Synodní encyklika ke svátku Narození Krista roku 2022

V Betlémě se nyní z Panny rodí Pán Ježíš – vykoupení, osvícení, život i spása.

Orel

Řecká pravoslavná starostylní církev
Posvátný synod
Kannigos 32
106 82 Athény
Řecko


Synodní encyklika ke svátku Narození Krista roku 2022

V Betlémě se nyní z Panny rodí Pán Ježíš – vykoupení, osvícení, život i spása.

 

Drazí otcové a bratři, milovaná dítka v narozeném Pánu!

Náš praotec Adam se kdysi svou neposlušností vzepřel Bohu, musel odejít ze sladkého Ráje a učinil nás, jeho potomky, dědici své vzpoury proti Boží vůli. V každém z nás je přítomno zrnko odporu a odmítání poslušnosti Bohu, jež nás může dovést k odpadnutí a záhubě.

Na zem k nám však sestoupil nový Adam, Pán Ježíš Kristus, který se narodil v Betlémě z Ducha Svatého a Marie Panny. Sestoupil na zem nejen proto, aby napravil hřích prvního Adama, ale také kvůli nám všem, jeho nešťastným potomkům, kteří jsme rovněž zhřešili a nepřestáváme hřešit.

Prvního Adama sice nemůžeme poznat osobně, ale když hřešíme, stáváme se mu právě svou neposlušností podobnými. A naopak – když nehřešíme a zachováváme požehnanou poslušnost novému Adamu, Pánu Ježíši Kristu, pak přebýváme ve stavu blízkosti a společenství s naším novým a pravým Praotcem, jenž nás obdarovává bezhříšností! (srov. ctihodný Simeon Nový Theolog, Abecední kapitoly, kap. V.).

A právě to je tím nejdůležitějším, nejvznešenějším a nejzázračnějším poznáním v tomto životě – osobní společenství s Kristem Spasitelem v Jeho svaté pravoslavné Církvi, abychom dosáhli našeho věčného božského předurčení v Království Otce i Syna i Svatého Ducha!

***

Náš vtělivší se Pán uskutečnil celé Své Boží dílo spásy člověka proto, abychom v toto Jeho dílo hluboce uvěřili, přijali je vlastní zkušeností a dosáhli skrze ně dar Svatého Ducha ve svatých tajinách a svatých ctnostech. Bez Svatého Ducha zůstáváme ubohými a bezmocnými, nešťastnými a snadno zranitelnými, ohroženými a nevykoupenými. Naše zájmy se omezují na pozemské věci, zůstávají prozaickými, povrchními, prchavými a pomíjivými. Pěstování a krajní vybičování vášní způsobuje konflikty a války v našem světě, v našem nitru, kolem nás, po celé zemi…

Jakmile však dovolíme Svatému Duchu, aby nás navštívil a usídlil se v nás, tehdy nás obrozuje a obnovuje, posvěcuje naši mysl, naše svědomí i veškeré naše city. Porušený život, který v nás dosud sídlil a poutal duši tělesnými a světskými přáními a touhami, ustupuje nyní před novým a požehnaným stavem neporušenosti. A právě takovým způsobem můžeme již zde zakoušet závdavek nebeských blah, část jejich světla a tepla. Naší duši narostou křídla a bude se s radostí účastnit andělské melodie, plné nebeského pokoje. Na dosud temné, syrové, chladné a nehostinné zemi našich srdcí se rozhostí hluboký mír a požehnání.

Kristus se narodil proto, aby radikálně změnil lidská kritéria a podmínky, aby umožnil to, co bylo předtím pokládáno za nemyslitelný a nepřístupný stav a realitu. Kristus přišel, aby nám daroval skutečný život, tj. aby proměnil zlobu v dobro, porušení v neporušenost, hřích ve ctnost, peklo v ráj, zemi v nebe a člověka v Boha!

***

Drazí bratři a sestry!

Jak toho můžeme dosáhnout v našem běžném životě? Pokáním! Pokání proměňuje a přetváří vše v člověku. Obsahuje v sobě tvůrčí a božskou sílu, jež začíná drobnými změnami od hříchu ke ctnosti a dochází až do neomezené svatosti.

Jakmile se mysl přestane zabývat vším nečistým a škodlivým, jakmile se slova očistí od zloby a falše, jakmile přestanou smysly páchat hříšné skutky – tehdy se zrodí nový člověk: duchovní člověk. A právě on je skutečným křesťanem.

Jakmile se naše oči zalijí vroucími slzami lítosti za všechno, co jsme učinili nesprávně, jakmile se zavážeme, že se budeme upřímně kát, své sliby splníme a nebudeme je neustále narušovat – tehdy bude člověk žít a růst v Kristu. Takový člověk se bude všemi silami snažit, aby nezhřešil jakýmkoli druhem bezbožnosti, nestoudnosti nebo chamtivosti, neboť nebude chtít ztratit Boží milost. A zvláště si bude dávat pozor, aby se neuchýlil k bezcitnosti, pomstychtivosti či krutosti ve vztahu ke svému bližnímu, ať by to byl kdokoli, protože nebude chtít ztratit spásonosné pokání a dopustit tak, aby se jeho úsilí stalo zbytečným a marným.

***

Milovaní bratři!

Svátek Narození Božího Dítěte nás vyzývá, abychom se stali věrnými a spravedlivými, čestnými a upřímnými, usilujícími a vnímavými, radostnými a plnými naděje, kajícími se a milosrdnými, trpělivými a odpouštějícími, ale především pravdivými a nepokryteckými. Ať nám požehná Bůh Pokoje, Lásky a Pravdy a jako Emmanuel s námi přebývá po všechny dny až do skonání věků. Amen!

Kristus se rodí!

na svátek Narození našeho Pána Ježíše Krista 2022


arcibiskup athénský Kallinikos
a ostatní členové Posvátného synodu