Biskup Kliment Gardikijský: Pastorační slovo věřícím moravské eparchie

Drazí otcové, bratři a sestry v Kristu,
Boží milost budiž s vámi!

Prožíváme kritické dny. Všichni, jednotlivci i celá společnost, cítíme tlak a údiv. Přemýšlíme o běhu událostí a o možném budoucím vývoji. Hledáme východisko a doufáme v pozitivní vyústění. Jako lidé živé víry máme privilegium rozmlouvat s Bohem všehomíra, naším Trojjediným Bohem, který nad námi neustále bdí, provází nás na každém kroku našeho života.

Náš Pán a Spasitel, Bohočlověk Ježíš Kristus je hlavou naší Církve a my jsme jeho požehnané Tělo. Každý z nás je údem Těla (srov. 1 Kor 12,27). Jsme však také údy jeden druhého (srov. Ef 4,25), a tak jsme na sobě navzájem závislí. Náš společný Pán a Spasitel nás živí, krmí, pečuje o nás a miluje nás. Na to nesmíme nikdy zapomínat.

Náš milosrdný a lidumilný Spasitel je plný Božího milosrdenství. A když vidí, jak se vydáváme na cestu vstříc k setkání s Ním, když ho vřele a upřímně hledáme, spěchá uzdravit naše nemoci (srov. Mt 14,14), především duševní, ale někdy i tělesné. On je pravý lékař duše i těla.

Povzbuzuje nás v bouřlivých životních situacích. Když se na nás valí obrovské vlny zkoušek a pokušení, vyzývá nás, abychom se nebáli (srov. Mt 14,27) a abychom mu ve všem s neochvějnou vírou důvěřovali. Když se nám však zdá, že již budeme přemoženi, otcovsky nás kárá jako ty, kdo mají malou víru, a ptá se nás: Proč otálíš…?

Kdekoli se Pán objevil, tam se k němu lidé hrnuli. A ti, kdo se s vírou dotkli okraje jeho roucha, obdrželi uzdravení a spasení (srov. Mt 14,36).

A tak i dnes nám nezbývá nic jiného než hledat poučení ve svatém evangeliu, abychom byli schopni v každé situaci našeho života přistupovat s vírou k našemu Pánu a Bohu a tak navzdory své malosti a nehodnosti obdrželi duchovní užitek a uzdravení. V každé době je možné uchýlit se k modlitbě. A účast na svaté eucharistii je nám nabízena při každé svaté liturgii, samozřejmě po náležité přípravě a požehnání našeho duchovního otce.

Ve světě kolem nás, dokonce i v našem nitru, se obvykle vyskytují obtížné a sporné otázky. Mentalitu světa však ovládá tělesná mysl a světský duch. Ti, kdo jsou zakořeněni v Kristu, nesmí dovolit, aby do jejich života vstoupil tento opačný duch a znepokojoval je. Musíme si za každou cenu uchovat pokoj srdce prostřednictvím pokání a duchovního zápasu. Musíme zápasit o zachování jednoty naší církve jako vzácného Božího daru, který nám byl dán pro naši spásu.

Smyslem našeho pastýřského slova, je výzva k zachování lásky, která podle sv. apoštola Pavla pramení z čistého srdce, dobrého svědomí a upřímné víry (srov. 1 Tim 1,5).

Hřích, ať už otevřený, nebo skrytý, je příčinou, která přináší rozdělení, odcizení a rozluku. Naopak milost pokání a odpuštění přináší svobodu, odvahu, radost, sílu, jasnost myšlení, pokoj mysli, naději v Boha, lásku k bližnímu a bohatý smysl života, jedním slovem: Boží požehnání!

Nechť s vámi zůstává Boží požehnání a kéž sebe budujete ve víře a rostete ve ctnostech v Duchu!

S otcovským přáním lásky

† Biskup Kliment Gardikijský,
správce moravské eparchie

13/26. říjen 2021