Oslava Neděle Pravoslaví v Řecku

Toto svědectví živé pravoslavné víry a tradice zanechalo hluboké dojmy a bylo velice srdečně přijato ze strany velikého počtu kolemjdoucích a přihlížejících, z nichž mnozí se modlitebně připojili k průvodu.

Neděle Pravoslaví
Synodální oslava
16.2./1. 3. 2015 První neděle Velkého půstu

 

První neděli Velkého půstu, zasvěcenou svátku Neděle Pravoslaví, jsme na základě sněmovního rozhodnutí oslavili v ojedinělé atmosféře duchovní krásy a vznešenosti.

***

A. Ráno se v historickém chrámu sv. Paraskevy v centru Athén konala archijerejská sv. liturgie, které předsedal náš arcibiskup a duchovní otec Kallinikos. Spolu s ním sloužili metropolita oropský a filijský Kyprián, hlavní sekretář našeho synodu biskup Fótios marathonský a duchovní chrámu o. Jan Gkliogkos, dále dva diákoni a dva hypodiákoni. Mnohočetný pěvecký sbor pod vedením známého mistra Michalise Makri dodal slavnostní liturgii sv. Basila Velikého zvláštní lesk a duchovní velkolepost.

Slavnostní sváteční promluvu s názvem „Věčné hranice Církve a nová eklesiologie pravoslavných ekumenistů“ (jejíž český překlad budeme také publikovat) pronesl metropolita Kyprián.

***

Po skončení sv. liturgie, v průběhu které velký počet věřících přistoupil ke sv. Tajinám, následovala litanie, tedy slavnostní průvod se sv. ikonami po starobylých uličkách athénského centra kolem starověké římské agory. V čele průvodu byla nesena sv. ikona našeho Spasitele Ježíše Krista a za ní následovali věřící s dalšími ikonami. Průvodu předcházel pěvecký sbor zpívající sváteční tropary. V průběhu litanie se uskutečnila -jak předepisuje liturgický řád pro tento den- tři modlitební zastavení.

Toto svědectví živé pravoslavné víry a tradice zanechalo hluboké dojmy a bylo velice srdečně přijato ze strany velikého počtu kolemjdoucích a přihlížejících, z nichž mnozí se modlitebně připojili k průvodu.

Na konci litanie před vstupem do chrámu sv. Paraskevy biskup Fótios v souladu s liturgickým typikonem přečetl vybrané části ze Synodiku Pravoslaví obsahující modlitby za „věčnou památku“ ochránců Pravoslaví a anathemata heretiků a inovátorů jak starověkých, tak i novějších.

***

B.Tentýž den večer se uskutečnila tradiční slavnost, kterou náš Posvátný synod každoročně pro tento veliký a významný den pořádá. Ve velkém zasedacím a přednáškovém sále „Společnosti Pirejský přístav“ kde se oslava konala byl přítomen arcibiskup Kallinikos a spolu s ním metropolitové pirejský Jerontios, attický a viotický Chrysostomos, oropský a filijský Kyprián a biskupové christianopoulský Řehoř, marathonský Fótios, methonský Ambrož a gardikijský Kliment. Přítomno bylo také veliké množství duchovních, mnichů, monašek a věřících jak z Athén, tak i ze vzdálenějších oblastí.


Nejdříve
se ujal slova protopresbyter o. Georgios Kontogiorgios, kterému byla uložena služba průvodce slavnostním večerem. Po té následovala první, hudební část programu, v průběhu které byzantský pěvecký sbor pod vedením mistra Nektária Katsiri představil vybrané části z hymnů Neděle pravoslaví a Postní triody, a to ve vše ve výjimečné kvalitě, přesnosti a citlivosti.

Poté následovala druhá, hlavní část programu, v průběhu které sekretář Synodu a správce moravské eparchie biskup Kliment gardikijský přednesl slavnostní přednášku s názvem “Závěrečná fáze ekumenismu a pravoslavné svědectví současného vyznavače a světce sv. Filareta“.

Přednášející nejdříve krátce načrtnul tragický průběh pádu inovátorských ekumenistů (r.1920 adále) a poté představil životní cestu a působení současného světce a velké opory Pravého pravoslaví sv. Filareta Nového Vyznavače. Biskup Kliment ve své precizní -jak z hlediska historického, tak i theologického- přednášce přítomné posluchače seznámil s tím, jak bylo Boží prozřetelností uloženo sv. Filaretu, aby se v oněch –z hlediska historického vývoje pravoslavného ekumenismu- kritických 60. letech 20. století ujal velice obtížného úkolu: v duchu lásky, pokory a mírnosti zvěstovat slovo pravdy uprostřed pronikání a rozšiřování vše-pravoslavné hubícího ekumenického synkretismu.

Za tímto účelem sv. Filaret sepsal své dnes již proslulé „Bolestné dopisy I-III“, které adresoval všem hlavním představitelům místních pravoslavných církví. Vladyka Kliment posluchače seznámil s hlavními theologickými myšlenkami těchto historických dopisů, stejně jako se synodálním odsouzením hereze ekumenismu ze strany Posvátného synodu Ruské zahraniční církve pod předsednictvím právě metropolity sv. Filareta. Na konec přednášky vladyka Kliment zhodnotil historický a duchovní přínos této velké postavy Pravého pravoslaví, jehož Trojjediný Bůh za jeho odvahu a lásku k pravdě pravoslavného vyznání oslavil neporušeností jeho ostatků (objeveny 1998).

Poté arcibiskup Kallinikos v atmosféře hlubokého dojetí předal -na základě synodálního rozhodnutí- jako výraz vděčnosti ocenění za mnoholetou (53 let) kněžskou službu Církvi otci Ignátiovi. Hoden zmínky je fakt, že otec Ignátios měl to veliké požehnání -v době kdy sloužil jako kněz v chrámu sv. Anargýrů na ostrově Egina- učit se po dobu tří let u nově zjeveného světce a hesychasty: sv. Jeronýma eginského (1966), druhého sv. Nektária eginského – jak je obecně v Řecku nazýván.

Závěrečnou tečku za touto nádhernou a pro naši církev významnou a historickou oslavou položil evidentně hluboce dojatý arcibiskup a náš duchovní otec Kallinikos. Věřící pak plni duchovní radosti a vděčnosti při odchodu dostávali ikonu sv. Filareta.

Otci, Synu a Duchu Svatému jedinému pravému Bohu budiž za vše dobrodiní přinášena sláva, čest a klanění. Amen!