Paschální poselství 2014

Radost ze Vzkříšení a prožívání paschální naděje tvoří jednotu naší pravé víry (orthodoxia), a jejího viditelného doložení a potvrzení v našich životech (orthopraxia). úměrně našemu pokání, vítězství nad vášnemi, očištění od hříchu, osvobození od pout Zlého, hodnému a častému přijímání sv. Tajin, přijímáme milost a radost z vítězství Kristova Vzkříšení v naději života věčného.

Celé Církvi

„Dnes se veškeré stvoření raduje, že Kristus vstal z mrtvých a Hádes je přemožen!“
„Toto je den, který stvořil Hospodin, radujme se a veselme se v něm.“

Milované děti v Pánu,

dnes, kdy slavíme zářivý a světlý svátek, radost a veselí ze Vzkříšení našeho Pána naplňuje srdce všech pravoslavných křesťanů, kteří se tak svým chvalořečením připojují ke svatým andělům na nebesích a k celému stvoření v nekonečných oslavných hymnech a nevyslovitelném díkůvzdávání.

Vyplenění Hádu a vítězství života nad smrtí ve vzkříšeném Kristu Ježíši, našem Spasiteli, je předzvěstí onoho „významného a svatého dne, jediného královského a hlavního ze všech svátků, svátku nad svátky, slavnosti nad všechny slavnosti“, „Paschy, Pánovy Paschy!

***

Avšak, co této radosti předcházelo? Tajemství kříže: „Neboť skrze kříž přišla radost celému světu!

Náš Pán pospíchal, aby završil dílo naší spásy. Již předtím často hovořil o svém božském utrpení, o kříži a slavném Vzkříšení. Dobrovolně se vydal mukám, poslušně pije kalich smrti, aby vykoupil celé lidstvo z moci hříchu, ďábla a smrti. Kristus na Kříži opravdu zemřel a poznal „rozkladnost“ smrti. To znamená, že jeho duše hypostaticky sjednocená s Božstvím, byla oddělena od jeho těla stejně tak hypostaticky sjednoceného s Božstvím a v naději přebývajícím v Boha-přijavším hrobě.

***

Ovšem v Hádu jeho duše nebyla opuštěná a také jeho tělo zůstalo neporušené. Tělo našeho Pána spalo krátkou dobu v hrobě, aniž by zakusilo porušení a rozklad. A jeho duše sestoupila do Hádu, aby osvobodila ty, kteří tam po věky byli spoutáni.

Oživení jeho těla po třech dnech uskutečněné návratem jeho neposkvrněné duše, tedy jeho Vzkříšení, nebylo zamýšleno a uskutečněno jako osobní triumf. Záměrem bylo, aby toto dobro bylo předáno „celé lidské přirozenosti. (sv. Cyril Alexandrijský)

***

A proto společná radost Božských Osob sv. Trojice ze završení naší spásy je i společnou radostí Kristovy Církve, která je předávána každému jejímu ctěnému údu.

Všichni v Církvi Kristově „skákejme radostí a chvalme oslavovaného a nade vše velebeného Boha našich Otců“ za to, že „usmrtil smrt“, „zničil Hádes“ a „stal se počátkem jiného života“, života věčného.

Bolestné sevření smrti je zlomeno a smrt nás již více neodděluje od Krista. Po smrti již neodcházíme do temného Hádu, ale do nebeských a zářivých sídel, do věčného příbytku plného veškerého dobra.

***

Ovšem prožíváme toto všechno už nyní a zde na tomto světě jako závdavek věčného dědictví? Věříme pravověrně a bez inovací? Zachováváme svatá přikázání tak, abychom byli hodni darů Vzkříšení?

Hospodin, náš Bůh naléhá na každého z nás, stejně jako na svého přítele, spravedlivého Abrahama: Choď stále přede mnou a buď bezúhonný!“ Podobně Jakub bratr Páně vyzývá všechny věřící: „Chraňte se před poskvrnou světa!

Radost ze Vzkříšení a prožívání paschální naděje tvoří jednotu naší pravé víry (orthodoxia), a jejího viditelného doložení a potvrzení v našich životech (orthopraxia). úměrně našemu pokání, vítězství nad vášnemi, očištění od hříchu, osvobození od pout Zlého, hodnému a častému přijímání sv. Tajin, přijímáme milost a radost z vítězství Kristova Vzkříšení v naději života věčného.

Z prázdného hrobu vyvěrá naděje a radost, pramení z něj věčný mír, sbratření, jednota v pravdě a lásce, společenství života a zakoušení Nebeského!

***

Milované děti ve Vzkříšeném Pánu,
nedávno nás Pán uznal za hodny, abychom okusili první Vzkříšení skrze dar jednoty v Pravoslavné starostylní církvi s bratřími z blízka i z dáli, kteří byli dosud odděleni. Tímto darem byla upevněna jak pouta pravdy a lásky, tak i naše naděje, že dojde k zostuzení ekumenické hereze a apostaze od pravdy, kterého jsme svědky v současné apokalyptické době. Nechť je tato paschální zkušenost požehnaná a nechť se šíří ještě dále. Nikdo ať nezůstane spoutancem nevraživostí tohoto světa nejednoty, rozkladu, izolace a rozdělení.

Nechť naše paschální naděje prosvěcuje Církev a vede naše kroky do jistého přístavu posvěcení a spásy. Ve slávu Otce, i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Kristus vstal z mrtvých! Vpravdě vstal z mrtvých!
Svatá Pascha 2014

† Arcibiskup athénský Kallinikos
spolu s ostatními členy Posvátného synodu Řecké pravoslavné starostylní církve