Biskup Kliment Gardikijský: List ke svátku sv. Cyrila a Metoděje

Drazí otcové, bratři a sestry,
Kristus vstal z mrtvých!

Jsem velmi rád, že vám mohu dnes, na svátek soluňských osvětitelů slovanských národů, svatých apoštolů Cyrila a Metoděje, zaslat pozdrav při příležitosti tohoto významného výročí.

Byl to patriarcha Fotius Veliký, který poslal tyto milované a obdivuhodné světce na Velkou Moravu, aby tam hlásali veliké tajemství zbožnosti.

Víme, že s Boží milostí přivedli tamní lid k Boží pravdě: k vykoupení v Kristu, ke slávě evangelijního způsobu života, k věčným dobrodiním Nebeského Království.

Dosáhli toho všeho tím, že se plně odevzdali do Boží vůle, že se nezalekli žádné námahy a utrpení, a že prošli mnoha nebezpečími.

Stali se hlasateli pravdy a prameny milosti, neboť nesčetné lidské duše ve světle poznání Boha byly přivedeny k vnitřnímu míru a pokoji .

A my dnes, jako jejich vzdálení duchovní potomci, jsme povoláni uvědomit si hodnotu jejich svatého dědictví, držet se zásad pravoslavné křesťanské víry, být osvíceni a posvěceni, abychom se tak i my mohli stát zářivými příklady pro naše bližní.

Kéž nás svatí apoštolové učiní hodny se stát misionáři Pravdy. Kéž nás posilují v našem zápase za víru a bezpečně nás vedou novými těžkostmi a výzvami, kterým čelíme v této nelehké době!

Kéž trpělivě setrváme ve víře až do konce, abychom se skrze jejich přímluvy ukázali být hodnými Nebeského Království!

S otcovským přáním a požehnáním
Biskup
† Kliment Gardikijský