Category: Theokofilie – láska k Bohorodičce

Ctihodný Maxim Řek: Slovo patnácté

Slovo patnácté, vložené do úst Přesvaté Bohorodičky a určené lichvářům, neřestníkům a pachatelům všemožného zla, kteří doufají, že se Jí zalíbí zpěvem kánonů a nejrůznějších písní. Ó stvoření přemoudrého Boha! Tak často mi zpíváš...

Promluva sv. Filareta Nového Vyznavače na všenočním bdění svátku Uvedení Přesvaté Bohorodičky do chrámu

A vskutku: jak blahoslavené je dítě, které od raného věku navštěvuje chrám Boží a může zde dostávat duchovní bohatství, jaké nemůže obdržet na žádném jiném místě. Proto nemáme chodit do chrámu sami, ale musíme...

Přesvatá Bohorodička: učitelka pravoslavné askeze

Askeze v rámci pravoslavné Církve není cílem o sobě ani nemá žádnou hodnotu sama o sobě. Askeze je prostředek, pomocí kterého postupně omezujeme naši sebelásku až do jejího úplného zničení, a to je pak okamžik, kdy se stáváme schopni milovat. Askeze je heroické vystoupení z úzkých hranic svého vlastního já. Jedná se o život v obětavé lásce pro bližního.

O vzývání jména Bohorodičky

Jednou večer, když se opět s čotkami obracela ke Královně nebes, sama Bohorodička se před ní zjevila, byla celá zářící a svítila jako slunce! Její krása byla taková, že oslňovala nejen svojí božskou září, ale také svojí nepopsatelnou krásou. Její postava byla vznešená, nebeská a neuchopitelná. Zatímco za ní bylo zcela jasně vidět veliké množství archandělských a andělských řádů. Zároveň s tím ona mladá nemocná žena jakoby zcela zřetelně viděla, že Bohorodička svojí božskou přítomností přikrývá celý svět.

Démoni mají strach z Bohorodičky

Vzpomněl jsem si, že v minulosti jsem se modlil k Bohorodičce, aby mne ochránila, až už nebudu mít sílu se modlit. A tato moje dávná prosba mi v ten okamžik vytanula na mysli; se slzami jsem se otočil k Prostřednici všech těch, kteří trpí: „Moje Paní, nyní je čas, abys mne ochránila od démonských sil. Žádal jsem to u Tebe!“ A v ten okamžik se démoni strašlivě vyděsili a všichni dohromady začali křičet: „Mizíme odsud!“

Sv. Jan Maximovič*: Pravoslavný pohled na dogma o „neposkvrněném početí“

Dokonce po odpadnutí západní církve Bernard z Clairvaux, který je pokládán za její velikou autoritu, napsal: „Jsem zhrozen, když nyní vidím, jak někteří z vás touží změnit podmínky v důležitých záležitostech a zavedli nový svátek, neznámý pro církev, neschválený rozumným smýšlením a neospravedlněný starodávnou tradicí. Což jsme skutečně moudřejší a zbožnější než naši Otcové?…Vím, řeknete mi, že musíme ctít Matku Boží, jak jen je to možné. To je pravda, ale oslavování Královny nebes vyžaduje soudnost. Královská Panna nemá potřebu falešného oslavování.