Synodní oslavy Neděle Pravoslaví v Řecku

Metropolita Kyprián ve své přednášce založené na pečlivém a dlouholetém studiu primárních pramenů doložil jednoznačnou a rozhodující roli zástupců Fanaru a řecké novostylní církve v rozvoji ekumenického hnutí. Jednoznačně byla také doložena genetická souvislost mezi eklesiologickou herezí ekumenismu a implementací nového kalendáře.

Podobně jako v předcházejících letech, tak i letos Řecká pravoslavná starostylní církev na základě rozhodnutí Posvátného synodu oslavila první neděli Velkého půstu – svátek Pravoslaví s náležitým důrazem a vědomím velkého významu tohoto svátku.

V neděli ráno 4/17.března v historickém chrámu sv. Paraskevy v centru Athén arcibiskup athénský Kallinikos předsedal mnohočetné archijerejské liturgii. Neobvyklou duchovní krásu a vznešenost svaté liturgii Basila Velikého dodal pěvecký sbor pod vedením p. Michala Makrise. Sváteční homilii na konci liturgie pronesl metropolita dimitriádský Fótios, sekretář našeho Posvátného synodu.

Poté biskupové spolu s dalšími duchovními a věřícími za velkého zájmu kolemjdoucích uskutečnili průvod s ikonami po uličkách historického centra Athén. Na konci litanie před vstupem do chrámu metropolita Fótios v souladu s typikonem Pravoslavné církve přečetl vybrané pasáže ze Synodiku pravoslaví provolávající věčnou paměť těch, kteří bojovali za udržení pravoslavné víry a anathema heretiků a inovátorů.

Tentýž den večer se uskutečnila tradiční slavnost, kterou Posvátný synod naší církve každoročně v tento veliký a významný den pořádá. V historickém sále Filologického spolku „Parnassos“ v centru Athén byli kromě arcibiskupa Kallinika, metropolitů Gerontia, Chrysostoma, Řehoře, Fótia, Kypriána, biskupů Ambrože a Klimenta přítomno také mnoho kněží, mnichů, monašek a věřících z celého Řecka.

Role průvodce a moderátora slavnostního večera se s velikým úspěchem zhostil protopresbyter o. Michal Konstantinidis. Po krátkém proslovu moderátora na pódium nastoupil byzantský pěvecký sbor pod vedením p. Michala Makrise, který k radosti početného publika představil kromě známých písní z postní Triody také několik dosud nepublikovaných hudebních děl z historie byzantského zpěvu.

Dále již slovo a prostor za řečnickým pultem obdržel metropolita filijský a oropský Kyprián, který přednesl slavnostní projev večera na téma: „1919-1920. Sto let ne-pravoslavného směřování. Rozhodující příspěvek Řecké novostylní církve ke snaze o upevnění a rozvoj ekumenického hnutí.“

Přednáška byla rozdělena do čtyř základních částí:
A. Ekumenismus „zajetí“ nebo „nemoc“?
B. Příčinná souvislost mezi ekumenismem a kalendářní reformou.
C. Reformátor z roku 1924: pionýr ekumenismu.
D. Krétský sněm: „nejzazší pád“.

Metropolita Kyprián ve své přednášce založené na pečlivém a dlouholetém studiu primárních pramenů doložil jednoznačnou a rozhodující roli zástupců Fanaru a řecké novostylní církve v rozvoji ekumenického hnutí. Jednoznačně byla také doložena genetická souvislost mezi eklesiologickou herezí ekumenismu a implementací nového kalendáře.

Závěrečná část přednášky byla věnovaná významu tzv. Velkého a svatého sněmu Pravoslavné církve uskutečněném v červnu 2016 na Krétě pro další vývoj pravoslavného ekumenismu. K tomu metropolita Kyprián uvedl: „Tehdy na Krétě v červnu 2016 byla s konečnou platností postavena zeď, která od té doby bude zcela bezpečně a nezpochybnitelně oddělovat pravé Pravoslaví Apoštolů, Otců a svatých sněmů od synkretického pseudo-pravoslaví odpadlých ekumenistů. Pokud dojde k přijetí a prohlášení hereze na synodální úrovni, jedná se podle sv. Řehoře Nysského o „nejzazší pád“. Osvícená rada sv. Ignátia Bohonosce nechť je naším průvodcem: Každý, kdo učí tomu, co je v rozporu s tím, co bylo předepsáno – i kdyby to byl člověk důvěryhodný, i kdyby se postil, žil v panenství, činil zázraky, prorokoval – ať je tobě vlkem v beránčím rouchu, který pracuje na zkáze oveček.“

Přednáška byla následovaná zhruba dvacetiminutovým dokumentem, který ilustroval základní teze předložené metropolitou Kypriánem.

V závěrečné části večera arcibiskup Kallinikos na základě rozhodnutí Posvátného synodu, předneseném sekretářem metropolitou Fótiem, udělil církevní ocenění vybraným duchovním a laikům. Dále také rozdal závěrečná vysvědčení všem těm, kteří s úspěchem dokončili dvouleté studium na Škole katechetů.

Závěrečný proslov arcibiskup Kallinikos využil k tomu, aby srdečně poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a organizaci tohoto slavnostního večera, který byl vskutku důstojným zakončením velkého svátku Neděle pravoslaví.