Synodní encyklika ke svátku Narození Krista roku 2021

„…klaněti se Tobě, Slunci spravedlnosti, a znáti Tebe, Východ z výsosti. Pane, sláva Tobě!“

Orel

Řecká pravoslavná starostylní církev
Posvátný synod
Kannigos 32
106 82 Athény
Řecko


Synodní encyklika ke svátku Narození Krista roku 2021

„…klaněti se Tobě, Slunci spravedlnosti, a znáti Tebe, Východ z výsosti. Pane, sláva Tobě!“
(z troparu Narození Páně)

Drazí otcové a bratři, milované děti v narozeném Pánu,
opět je tu veliký svátek Kristova Narození. Přišel, aby nám předal svou nebeskou radost a nadzemskou melodii, aby nás prostoupil svou sladkostí, aby nás zušlechtil, uklidnil naše duše a aby nás povznesl. Naléhavě dnes potřebujeme jeho Božskou inspiraci, protože každý z nás i lidstvo jako celek procházíme obdobím velké zkoušky a krize. Připomeňme si tedy některé ze základních pravd naší svaté víry, aby nám s pomocí Boží přinesly duchovní posilu.

Svatí proroci a spravedliví ve starověkém Izraeli často přísně kárali špatné pastýře – politické i náboženské. Ti se totiž domnívali, že jim lid Boží patří, že jsou jeho pány. Avšak lid Boží patří Bohu. Špatní pastýři namísto toho, aby o lid obětavě pečovali, podrobili svěřené stádo násilí a útlaku, a tak je rozehnali a rozprášili. Jedná se o nadčasový problém, který se objevuje i v době křesťanské Církve.

Doba předkřesťanská byla plna očekávání příchodu Dobrého pastýře, našeho Pána Ježíše Krista, který měl vykonat dílo opětovného shromáždění, přivést rozptýlené a trpící ovečky zpět k Sobě a který jako hlavní Pastýř – plný soucitu, pokoje a lásky, slavný a přece pokorný – měl založit na zemi Svou Církev, útulek a archu spásy.

Prorok Izaiáš Ho vidí takto: I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů ponese ovoce (Iz 11, 1). Prorok Jeremiáš velkolepě hlásá: Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy vzbudím Davidovi spravedlivý Výhonek. Bude kralovat jako král, jednat rozumně a vykonávat v zemi právo a spravedlnost (Jr 23, 5). Přicházející Pán Ježíš Kristus je představován jako vycházející slunce, jako skutečné Slunce spravedlnosti, a je prohlášen za Krále věčného Království, který na rozdíl od nemoudrých světských vládců jedná moudře a rozvážně.

Ten, který vyšel jako vítězící, aby zvítězil (Zj 6, 2), soudí spravedlivě a vykonává na zemi pravou spravedlnost. A v příkrém protikladu k nespravedlivým a utlačujícím vládcům nám Kristus přináší spásnou spravedlnost, bezpečí a pokoj, neboť osvobozuje ty, kteří se ocitli pod tyranií ďábla, našeho zapřisáhlého a skutečného nepřítele. A tak nový lid Páně může pln duchovní radosti volat: Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? (Ř 8, 31) Zdroj spravedlnosti, pravdy, duševního i tělesného zdraví a svobody se nachází pouze v Bohu, jedině v Bohočlověku, Pánu Ježíši Kristu, Spasiteli, Mesiáši a Vykupiteli nás všech.

***

Milí otcové a bratři,
dnes oslavujeme událost jedinečnou a překvapivou: pokorné sestoupení Syna a Slova Boha Otce v Duchu Svatém s nebe k nám, ubohým a nepatrným. Ten, který stvořil veškerenstvo z ničeho a z nebytí jej uvedl v bytí, souhlasí s tím, aby se stal Dítětem. Ten, který je oslavován a nade všechny chválen, se rodí z pokorné, ale přesvaté a vždycky panenské Matky. Bere na Sebe utrpení a kříž, aby nás vyrval z nespravedlivých rukou ďábla-ničitele a dává nám proti němu sílu a moc, abychom ho mohli pošlapat a přemoci.

Protože si nás tolik zamiloval, je a zůstává „v každé době a každou hodinu“ naším pomocníkem a útočištěm – jak píše svatý Theodor Studita. To neplatí jedině tehdy, když Jej my sami odmítáme a odháníme, když dáváme přednost uspokojování našich vášní (viz Velký katechismus, 75). Jestliže však zůstaneme svou vírou a ctností nerozlučně spojeni s tímto Novým Dítětem, předvěčným Bohem, nebude nás moci zlomit nic z toho, co se děje v tomto světě, nic smutného, nic nespravedlivého, nic utlačujícího či jakkoli hrůzného.

Náš Pán se nenechává ovlivnit vnějším vzhledem, postavením ani hodnostmi. Hledí do hloubky srdcí a vždy vynáší spravedlivý soud. A ve Své Boží spravedlnosti bude při Svém druhém příchodu soudit všechny lidi podle jejich skutků a rozhodování.

Často se zdá, že zde na zemi, ve víru neočekávaných situací a zkoušek těchto dnů, ztrácíme i my, věřící křesťané, vědomí Jeho převelikých Božích darů a potácíme se jako ti, „kdo jsou bez naděje“. Nikdy však nezapomínejme na světlo Království Krista Spasitele, které udělí – a již nyní udílí – Svým vyvoleným služebníkům: těm, kteří zůstanou v Jeho trpělivosti až do konce. Vždyť Jeho dary přesahují veškeré chápání a slyšení. My Mu dáváme to nejmenší, a On nám jako štědrý Dárce uděluje to největší!

Stane-li se naše srdce Jeho příbytkem, Jeho jeslemi, bude Jeho Božská moudrost a prozíravost bezpečně usměrňovat naše kroky a bude nás vnitřně naplňovat radostí, zdravím, pravdou a svobodou, bez ohledu na vnější okolnosti a podmínky. Neboť budeme přebývat s jediným Vítězem, Vykupitelem a Osvoboditelem: naším Spasitelem Ježíšem Kristem, který těm, kdo v Něj vkládají celou svoji naději, uděluje odpuštění hříchů a život věčný.

Kéž se staneme důstojnými ctiteli Jeho Božského Majestátu a kéž Ho budeme moci věčně oslavovat – po vzoru Jeho svatých andělů – při harmonickém a nebeském chvalozpěvu v Jeho věčném Království!

Kristus se narodil!

svátek Narození našeho Pána Ježíše Krista 2021


arcibiskup athénský Kallinikos
a ostatní členové Posvátného synodu