Volba a intronizace metropolity oropského a filijského Kypriána, předsedy Posvátného synodu v ohrazení

Přijímám volbu a uvedení jak na katedru oropské a filijské metropolie, tak i do obtížné služby prvního hierarchy Posvátného synodu v ohrazení. Upřímně děkuji synodním biskupům za jejich lásku a důvěru. Prosím o vaše neustávají modlitby, abych tak s pomocí a posilou Božího Zakladatele Církve, prostřednictvím Bohorodičky a všech svatých a s požehnáním našeho duchovního otce a metropolity Kypriána blažené paměti, se mohl Bohumile ujmout dvojího úřadu metropolity a synodního předsedy k budování Církve a k úctě a slávě Otce, Syna a Svatého Ducha. Amen!“

Jak jsme již dříve oznámili, Posvátný synod v ohrazení na svém letošním zasedání ve čtvrtek 4/17.10. 2013 jednomyslně zvolil na post metropolity oropského a filijského a na místo předsedy našeho synodu biskupa orejského Kypriána.

***

A. Volba proběhla na základě důkladné a vyčerpávající diskuse, která již započala v období před zasedáním synodu. Kandidát (později zvolený) již totiž dříve vyjádřil výhrady proti svému případnému zvolení. Přestože byly některé ze zmíněných výhrad vzaty v potaz, synodní biskupové se nakonec rozhodli pro to, aby volba byla uskutečněna v celé její šíři a bylo tak dodrženo přesné znění synodní ústavy.

V průběhu zasedání biskup Kyprián opustil zasedací místnost. Poté biskupové dokončili své rokování a povolali jej zpět. Tajemník synodu biskup gardikijský Kliment se k němu obrátil s následující proklamací:

„Milovaný bratřte v Kristu, biskupe orejský Kypriáne
jménem Posvátného synodu v ohrazení vám oznamuji konečné rozhodnutí našeho synodu. Tímto vás jmenujeme a uvádíme na uvolněnou katedru metropolie oropské a filijské jako nástupce našeho duchovního otce a jejího prvního metropolity Kypriána.
Vaše uvedení do čela oropské a filijské metropolie bude zároveň znamenat také vaše uvedení na post předsedy a prvního hierarchy Posvátného synodu v ohrazení.
Bratrsky vás vyzýváme, abyste s plným vědomím naší důvěry přijal tuto volbu. Společně vám prostřednictvím Bohorodičky a všech svatých vyprošujeme Boží pomoc a útěchu. Amen!“

Zvolený biskup Kyprián na oznámené rozhodnutí synodu (Μικρὸν μήνυμα) odpověděl kladně:
„Důstojní bratři v Kristu, vážení biskupové, s plným vědomím své vlastní nehodnosti a nedostatečnosti se podřizuji vůli Boha Otce, Syna a Svatého Ducha se slovy: Budiž vůle Tvá Pane!
Přijímám volbu a uvedení jak na katedru oropské a filijské metropolie, tak i do obtížné služby prvního hierarchy Posvátného synodu v ohrazení. Upřímně děkuji synodním biskupům za jejich lásku a důvěru. Prosím o vaše neustávají modlitby, abych tak s pomocí a posilou Božího Zakladatele Církve, prostřednictvím Bohorodičky a všech svatých a s požehnáním našeho duchovního otce a metropolity Kypriána blažené paměti, se mohl Bohumile ujmout dvojího úřadu metropolity a synodního předsedy k budování Církve a k úctě a slávě Otce, Syna a Svatého Ducha. Amen!“ (Zvolený biskup orejský Kyprián)

Synodní biskupové plni dojetí a radosti zazpívali novému metropolitovi „Mnohá léta“. Následovaly gratulace a srdečná blahopřání. Biskupové rozhodli, že veřejná proklamace o uskutečněné volbě nového metropolity (Μέγα μήνυμα) spolu s jeho intronizací se uskuteční v sobotu večer 6/19. 10. 2013.

Výroční zasedání našeho synodu pokračovalo po zbytek čtvrtku a celý pátek. Na pořadu byla celá řada důležitých témat k projednávání. Synodní zasedání proběhlo v atmosféře vzájemné spolupráce a jednoty.

***

B. V sobotu večer 6/19.10.2013, na svátek sv. apoštola Tomáše, se metropolita oropský a filjský Kyprián doprovázený ostatními biskupy, kteří se zúčastnili letošního výročního zasedání, v čele s ikonou Bohorodičky „Přeoslavovaná Matka“ a za radostného zvuku zvonů, přesunuli z prostor monastýru do velkého poutního chrámu sv. Kypriána a Justiny.

Biskupové vstoupili do chrámu, kde již byli shromážděni duchovní oropské a filijské metropolie, dále mniši, monašky a početný zástup věřících. Nový metropolita byl oblečen do mandyas, políbil sv. Evangelium a po krátké modlitbě byl uveden doprostřed chrámu, kde za zpěvu „Mnohá léta“ požehnal křížem všem přítomným.

Poté vešel do oltáře, kde si oblékl epitrachil a omoforion a započal obřad veřejné proklamace o volbě nového metropolity (Μέγα μήνυμα). Chóry, jak předepisuje typikon, zazpívaly tropary ze svátku Letnic. Následovaly přímluvné modlitby a modlitba určena zvláště pro tuto příležitost.

Tajemník synodu, biskup gardikijský Kliment, pak přinesl „Spis nominací a schválení biskupů a metropolitů Posvátného synodu“. Z něj přečetl celý text „Nominace zvoleného biskupa orejského Kypriána na post metropolity oropského a filijského“. Jakmile byla uvedená Nominace veřejně přečtena, všichni přítomní synodní biskupové ji podepsali.

Následovně metropolita oropský a filijský Kyprián přednesl své Schválení uvedené nominace, ve kterém slíbil a ujistil od Boha mu svěřené rozumové stádce, že bude ve své nové službě věrně plnit své archijerejské a pastýřské povinnosti a přesně a věrně zachovávat posvátné kánony a tradice Církve. Přednesený slib poté přede všemi veřejně podepsal.

***

C. Nový metropolita za zpěvu vybraných žalmů vstoupil na archijereský trůn a začal obřad intronizace. Jeho součástí byly k tomu speciálně určené tropary, verše z Doxologie, čtení z apoštola a z evangelia a přímluvné prosby. Metropolita poté pronesl inaugurační modlitbu. Tajemník synodu biskup Kliment přečetl z ambonu „Synodní encykliku k duchovním a věřícím oropské a filijské metropolie“. Na závěr celého obřadu metropolita Kyprián pronesl svůj intronizační proslov. Starosta filijský p. Dimitrios Bouraimis a další oficiální představitelé pak otevřeli dlouhou řadu gratulací ode všech přítomných.


Tento velký a slavnostní den byl ukončen v archondariki velkého poutního chrámu Sv. Kypriána a Justiny, kde bylo pro všechny účastníky připraveno společenské setkání s pohoštěním. Také zde pokračoval neustávající proud blahopřání a gratulací. Na závěr ctěný metropolita oropský a filijský Kyprián plný dojetí vyjádřil svoji hlubokou vděčnost všem, kteří mu projevili podporu a důvěru.

***

Kéž Bůh daruje mnohá a plodná léta našemu ctěnému metropolitovi oropskému a filijskému a prvnímu hiearchovi Posvátného synodu v ohrazení Kypriánovi!