Category: Okružní listy

Poslání ke svátku Theofanie 2018

Boží dary pramenící z dnešního svátku a zejména křest, jakožto vstupní tajina do Církve, nás staví před velikou zodpovědnost. Nestvořená Boží milost a požehnání, které přijímáme, vyžaduje k tomu, aby se mohla projevit, naše neustálé snažení,...

Věřícím a duchovním moravské eparchie: Oznámení o kanonizaci emeritního metropolity florinského Chrysostoma

Spolu s předáním otcovských požehnání členů našeho Posvátného synodu bych vás rád informoval o tom, že letošní paschální období bude ozdobeno velice významnou událostí v životě naší církve, spojenou s širšími důsledky pro pravoslavné věřící na celém světě.

Posvátný synod na svém zasedání dne 8./21. 1. 2016 se po mnohaměsíčním zkoumání rozhodl přistoupit k oficiálnímu prohlášení svatosti pamětihodného prvního hierarchy, emeritního metropolity florinského Chrysostoma (Kavouridis), který zesnul 7./20. 9.1955.

Poslání ke svátku Theofanie 2016

Syn Boží, který se stal Synem člověka, aniž by měl potřebu očištění, jsa sám bezhříšný, veden láskou očišťuje lidskou přirozenost. Bylo absolutně nezbytné, aby voda při Křtu Krista očistila lidskou přirozenost od skvrny hříchu, aby poté mohla zazářit Světlem Božství. Bez předcházejícího očištění není možné osvícení a Boží ozáření.

Biskup Kliment gardikijský: Povzbuzující okružní list k věřícím moravské eparchie

V modlitbě a zejména v noetické modlitbě Ježíšově a zcela zvláště, výjimečně a neopakovatelně ve sv. Tajinách Těla a Krve Páně, ve sv. Eucharistii, se nám Pán Ježíš Kristus zjevuje a daruje celý, aby oživil naši existenci a obnovil s námi svoji Smlouvu, která je závdavkem věčného sjednocení a spoluzvěčnění. Pokud Ho přijímáme s vděčností a radostí, nemůžeme jinak, než ho předávat druhým kolem nás skrze službu lásky. Kéž skutečně v nás přebývá Boží milost, abychom mohli Krista zjevovat a předávat Ho ostatním kolem nás konkrétním a praktickým způsobem skrze naši pokornou a obětavou lásku. To bude naším nejlepším misijním svědectvím o pravdě svaté pravoslavné víry ve světě, ve kterém žijeme.