V Řecké pravoslavné starostylní církvi začal obřad svěcení svatého myra

„Ty si pak vezmi nejvzácnější balzámy: pět set šekelů tekuté myrhy, poloviční množství, totiž dvě stě padesát šekelů balzámové skořice, dvě stě padesát šekelů puškvorce, pět set šekelů kasie podle váhy šekelu svatyně a jeden hín olivového oleje. Z toho připravíš olej svatého pomazání, vonnou mast odborně smísenou. To je olej svatého pomazání.” (Ex 30, 22-25)

Na základě rozhodnutí Posvátného synodu se na Velký čtvrtek uskuteční obřad posvěcení svatého myra. Je to pro život naší církve velice významná a historická událost, neboť svaté myro je zcela nezbytným a nepostradatelným prvkem pro život a působení každé místní Pravoslavné církve. Mimo jiné a především je svaté myro nutné pro vykonání Tajiny myropomazání, v průběhu které jsou křtěnci udělovány dary Ducha Svatého. V prvotní církvi byly dary Ducha Svatého udělovány pokřtěným skrze vkládání rukou od apoštolů.

“Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého.” (Sk, 8, 14-17)

Z důvodu rychlého rozšiřování Církve a velkého nárůstu počtu pokřtěných však brzy došlo k tomu, že z praktických důvodů bylo udělování darů Ducha Svatého vkládáním rukou nahrazeno obřadem pomazání svatým olejem, později nazvaném myropomazání. Tato praxe měla svůj vzor ve starozákonní liturgické praxi:

Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi:„Ty si pak vezmi nejvzácnější balzámy: pět set šekelů tekuté myrhy, poloviční množství, totiž dvě stě padesát šekelů balzámové skořice, dvě stě padesát šekelů puškvorce, pět set šekelů kasie podle váhy šekelu svatyně a jeden hín olivového oleje. Z toho připravíš olej svatého pomazání, vonnou mast odborně smísenou. To je olej svatého pomazání.” (Ex 30, 22-25)

Původně byla příprava a posvěcení svatého myra v zodpovědnosti každého biskupa, jakožto hlavy místní církve. V průběhu vývoje administrativního uspořádání Církve, které bylo završeno ustanovením tzv. Pentarchie, došlo k tomu, že právo posvěcovat nové svaté myro bylo svěřeno Posvátným synodům jednotlivých patriarchátů a ostatních autokefálních pravoslavných církví.

Řecká církev po získání autokefality v roce 1850 pokračovala i nadále z důvodů úcty a pevných historických pout v získávání svatého myra z Konstantinopole. Řecká pravoslavná starostylní církev, poté co se se z důvodu ekumenismu oddělila od jednoty s novostylní církví a konstantinopolským patriarchátem, nemohla již dále odtud přijímat myro a musela se sama ujmout přípravy a posvěcování svatého myra. Naposledy tak učinila v roce 2001.

Celý velice složitý a dlouhý proces přípravy svatého myra se uskuteční v katedrálním chrámu sv. Athanásia v Athénách. První fáze proběhla na Květnou neděli, kdy v průběhu sv. liturgie arcibiskup athénský a celého Řecka Kallinikos ustanovil a požehnal ty, kterým byl svěřen odborný dohled nad technickou stránkou celé složité procedury přípravy a vaření svatého myra. Od byzantské doby až do dneška jsou označováni termínem μυρεψός (myrepsos – ten, kdo připravuje vonné oleje).

Celá procedura přípravy (vaření olivového oleje, vína a vonných látek) proběhne ve třech fázích, vždy po konci ranních archijerejských bohoslužeb Velkého pondělí, Velkého úterý a Velké středy. Vyvrcholením celého procesu bude slavnostní obřad Posvěcení svatého myra při monohočetné archijerejské liturgii na Velký čtvrtek.

Včera metropolita Gerontios předsedal velkopondělní liturgii předem posvěcených svatých darů.

Po jejím skončení arcibiskup Kallinikos spolu s ostatními biskupy, kněžími, diákony, myrepsony a věřícími za zpěvu troparu sv. Athánasia sestoupili do speciálně za tímto účelem vyhrazeného prostoru katedrálního chrámu, kde již bylo připraveno vše nezbytné k vaření svatého myra.

Arcibiskup Kallinikos nejdříve vykonal obřad malého svěcení vody, na jehož konci přečetl speciální modlitbu s žádostí o Boží pomoc k úspěšnému průběhu a zakončení tohoto významného díla. Poté pokropil svatou vodou všechny přítomné a všechny nádoby a pomůcky, které se budou používat v průběhu přípravy svatého myra.

Arcibiskup pak požehnal nádoby s připraveným olivovým olejem a vínem a vylil jejich obsah za pomoci myrepsonů do speciální nádoby, pod kterou potom svým trojsvícníkem zapálil oheň.

Ihned poté, tak jak to vyžaduje typikon, arcibiskup začal číst vybrané evangelijní perikopy, v čemž po něm pokračovali ostatní metropolitové a biskupové.

Mezitím se olej a víno zahřálo na žádoucí teplotu, a tak arcibiskup Kallinikos mohl požehnat vonné látky, které byly nachystané v přesně předepsaných množstvích a přidal je do nádoby. Myrepsoni se speciálně k tomu vyhotovenou dřevěnou hůlkou začali s mícháním směsi. Toho se postupně účastnili všichni hierarchové, zatímco kněží pokračovali v čtení z evangelia.


Další fotografie z prvního dne přípravy sv. myra: