Ikonologická mise v České republice

Od pátku 30. června do úterý 11. července pobývala v Jezdovicích skupinka ikonopisců z řecké ikonopisecké dílny “E.E.E”. Během své mise vytvořili v apsidě jezdovického chrámu překrásnou ikonu Bohorodičky (Platytera) a stihli i uspořádat malý jednodenní seminář na toto téma. V překladu reportáže ikonopisce o. Gabriela se k těmto letním dnům vracíme. Nezapomeňte zároveň na registraci na vánoční velký seminář, který o. Gabriel povede v Praze.

Pátek 30. června – úterý 11. července 2017

 

„Raduj se Nevěsto panenská!…“

Z milosti Boží, pod záštitou Bohorodičky a s požehnáním metropolity oropského a filijského Kypriána a správce moravské eparchie biskupa Klimenta podnikla naše ikonopisecká dílna další misijní cestu do Česka.

Pátek 30. června 2017. Dva členové naší ikonopisecké dílny, jerodiákon Gabriel z monastýru sv. Kypriána a Justiny a Evangelos Badimas z oddělení pro juniory, letecky odcestovali na pozvání společnosti Orthodoxia Christiana o.p.s. spolu s biskupem Klimentem a jeho tříčlenným doprovodem do chladné Prahy (17⁰C).

 

 

Skupinu na letišti přijímá a dále provází náš nedávno pokřtěný bratr Martin. Přicházíme do centra misie v České republice, do chrámu Sv. Andělů a sv. Filareta Nového Vyznavače, arcibiskupa newyorského.

Poté následuje nezbytná prohlídka historického centra překrásné, ale v tomto období přelidněné, Prahy – hlavního města České republiky.

I když postní, tak přesto abrahamovské pohoštění v domě jednoho našeho přítele, místního kněze, nám dodalo možnost odpočinout si a načerpat potřebné síly …..

…..abychom se mohli následujícího dne v sobotu 1. července zúčastnit sv. liturgie v maličkém, ale pečlivě a s láskou upraveném chrámu. Velké tajemství sv. eucharistie sloužil náš známý a drahý o. Jeremiáš Cvak.

Po snídani, kterou nám připravila Martinova manželka, Šárka – která taktéž nedávno přijala svátost křtu – se naše skupina přesouvá do malé, ale malebné vesnice Jezdovice.

O. Jeremiáš a nám všem velice drahá presbytera Marie přijímají jako vždy řecké poutníky s otevřenou náručí.

Neděle 2. července, den sv. Jana Maximoviče, arcibiskupa šanghajského a sanfranciského, Divotvorce. Slavnostní liturgii sloužil biskup Kliment spolu se zakladatelem a duchovním správcem chrámu o. Jeremiášem Cvakem, o. Jiřím Jánem, o. Charitonem Mrázkem a diakonem Gabrielem.

 

Sv. liturgie je zakončena procesím kolem chrámu a společnou památeční fotografií.

Vladyka Kliment a jeho doprovod, poté co v neděli večer v Boskovicích vykonali malé svěcení nového pravoslavného chrámu, odjíždějí na východní Slovensko, aby pokračovali v pastýřské návštěvě našich obcích v Čechách a na Slovensku.

Ovšem ještě předtím je k sobě domů pozvali rodiče zakladatele našeho nového chrámu MUDr. Jana Machače, aby je po moravsku pohostili a seznámili s jejich bohatou a z hlediska uměleckého velice zajímavou sbírkou obrazů.

***

Pondělí 3. července – pátek 7. července.

První den naší ikonologické mise začíná. Členové řecké ikonopisecké dílny pomáhají místním ikonopiskám, presbyterám Kláře a Elišce

s nezbytnými přípravami na instalaci Bohorodičky Platytery do apsidy jezdovického chrámu. Jedná se o velice obtížný úkol neboť zaoblená plocha apsidy deformuje velikost a poměr jednotlivých prvků….

…a proto je třeba nejprve nabýt drahocenné zkušenosti a dlouhou praxi…

 

…abychom dosáhli správného, vyrovnaného a harmonického umístění ikony Bohorodičky v tomto centrálním místě chrámu.

 

Práce začíná prvními nátěry plochy apsidy. V tomto bodě se začínají účastnit také děti s pro ně charakteristickou radostí a horlivostí.

 

Naši malí ikonopisci tak získávají své první velice cenné zkušenosti, aby tak jednou byli připraveni převzít „štafetu“ a pokračovat v tomto krásném běhu pravoslavného eklesiálního ikonopisectví.

Západ slunce ještě více dodává na kráse tomuto tichému a pohádkovému zákoutí přesně naproti chrámu.

Nákup chybějících pomůcek, barvy, štětce, lepidlo.

Postupně se lepí první části Platytery. Tomu ovšem předcházelo mnoho opakovaných přeměření a pokusů správného „usazení“ Platytery.

Milost a pomoc Bohorodičky je v tomto díle více než nutná. A tak před její ikonou hoří svíčka a čte se akathist jak v češtině tak i v řečtině.

V průběhu všech etap práce se účastní jak malí a tak i velcí.

 

 

Jedná se vlastně o takovou univerzitu, která nám poskytuje bohaté a různorodé empirické vědění.

 

O. Jeremiáš je otcem šesti krásných dětí a jeho farnost je chudá, proto jsme pozadí „zlatili“ pomocí techniky perly a naše „dílna“ se zúčastnila na práci nezištně…

Práce postupují úspěšně a děti a junioři se zapojují se stále větší chutí…

Všichni společně s velikou radostí pozorují …

…jak se postupně a pomaličku završuje jejich mnohadenní snažení…

… a jak dříve bílá, mrtvá a němá stěna dostává barvu a život…

… aby na příště do světa zvěstovala ty veliké věci pravého Života, našeho velikého Boha a Pána Ježíše Krista…

…a jeho přečisté Matky, která ho v sobě celého pojala a umístila a tak se skutečně stala Platytera ton ouranon – Širší než nebesa (a po právu se nazývá).

***

Sobota 8.července 2017

Začíná ohlášený jednodenní seminář.

Přestože se datum konání semináře kryl s čtyřdenním volnem, mnozí ikonofilové (milovníci ikon) si přece jen našli trochu volného času a přijeli za námi do malého chrámu…

… aby společně s námi strávili „Dopolední zastavení pod Platyterou“ – jak byla trefně pojmenována první část semináře. Presbytera Klára seznamuje příchozí s jednotlivými částmi pracovního postupu…

… který začal v Řecku přibližně před deseti měsíci a dokončuje se zde v chrámu před našimi zraky, takže všichni máme možnost pozorovat poslední tahy štětcem…

…ale také být svědkem této neobvyklé podívané, vždyť přece jen – alespoň podle statistik – se nacházíme v jedné z nejateističtějších zemí v Evropě. Navíc, jak jsem se později dozvěděli, jedná se o první takto namalovanou Platyteru v Čechách…

Po krátké přestávce, která mnohým poskytla příležitost k procházce v krásném prostředí a duchovním rozhovorům….

…přišel okamžik, kdy s pomocí milosti Boží a pod záštitou Bohorodičky dokončujeme, plni duchovní radosti, toto veliké dílo, které v některých citlivých duších vzbudilo silný pocit přítomnosti a požehnání Bohorodičky.

Neúnavná „diakonka“ presbytera Marie se svými pomocníky nachystali bohaté pohoštění. Podává se tradiční česká rybí polévka. „Nikdo ať neodejde hladový!…“

***

Sál, ve kterém se uskuteční druhá část semináře se nachází co by kamenem dohodil. A tak jdeme pešky.

Teoretickou část semináře má na zodpovědnosti o. Jiří Ján, který pomáhá malému stádci lépe poznat a hlouběji proniknout do vysoké theologie pravoslavné ikony.

Účastníci semináře pokládají otázky a následující odpovědi jim poskytují možnost pevnějšího osvojení základní perspektivy světa orthodoxní ikony, která vyžaduje své vlastní hermeneutické klíče, tak aby se mohla stát nejen otevřeným oknem, ale také široce otevřenými dveřmi – jak o tom o. Jiří promluvil ve své krátké, ale „hluboké“ ikonologické přednášce.

Přestávka, malé pohoštění, ikonologické minutky a dětské náčrty…

V závěrečné části semináře členové řecké ikonopisecké dílny pomáhají těm, kteří se věnují ikonopisectví také prakticky, aby pochopili jak významné je osvojit si schopnost orientace a ovládání základních stavebních prvků ikony: světla a barev.

V oné trošce času, co nám zbyla, se pokoušíme o nezbytné náhledy a vnoření se do této velice obšírné tématiky – jde však jen o krátké přiblížení a první seznámení…

…vždyť jen správné vypracování pětibodové stupnice šedi je srovnatelné s úsilím, které je třeba vyložit na namalování dvou tisíců ikon!

V průběhu krátké přestávky je možnost absolvovat elektronickou prohlídku výstavy letošních děl naší ikonopisecké dílny ve Fili u Athén.

Ikonologická „slavnost“ byla zakončena rozdáním drobných upomínek a setkáním s místním starostou, který nás navštívil spolu se svojí manželkou…

… a na závěr jako již obvykle rozdáváme všem účastníkům semináře malou ikonu – tentokrát jak jinak než Bohorodičky Platytery a k tomu ještě přidáváme další kapitolu z příručky „Rajská holubice ikonopisectví“.

I zde se držíme našeho pravidla o společné práci, a to se týká také úklidu…

… na zpáteční cestě do pohostinného prostředí domu o. Jeremiáše zaliti radostným smutkem z vědomí, že se přiblížil konec naší mise, nám vystává v mysli otázka…

Podaří se nám zase někdy příště zorganizovat podobné setkání zde v Jezdovicích?

Za vše našemu Pánu Ježíši Kristu náleží sláva, čest a klanění a Jeho přečisté Matce – Širší než nebesa vděčnost a děkování na věky věkův. Amen!

jerodiákon o. Gabriel

__________________________________________

Přeloženo z řečtiny