Ikonopisecký seminář “Svatá Ludmila”

Svatá Ludmila, kněžna česká

VI. ROČNÍK SEMINÁŘE PRAVOSLAVNÉHO IKONOPISECTVÍ

Tento seminář již proběhl – právě teď se můžete registrovat na seminář sv. Metoděj

  • Z milosti Boží, na přímluvy sv. Ludmily a s požehnáním ctihodného metropolity Kypriána a duchovního správce moravské eparchie Řecké pravoslavné starostylní církve biskupa Klimenta gardikijského nabízíme seminář pravoslavného ikonopisectví všem zájemcům, kteří se chtějí s touto živou tradicí Církve seznámit nebo své znalosti prohloubit.
  • Letošním tématem bude podoba svaté mučednice Ludmily, kněžny české. Během třídenního setkání se z důvodu časového omezení zaměříme především na samotnou malbou sv. Ludmily. Teoretickou část vzniku ikony zmíníme jen okrajově tam, kde to bude vyžadovat praktické provedení jednotlivých úkonů.

Z legendy o svaté Ludmile

Bořivoj měl též manželku jménem Ludmila, dceru Slavibora, knížete ze země slovanské, jež za starodávna slula Pšov, nyní od dnešních lidí podle hradu nedávno vystavěného Mělnickem sluje. Tato, jakož rovna mu byla v bludu pohanském, obětujíc modlám, tak i v náboženství křesťanském ho napodobila, ba předčila svého muže v ctnostech a stala se vpravdě služebnicí Kristovou. Dala pak tomuto knížeti tři syny a tolikéž dcer, a jak mu byl blažený Metoděj ústy prorockými předpověděl, co den moci nabýval se vším lidem svým a říše jeho vzrůstala.

***

Nábožná tedy paní Ludmila ovdověvši a ještě staršího syna ztrativši, v domě svém setrvávala a pamětliva dřívější své nevědomosti a bludu, den ze dne oplakávala minulé nepravosti. A jako kdysi byla vydávala údy své v službu nečistoty a nepravosti k hřešení, tak nyní vydávala je v službu spravedlnosti k posvěcení, říkajíc slovo apoštolovo: Jaký užitek jsem měla tehdy z toho, zač nyní se stydím? (Řím. 6, 21). Svědčí o tom chudí, jimž hojně v jejich nedostatku pomáhala a o jejichž potřeby jako matka se starala, hladové živíc, žíznivé občerstvujíc, pocestné a nuzné odívajíc. Svědčí o tom klerikové, o kteréž s nábožnou myslí jako o své syny pečovala. A byť všichni tito mlčeli, svědčí o tom stánky Kristovy, jimž rozmanitého zboží zlatého a stříbrného darovala – ne jako někteří z lupu nebo statku chudých, ale ze jmění sobě od Boha uděleného. Byla zbožná a mírná ve všem a všelikých plodů dobroty plná. V almužnách byla štědrá, v bdění neúnavná, v modlitbě nábožná, v lásce dokonalá, v pokoře neznající míry, v péči o sluhy Boží tak čilá, že kterým za světla denního nestačila vyhověti, v noci skrytě rukama své čeledi s horlivostí posílala, čeho potřebovali, naplňujíc slovo evangelia, jímž se přikazuje skutky lásky konati tak, aby nevěděla levice naše, co dělá pravice. Než kdybychom chtěli všechny projevy jejích ctností vylíčiti, spíše světlo denní by nám došlo nežli psací blána. A věru dveře domu jejího ve dne v noci každému mimojdoucímu byly otevřeny, že s blaženým Jobem mohla zvolati: Dveře mé pocestnému otevřeny byly (Job 31, 32), okem byl jsem slepému a nohou chromému (Job 29, 15). Byla matkou sirotků, vdov těšitelkou, zajatých nebo uvězněných neúnavnou navštěvovatelkou a ve všech dobrých skutcích dokonalá.

***

Vidouc to však Drahomíra, matka těchto hochů  – svatého Václava a Boleslava – jež jako vdova osobovala si žezlo po svém manželu, ďáblem se dala popuditi a všelikým záštím své jedovaté duše vzplanula proti služebnici Boží Ludmile. A zlými dohady sžírána, domnívajíc se, že tím, když všecek národ svěřil vychování jinochů její tchýni, zbavována jest vlády i statků a naopak Ludmila že všechno panství uchvátí, vešla v nejzvrhlejší úradu s muži Belialovými a vší mocí hledí ji zahubiti. Ctihodná však a nábožná služebnice Kristova Ludmila poznavši to, chápala se proti ostnům zpupnosti zbraní pokory a trpělivosti a po poslech vzkázala svojí snaše: Ani stín nějaké žádostivosti po tvé vládě nezachvátil srdce mé, nic takového se tam nezahnízdilo a nejméně si přeji tobě nějak poroučeti. Vezmi si dítky své a po své vůli si s nimi vládni; mně však popřej svobody sloužiti Kristu všemohoucímu, na kterémkoli si přeješ místě. Než jak už to vždycky bývá, že čím více pokora pro Boha se skloní, tím více pýcha a zpupnost se ďáblovým popichováním vypíná, nejvlídnější a nejdobrotivější prosbou svaté vévodkyně Ludmily snacha její pohrdla, a nejen přijmouti, ale ani vyslechnouti ji nechtěla. To vidouc služebnice Kristova a na paměti majíc slovo apoštolské: Neodpírej zlému, ale dejte místo hněvu (Řím. 12, 19) a slovo evangelia: Budou-li vás stíhati v místě jednom, utecte do jiného (Mat. 10, 23), z hradu hlavního přestěhovala se se svými na hrad jménem Tetín – tím více perlami cností se ozdobujíc, čím jistěji věděla, že brzy pronásledovateli bude dostižena a palmy mučednické sobě zaslouží. Na modlitbách přenábožně trvala, bděním a posty neustále se trýznila a almužny štědrou rukou poskytovala.

Celý text Kristánovy legendy (Život a umučení svatého Václava a jeho babičky svaté Ludmily).

S modlitbou na rtech a s prosbou o Boží milost a pomoc sv. Ludmily se budeme postupně zabývat následujícími skutečnostmi, které jsou neodmyslitelně spjaty s tvorbou ikony.

KRESBA: Ukážeme si v jednotlivých krocích postup kresby podoby svaté Ludmily. Pro samotnou malbu z praktických důvodů použijeme připravený nákres.

ZLACENÍ POZADÍ: Pozadí na pravoslavných ikonách bývá zlaté. Nakolik je to možné, používá se skutečné zlato. My budeme pracovat s akrylovou zlatou barvou, která je vhodná náhrada pro výuku kvůli své dostupnosti.

STUDIUM SVĚTLA A BARVY: Vedle kresby jsou to další dva pilíře podpírající tvorbu ikony. Krátce si připomeneme způsob práce se světlem v různých částech ikony a výběr barev, který zajistí vzájemně harmonický celek. Znalost a správné užití světla a barev je základním předpokladem pro správné a výstižné vyjádření theologického obsah ikony, pomocí které Církev přináší spásonosnou zvěst.

MALBA oděvu a tváře sv. Ludmily pak bude hlavní náplní semináře.

DOKONČENÍ: Ikonu sv. Ludmily dokončíme nezbytnými a velmi důležitými prvky jako je svatozář, nápis a rámeček.

Seminář povede mnich z monastýru sv. Kypriána a Justýny, diakon Gabriel, za pomoci svých spolupracovníků z ikonopisecké dílny E.E.E. která sídlí ve městečku Fili u Athén.  Otec Gabriel se ikonopisem zabývá několik desítek let, má za sebou práci na stovkách ikon a výzdobě chrámů a ve Fili vede pravidelné ikonopisecké kurzy.

diakon gabrielpresbytera Klára

Překladatelkou do češtiny je presbytera Mgr. Klára Jánová, autorka platytery a ikon apsidy v chrámu sv. Jana Šanghajského a Sanfranciského v Jezdovicích.

Platytera

ikony - apsida

Ikony apsidy

Místo konání semináře – Seminář se bude konat v prostorách Základní školy v Modřicích u Brna (adresa: Komenského 343, 664 42 Modřice).

Doprava na místo– Modřice jsou v dosahu brněnské MHD, takže je možné bez problémů přijet tramvají nebo autobusem z Brna, v blízkosti se také nachází vlaková zastávka Modřice.

PROGRAM SEMINÁŘE

Kvůli situaci způsobené COVID-19 byl seminář bohužel zrušen.

Pátek, 1. května 2020

10:00 – 13:00 Dopolední blok14:00 – 19:30 Odpolední blok13:00 – 14:00 Polední přestávkaNáplň: Zahájení seminářeKresba – Zlacení pozadí akrylovou zlatou barvou – Nanesení podkladových barev – Malba oděvuPřednáška: „Ikona jako výraz víry“

Sobota, 2. května 20209:00 – 13:00 Dopolední blok14:00 – 19:30 Odpolední blok13:00 – 14:00 Polední přestávkaNáplň: Malba koruny a zdobení oděvuMalba obličeje sv. Ludmily – Charakteristické rysy – Ruce

Neděle, 3. května 202012:30 – 17:00 Odpolední blokNáplň : Malba svatozáře – Nápis – Rámeček – Konečné úpravyZakončení semináře – Předávání osvědčení o účasti – Rozloučení

ikony seminář 2020

Plakát s informacemi o semináři

Podívejte se na videu, jak probíhal IV. ročník ikonopiseckého semináře.

Tento seminář již proběhl – právě teď se můžete registrovat na seminář sv. Metoděj

Záruka vrácení peněz

Pokud byste se nemohli semináře účastnit, vrátíme vám v plné výši zaplacené peníze zpět.

Jak vypadaly předchozí ročníky

Reportáže z minulých ročníků najdete zde:

https://orthodoxiachristiana.cz/iv-seminar-pravoslavneho-ikonopisectvi/

https://orthodoxiachristiana.cz/reportaz-seminar-pravoslavneho-ikonopisectvi-2017-c288/

https://orthodoxiachristiana.cz/seminar-pravoslavneho-ikonopisectvi/

https://orthodoxiachristiana.cz/prvni-ikonopisecky-seminar-predstavil-ikonu-jako-liturgicky-predmet/

Jaké pomůcky budu potřebovat?

Štětce se syntetickým vlasem (kulaté různých velikostí 000, 1 nebo 2, 4, 6, ploché o šířce 0,5 – 1 cm)Akrylové barvy základní (červená, modrá, žlutá, bílá a černá každá po 25ml)Kelímek nebo sklenici na vodu (např. zavařovací sklenice)Obyčejné tužky (B – měkké)GumaOřezávátkoPravítkoKružítkoNůžkyStolní malířský stojan (pokud ho máte)Malířskou hůlku (pokud ji máte)Poznámka:Při výběru štětců dejte pozor na jejich kvalitu. Zvláště u menších velikostí 000 a 2, které budete potřebovat na malbu jemných linek​.Barvy v konečném odstínu budeme mít i letos pro vás připravené, proto vám postačí malé množství základních odstínů (1 tuba do 25ml).

Jaké jsou možnosti ubytování?

Ubytovat se můžete v některém z hotelů v Modřicích a aktuálně jednáme také o možnosti využití nedaleké sportovní ubytovny, kde by mělo být možné ubytování za cca 300 Kč na noc – pokud dopadne jednání úspěšně, budeme všechny účastníky o této možnosti včas informovat.

Máte dotaz? Napište nám!

Email: ikony@orthodoxiachristiana.cz

Telefon: 732 303 688 (presbytera Hana Podracká, hlavní organizátorka semináře)

Orthodoxia Christiana o. p. s., Jezdovice 38, 589 01

Obchodní podmínky

Znáte někoho, koho by mohl seminář zajímat? Pošlete mu prosím odkaz na tuto stránku.