Zesnutí metropolity oropského a filijského Kypriána: Sv. liturgie a pohřební obřady

Ve čtvrtek 17/30. 5. 2013 metropolita oropský a filijský Kyprián obklopen svými duchovními dětmi odešel k Hospodinu. Jeho tělo bylo poté oděno do plného archijerejského oděvu a v místě kde zesnul, tedy v jeho kélii v monastýru sv. Kypriána a Justiny bylo zpřístupněno k rozloučení. Po dva dny nepřetržitý zástup věřících přicházel, aby vzdal úctu a lásku svému pastýři a igumenovi, který posledních pět let ležel nemocný ve své kélii, ale přesto duchovně dohlížel a žehnal naším církevním a monastýrským záležitostem.

Ve čtvrtek 17/30. 5. 2013 metropolita oropský a filijský Kyprián obklopen svými duchovními dětmi odešel k Hospodinu. Jeho tělo bylo poté oděno do plného archijerejského oděvu a v místě kde zesnul, tedy v jeho kélii v monastýru sv. Kypriána a Justiny bylo zpřístupněno k rozloučení. Po dva dny nepřetržitý zástup věřících přicházel, aby vzdal úctu a lásku svému pastýři a igumenovi, který posledních pět let ležel nemocný ve své kélii, ale přesto duchovně dohlížel a žehnal naším církevním a monastýrským záležitostem.

 

 

V sobotu 19. 5./1. 6. 2013 byla rakev s pozůstatky přenesena do poutního monastýrského chrámu. Zde v 8.00 začala mnohočetná archijerejská liturgie, po jejímž skončení následoval pohřební obřad. Této významné události se zúčastnili také vzácní hosté ze zahraničí. Za sesterskou rumunskou starokalendářní církev byli přítomni její první představitel metropolita Vlasios, doprovázený biskupy Sofroniem a Dionysiem a jedním knězem. Bulharskou starokalendářní církev zastupoval její první představitel vladyka Fotios, jeden kněz, dva diákoni a několik věřících. Sesterskou Ruskou pravoslavnou zahraniční církev (Synod vladyky Agathangela, část RPZC, která nepřijala sjednocení s moskevským patriarchátem) reprezentoval arcibiskup petrohradský a severního Ruska Sofronij, který přicestoval se zpožděním a stihl pouze pohřební obřad. Z našeho synodu přicestovali ze zahraničí vladyka Michael z Nory ze Sardinie spolu s archimandritou Mariánem, vladyka Auxentios fotikijský z Etny z Kalifornie, o. Ondřej Okerstrom se dvěma monaškami a jedním monachem ze švédska, o. Jeremiáš Cvak z Česka a o. Vladimír Mohorita ze Slovenska.

Přítomní byli také samozřejmě biskupové našeho synodu pobývající v Řecku: Chrysostomos christanopolský, Ambrož methonský, Kliment gardikijský a spolu s nimi mnoho kněží. Sv. liturgii předsedal biskup Kyprián orejský, zastupující předseda Posvátného synodu v ohrazení. Jak sv. liturgie tak i pohřebního obřadu se zúčastnil veliký zástup věřících, monachů a monašek, kteří přišli na poslední rozloučení se svým milovaným duchovním otcem a archijerejem Boha Nejvyššího.

Po skončení sv. liturgie kolem 10.00 započal pohřební obřad podle tradičního mnišského typikonu. Dlouhý, duchovně hluboký a dojemný obřad proběhl v klidu, tichosti a v modlitebním rozpoložení. Po celou dobu obřadu převládala atmosféra radostného smutku, hlubokého pokoje a rozlévajícího se požehnání jako svědectví o zalíbení a milosti, kterou zesnulý našel u Boha.

Na závěr obřadu metropolita Vlasios a vladyka Kyprián přečetli dvě velké rozhřešující modlitby. Poté vladyka Kyprián pronesl velice dojemnou pohřební řeč. Také metropolita Vlasios a biskup Fotios pronesli krátkou řeč. Vladyka Kliment na závěr poděkoval všem přítomným za jejich účast a zvláště těm, kteří přicestovali z daleka.

Poté, co se biskupové naposledy rozloučili se zesnulým, byla rakev s jeho ostatky nesena kolem chrámu a uložena do hrobu, připraveného v jedné z bočních kapliček poutního chrámu sv. Kypriána a Justiny. Dále následovalo malé občerstvení a společné posezení v monastýrském archontariki.


Laskavá osoba milovaného duchovního otce zůstane nesmazatelně vepsána v srdcích jeho duchovních dětí a všech těch, kteří měli možnost okusit bohatého a blahodárného působení jeho velkého otcovského srdce. Jsme pevně přesvědčení, že jeho modlitby nás budou provázet na našich cestách a duchovních zápasech. Kéž mu dá Hospodin odpočinutí spolu s od věků svatými v příbytcích spravedlivých.

Kypriána, ctěného otce našeho a metropolity, nechť je věčná památka!

Κυπριανοῦ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου καὶ Πατρὸς ἡμῶν εἴη ἡμνήμη ἀγήρως καὶ αἰωνία!