Ikonopisecký seminář “Svatý Mikuláš”

Sv. Mikuláš, DivotvorceV. ROČNÍK SEMINÁŘE PRAVOSLAVNÉHO IKONOPISECTVÍ

  • Společnost Orthodoxia Christiana, o.p.s. ve spolupráci s ikonopiseckou dílnou „E.E.E.“ z Řecka pořádá 5. ročník semináře ikonopisectví.
  • Seminář je otevřen všem zájemcům o pravoslavné ikonopisectví, kteří mají vážný zájem o prohloubení svých znalostí a dovedností v této z generace na generaci předávané tradici byzantského umění a to pod vedením jejich živých nositelů.Hlavní náplní letošního ročníku bude malba ikony sv. Mikuláše Divotvorce.

Svatý Mikuláš ikona

Z legendy o svatém Mikuláši

Rodištěm tohoto velikého a podivuhodného otce byla Patara. Jeho rodiče byli z dobrého rodu, dostatečně majetní, ne však příliš, neměli zalíbení ve světské slávě a přepychu, dbali o dobro a všemožně o ně pečovali. Ještě když byl jako kojenec kojen, sál z prsu celý týden, ovšem ve středu a v pátek (tedy ve dny, kdy se tradičně dodržuje půst), sál mléko pouze jednou, a to až večer.

***

Jakýsi muž, který byl významný, potom však opovržený, kdysi bohatý, potom však chudý, který trpěl nedostatkem ve všem, a ani toho nejnutnějšího se mu už nedostávalo, pojal úmysl – běda, k čemu až může dovést nouze – že své dcery (měl totiž tři a byly velmi krásné), bude poskytovat za poplatek těm, kdo touží po prostopášnosti, a za získané peníze bude poskytovat sobě a svým dětem živobytí.  Provdat je nemohl, protože pro velikou bídu jimi všichni muži ihned pohrdli. V takové nouzi byl tedy ten člověk, a už se ho ubožák chystal provést.  Avšak Bůh dal, aby se tato věc donesla k uším svatého Mikuláše, a dal aby ten jako anděl se stal zachráncem tomuto muži, který upadl do nebezpečí hříchu, aby ulehčil jeho bídě a zachránil ho od zla ještě horšího, než je bída. Hle, jak soucitně a se znalostí lidského srdce světec to učinil – ani ho nenapadlo jít přímo k tomu muži, alespoň něco mu říci a dát mu spatřit dobrodějnou ruku, jak to dělají malodušní, když konají skutky milosrdenství – věděl totiž, že taková okázalost ponižuje duše lidí, kteří z bohatství a okázalosti upadli do bídy a budí v nich vzpomínky na dřívější dobré časy. Aby však učinil ještě více, než se žádá v evangelijním přikázání, že levice nemá vědět, co činí pravice (Mt 6:3), dokonce si ani nepřál, aby ten který je obdarováván, byl svědkem jeho skutků. Tak byl dalek touhy po světské slávě, že se snažil skrýt své dobré skutky více, než se jiní snaží skrýt své zlé činy. A tak vzal váček plný zlata a v hluboké noci šel k onomu domu toho muže, vhodil váček oknem dovnitř a ihned spěchal domů ve strachu, aby ho nikdo nezahlédl. 

***

V určité době přišli ke světci jacísi obyvatelé města Myr. Padli k jeho nohám a vroucně prosili, aby zachránil neprávem obviněné a ukončil jejich strádání. “Hegemon Eustathios”, pravili s nářkem a slzami, “podplacen úředníky závisti a zla, odsoudil k smrti tři muže z našeho města, kteří se ničím neprovinili, město pro ně velice lká a naříká v této nejvyšší nouzi a volá po tvé přítomnosti, neboť jestliže budeš přítomen, nespatří slunce takovou ohavnost.” Když to člověk Boží uslyšel, pojal k nim soucit podobný soucitu Páně, zahořel pro tu věc a povstal, oděn horlivostí a statečností.  Vzal s sebou zmíněné vojevůdce a ihned se vydal na cestu. Když dospěl na místo zvané Leon, začal se vyptávat kolemjdoucích, zna neslyšeli něco o těch mužích a kde je viděli naposled. Lidé jim řekli: “Na ulici, u tak zvaných Dioskurů”. Mikuláš se ihned odebral k chrámu svatého Kriskenta Dioskorida, a když se dozvěděl, že odsouzenci jsou právě vedeni do Bére (to bylo místo, kde byli popravováni zločinci), zrychlil krok, nahradiv slabost stáří žárem srdce a brzy přišel na dotyčné místo. Tu vidí kolem veliký zástup a ony muže, vida jak s rukama svázanýma na zádech a se zakrytými tvářemi již klečí na zemi s obnaženými a napjatými šíjemi očekávají úder. Truchlivý pohled – ani oko není s to být svědkem takového utrpení. A vidí kata s obnaženým mečem, jehož vraždený a šílený pohled již chladně ohlašuje zlou budoucnost. Když to světec spatřil a jeho pohled ulpěl na onom smutném divadle, přimísil k ostrosti mírnost, neřekl nic ani prudkého ani silného, ale neprojevil ani bázeň nebo slabost, nýbrž odvážně běžel, co mu síly stačily ke katovi. Vytrhl z jeho rukou meč, a aniž se jen trochu zalekl, hodil jej na zem a odsouzence osvobodil z pout. Ačkoliv to učinil jen zcela ze své vůle, nikdo mu nebránil, neboť jak se domnívám, všichni znali jeho velikou ctnost a ctili jeho horlení pro spravedlnost. Radost vyvolala u zachráněných horké slzy a ti z nastalé proměny osudu radostně a hlasitě vykřikovali. Planina se změnila v divadlo. Všichni oslavovali světce a propukali v jásot nad podívanou, kterou spatřili. V tom se objevil hegemon Eustathios. Veliký Mikuláš mu však při jeho odchodu nevěnoval pozornost. Nepřistoupil k němu, a dokonce se odvrátil, když se chystal před ním pokleknout. Hrozil mu, že ho obviní před císařem a že povolá Boha za svědka za to, že se dopustil, uplacen zlatem, bezpráví na nevinných.

​Zdroj:Symeon Metafrastes, vita Nicolai in Byzantské legendy: výběr textů ze IV.-XII. století. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2007. Pro Oriente (Pavel Mervart). ISBN 978-80-86818-49-8.

Letos vám nabízíme dvě možnosti jak se zúčastnit: internetový kurz a vlastní třídenní seminář, který bude na první část navazovat. Obě části budou tematicky ucelené a nebude tedy podmínkou pro absolvování jedné části část druhá.

Seminář povede mnich z monastýru sv. Kypriána a Justýny, diakon Gabriel, za pomoci svých spolupracovníků z ikonopisecké dílny E.E.E. která sídlí ve městečku Fili u Athén.  Otec Gabriel se ikonopisem zabývá několik desítek let, má za sebou práci na stovkách ikon a výzdobě chrámů a ve Fili vede pravidelné ikonopisecké kurzy. 

diakon gabrielpresbytera Klára

Překladatelkou do češtiny a lektorkou internetového kurzu je presbytera Mgr. Klára Jánová, autorka platytery v chrámu sv. Jana Šanghajského a Sanfranciského v Jezdovicích (více o instalaci platytery zde).

Internetový kurz

Internetová část bude probíhat od března až do poloviny května. Bude rozdělena do 5 lekcí, během kterých postupně probereme vznik ikony po teoretické stránce. Každá lekce bude také obsahovat praktickou část, ve které každý z účastníků bude podle svého tempa, v pohodlí domova krok za krokem pracovat na své ikoně. Pro účast v internetovém kurzu tedy není potřeba být v konkrétním čase online – materiály zašle presbytera Klára každému účastníkovi individuálně a na vypracování jednotlivých částí kurzu bude vždy kolem 14 dní. 

KRESBA: V plnosti si ukážeme krok po kroku postup kresby podle vybraného vzoru. Každý si pak bude moci vlastním tempem kresbu sám volnou rukou vyzkoušet.

STUDIUM SVĚTLA: Krátce si představíme způsob práce se světlem v různých částech ikony. Znalost a správné užití světla je základním předpokladem pro to, aby ikonopisec mohl s odpovídající přesností vyjádřit teologický obsah ikony.

STUDIUM BARVY: Představíme si práci s barvami a jejich přípravu. Každý si pak bude moci připravit barvy pro malbu sám. Během předchozích seminářů se nám tato možnost z důvodu časové tísně nikdy nenaskytla a používali jsme barvy předem připravené.

ZLACENÍ POZADÍ: Pozadí na pravoslavných ikonách bývá zlaté. Nakolik je to možné, používá se skutečné zlato. My na ikoně použijeme techniku „zlacení“ tzv. perlou, akrylovou zlatou barvou, která je vzhledem cenové dostupnosti vhodná pro výuku.

MALBA oděvu, kterou si ukážeme krok po kroku.

PRŮBĚH KURZU: Kurz se koná od března do poloviny května v pěti lekcích. Před zahájením kurzu rozešleme účastníkům podrobnější informace o průběhu kurzu, seznam pomůcek, atd. Ke každému budeme mít individuální přístup, takže bude prostor pro případné vlastní tempo a postup. Internetový kurz vede presbytera Klára Jánová za pomoci diakona Gabriela a řeckých spolupracovníků skupiny z dílny E. E. E.

Třídenní seminář

Třídenní seminář bude věnován hlavně MALBĚ tváře svatého, která je bezesporu nejdůležitějším prvkem ikony. Zvládnutí jeho malby vyžaduje zručnost a zkušenost, kterou si budeme moci lépe osvojit a prohloubit v jednotlivých krocích během vlastního semináře.

DOKONČENÍ: Ikonu sv. Mikuláše dokončíme nezbytnými a velmi důležitými prvky – svatozáří a nápisem. V podstatě poprvé budeme mít možnost a prostor si lépe představit pravidla a způsob jejich tvorby.

Místo konání semináře – Seminář se bude konat v Chatě nad Lípou v Přírodním parku Čeřínek (okres Jihlava). Ve velké společenské místnosti se bude konat seminář. Celý komplex tvoří dvě chaty, přičemž každá má tři pokoje (2x dvě lůžka a 1x tři lůžka), jednu obývací místnost, koupelnu s WC, větší terasu, a součástí je také velká společenská místnost, s barem, kuchyní a pánskými a dámskými WC, kde se bude seminář odehrávat. V chatě je dispozici také WiFi připojení. Díky těmto dispozicím nabízíme možnost ubytovat se přímo na místě konání semináře (zdarma, již v ceně semináře).

chata pod Lípou

Vrch Čeřínek (okolí chaty)

Doprava na místo– Autem je možné zajet až k chatě (Adresa: Hutě 40, 588 61 Cejle, GPS 49°22’5.052″N, 15°26’4.5701″E –mapa zde); pro cestující vlakem nabízíme možnost odvozu ze zastávky Kostelec u Jihlavy až do Chaty nad Lípou v autech organizačního týmu.

Stravování– účastníci semináře mohou využít kuchyňky v Chatě nad Lípou a nebo nedaleké restaurace Krčma Čeřínek

PROGRAM SEMINÁŘE

Pátek, 24. května 201910:00 – 13:00 Dopolední blok14:00 – 19:30 Odpolední blok13:00 – 14:00 Polední přestávkaNáplň: Zahájení seminářeMalba tváře svatého – První kontury – První světlo – Druhé světloPřednáška: „Ikona jako živý nositel tradice Církve“

Sobota, 25. května 20199:00 – 13:00 Dopolední blok14:00 – 19:30 Odpolední blok13:00 – 14:00 Polední přestávkaNáplň: Malba vousů – Malba vlasůSvětlé linky – Charakteristické rysy – Tmavé kontury

Neděle, 26. května 201912:30 – 17:00 Odpolední blokNáplň : Malba svatozáře – Nápis – Rámeček – Konečné úpravyZakončení semináře – Předávání osvědčení o účasti – Rozloučení

Podívejte se na videu, jak probíhal loňský IV. ročník ikonopiseckého semináře.

>> Plakát ke stažení (můžete vyvěsit na vaši farní nástěnku)

Instance 1

INTERNETOVÝ KURZ

Malujte ikonu z pohodlí domova.

  • 5 lekcí s lektorem
  • Praktické postupy
  • Komplexní teorie
  • Individuální konzultace
KompletnÍ BALÍČEK

Internetový kurz + osobní účast na semináři

  • Internetový kurz v plném rozsahu 
  • Seminář v plném rozsahu
  • Výhodnější cena při včasné rezervaci
SEMINÁŘ

Zažijte neopakovatelnou atmosféru

  • Malba tváře svatého, tvorba svatozáře a nápisu 

Tento seminář už proběhl a nyní pracujeme na přípravě dalšího semináře. 

Přihlaste se k odběru aktualit a budete o něm vědět jako první!

Záruka vrácení peněz

Pokud byste se nemohli semináře nebo internetového kurzu účastnit, vrátíme vám v plné výši zaplacené peníze zpět.

Jak vypadaly předchozí ročníky

Reportáže z minulých ročníků najdete zde:

https://orthodoxiachristiana.cz/iv-seminar-pravoslavneho-ikonopisectvi/

https://orthodoxiachristiana.cz/reportaz-seminar-pravoslavneho-ikonopisectvi-2017-c288/

https://orthodoxiachristiana.cz/seminar-pravoslavneho-ikonopisectvi/

https://orthodoxiachristiana.cz/prvni-ikonopisecky-seminar-predstavil-ikonu-jako-liturgicky-predmet/

Jaké pomůcky budu potřebovat?

Štětce se syntetickým vlasem (kulaté různých velikostí 000, 1 nebo 2, 4, 6, ploché o šířce 0,5 – 1 cm)Akrylové barvy základní (červená, modrá, žlutá, bílá a černá každá po 25ml)Kelímek nebo sklenici na vodu (např. zavařovací sklenice)Obyčejné tužky (B – měkké)GumaOřezávátkoPravítkoKružítkoNůžkyStolní malířský stojan (pokud ho máte)Malířskou hůlku (pokud ji máte)Ty z vás, kteří absolvovali internetový kurz a pokročili v malbě oděvu sv. Mikuláše, prosíme, aby si nezapomněli (!!!) vzít sebou:Plátno s rozpracovanou malbouPauzovací papír s obkreslenou předlohouPředlohu kresbyVzor, podle kterého postupujeteBarvy, které jste si namíchali a uschovali jste si jePoznámka:Při výběru štětců dejte pozor na jejich kvalitu. Zvláště u menších velikostí 000 a 2, které budete potřebovat na malbu jemných linek v obličeji, vlasů a vousů. Osvědčily se nám v průběhu loňského semináře štětce zn. Da Vinci.Barvy v konečném odstínu budeme mít i letos pro vás připravené, proto vám postačí malé množství základních odstínů (1 tuba do 25ml).

Máte dotaz? Napište mi na ikony@orthodoxiachristiana.cz a nebo na telefon 608 916 601. 

Martin Sova, koordinátor projektu

Orthodoxia Christiana o. p. s., Jezdovice 38, 589 01

Obchodní podmínky

Znáte někoho, koho by mohl seminář zajímat? Pošlete mu prosím odkaz na tuto stránku.