Synodní encyklika ke svátku Narození Krista roku 2019

Všude tam, kam přichází Kristus, sestupuje Nebe a kvete Ráj. Andělé pějí své slavosloví a veškerenstvo je naplněno radostí a celé stvoření jásá. Převládá světlo, čistota, líbezná vůně, oslava a chvála. Pokoj se rozšiřuje a vládne!

Orel

Řecká pravoslavná starostylní církev
Posvátný synod
Kannigos 32
106 82 Athény
Řecko


Synodní encyklika ke svátku Narození Krista roku 2019

“Hledím na tajemství cizí a podivuhodné”

Drazí otcové, bratři a sestry, milované děti v Pánu,

svátek Kristova Narození je oslavou Božího sestoupení, které zakoušíme v přívětivé a teplé náruči svaté Pravoslavné církve. Evangelium nás ujišťuje, že “se Slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi” (J 1, 14). Skutečně se jedná o cizí a podivuhodné tajemství, které dosvědčují svatí andělé, oslavujíce přirozenost-přesahující rození Panny Marie v Duchu Svatém.

Nacházíme se před neuchopitelným konáním předvěčného Boha v čase, které má za svůj cíl pozdvižení mrtvého, osvobození zajatého, záchranu toho, kdo byl držen v zajetí porušitelnosti a vášní a nakonec zbožštění Bohem stvořeného a od Boha odpadlého člověka. Neboť tak praví sv. Athanasius Veliký: ”Slovo se stalo tělem, aby učinilo člověka schopným přijmout božství.”

Pokud chceme přijmout a náležitým způsobem prožít toto podivuhodné tajemství Božího vtělení, které se uskutečnilo v judském Betlémě, potřebujeme mystagogického průvodce: vyžaduje se od nás, abychom se vzdali světské logiky, odvrátili se od hříchu a nastoupili na cestu pokání a v neposlední řadě je třeba, abychom v našem srdci a v naší mysli přichystali vhodný prostor.

V opačném případě je toto veliké tajemství zastíněno a skryto za stěnou mnohočetných světských starostí, gastronomických specialit, materiálního konzumu, marnivosti všeho druhu, obžerství a opilství.

V tomto kontextu je příznačné, že když těhotná Bohorodička a spravedlivý Josef hledali místo k přenocování, ukázalo se, že všechny prostory byly přeplněné: “Nebylo totiž pro ně v hostinci místa.” (Lk 2, 7) A tak se pro narození našeho Spasitele a Pána Ježíše Krista našla pouze studená a ponurá jeskyně, místo, kde nacházela útočiště zvířata, pouhý chlév!

Ovšem tento nedostatek místa ke spočinutí není něčím, co platilo pouze tehdy. Většina z nás je tak plná všeho možného, tedy ve skutečnosti prázdná, že nejsme schopni v našem životě pro Bohočlověka najít žádný čas ani žádný prostor. Naše mysl je plná spousty věcí a mnohdy hříšných věcí, nehodných člověka, takže tam není žádné místo pro božské, evangelijní nauky a útěchy prýštící ze zkroušené modlitby. Naše studené a tvrdé srdce je neprodyšně uzavřeno natolik, že milost Boží do něj nemůže vstoupit, aby ho oživila a proměnila.

Obyčejně jsme dnes velice zaměstnaní a neustále ve spěchu. Jsme zahlceni a rozptylováni tisíci starostí, strachů a nejistot, takže nám nezbývá čas a rozpoložení ke Kristu ani pro bližního. Jediné, na co nám zbývá sil je to, co nás uspokojuje.

Myšlení dnešního člověka je plné všelijakých teorií, názorů anebo prelestí. Jeho srdce je naduté egoismem, individualismem, požitkářstvím, nebo naopak vystrašené z fantastických a katastrofických scénářů, a také otrávené zklamáním a životními zkouškami.

Člověk dneška je tak neschopen kontrolovat a soustředit svoji mysl a kultivovat obětující rozpoložení k Bohu a člověku. Patrný je nedostatek duchovní horlivosti, kritický a negativistický postoj ke všemu, shánění se po automatických a magických řešení, vzdávání se odpovědnosti a kompromisní postoj k otázkám života a víry… Tímto způsobem se však uzavíráme do sebe a naše srdce a mysl zůstávají uzavřené pro Boží navštívení, příchod a přebývání.

Děti v narozeném Pánu,

Boží Dítě touží po tom, aby v nás svátostným způsobem našlo své místo k přebývání. Vždyť z hluboké lásky a pokory se narodilo v jeskyni, stačí tedy pouze, když po tom budeme toužit také my a když se na to vhodně připravíme.

Pokání v Církvi znamená, že naše nitro vyprázdníme od všeho toho, co se tam nashromáždilo, a co zabraňuje našemu Pánu a Bohu, aby do nás vstoupil. Velice to ztěžuje také naše soužití a vzájemné pronikání. Nové Dítě, předvěčný Bůh očekává také naše malé dary a naše upřímné klanění s otevřenou a pravou vírou, s láskou a pokorou, a to nejen slovy, ale také skutky.

Všude tam, kam přichází Kristus, sestupuje Nebe a kvete Ráj. Andělé pějí své slavosloví a veškerenstvo je naplněno radostí a celé stvoření jásá. Převládá světlo, čistota, líbezná vůně, oslava a chvála. Pokoj se rozšiřuje a vládne!

Nezůstaňme odcizeni a neúčastni této nebesko-pozemské radosti! Kéž se také v nás najde místo pro Boží přebývání, takže budeme moci přijat nevečerní světlo, abychom mohli být proměněni v blahodárné osobnosti, které kolem sebe zažehnou duchovní světlo a oheň a tak se stanou nositeli a šiřiteli víry, naděje a lásky.

Svátek Narození našeho Pána Ježíše Krista 2019

Kristus se rodí!
S otcovskými pozdravy a požehnáním


Arcibiskup athénský Kallinikos
a ostatní členové Posvátného synodu