Sv. Ignatij Brjančaninov: Poučení na svátek Zjevení Páně

Tento je Syn Můj milovaný, v němž se Mi zalíbilo, Toho poslouchejte. (Mt 3, 17; 17, 5)

Takový byl hlas předvěčného Boha Otce o předvěčném Bohu Synu k lidem, když se Syn – z vůle Otce a působením Ducha – stal člověkem skrze Pannu a uskutečňoval spásu zahynulého lidstva. Bratří! Poslouchejme Božího Syna, jak to od nás Bůh žádá, aby na nás spočinulo Boží zalíbení.

Někdo by snad mohl říci: „Tak rád bych si poslechl Božího Syna, ale jak toho dosáhnout? Vždyť od doby, kdy náš Pán Ježíš Kristus pobýval tělesně na zemi a hlásal Své svaté učení, již uběhlo kolem dvou tisíc let!“

Dosáhnout toho, abychom byli ustavičně s Kristem, abychom neustále slyšeli Jeho přesladký hlas a sytili se Jeho životodárným učením, je velmi snadné: Pán Ježíš Kristus je přece dosud s námi. Přebývá s námi ve Svém svatém Evangeliu, přebývá s námi prostřednictvím svatých církevních tajin, přebývá Svou všudypřítomností a všemohoucností, přebývá tím nejdokonalejším způsobem, jaký je vlastní neohraničenému a nejdokonalejšímu Bohu. Že s námi Pán přebývá, jasně dokazuje tím, že vysvobozuje duše ze zajetí hříchu, rozdává dary Svatého Ducha a činí mnohá znamení a zázraky.

Ten, kdo se touží přiblížit k Pánu a připojit se k Němu navěky v nejblaženějším sjednocení, musí toto svaté dílo začít co nejpečlivějším studiem Božího slova, musí nejprve hluboce prostudovat Evangelium, ve kterém se skrývá Kristus a z něhož Kristus hovoří a jedná. Slova Evangelia – duch a život jsou (J 6, 63). Tělesného člověka přetvářejí v duchovního a oživují duši, jež byla umrtvena hříchem a světskou marností. Slova Evangelia jsou duch a život: střez se proto vysvětlovat veliké slovo Ducha svým vlastním rozumem, jenž se plazí po zemi; střez se toto slovo, jež je naplněno nepředstavitelnou Božskou mocí, vysvětlovat tak, jak by se mohlo snadno jevit tvé mrtvé duši, tvému mrtvému srdci, tvé mrtvé mysli. Slovo pronesené Svatým Duchem může být objasněno jedině skrze Svatého Ducha.

Vy, kdo se toužíte přiblížit k Pánu, abyste slyšeli Jeho Božské učení, abyste Jím byli oživeni a spaseni – předstupte před Pána s nejzbožnějším rozechvěním a bázní, s níž před Ním stojí Jeho jasní andělé, Jeho cherubíni a serafíni. Svou pokorou učiňte zemi, na níž stojíte, nebem. Tehdy k vám promluví Pán ze Svého svatého Evangelia jako ke Svým milovaným učedníkům! A svatí otcové, kteří vyložili svaté Evangelium díky daru Svatého Ducha, se stanou vašimi vůdci na cestě k přesnému a neomylnému poznání tohoto svatého Evangelia.

Je žalostné, když přistupujeme k Evangeliu – k Pánu Ježíši Kristu, který v Evangeliu žije – bez náležité zbožnosti, s opovážlivostí a domýšlivostí. Pán přijímá pouze pokorné, kteří plně poznávají svou hříšnost a nicotnost, kteří jsou naplněni pokáním – od pyšných se však odvrací. Odvrátí-li se tvář Páně od opovážlivého pokušitele – tak nazývám neuctivého, povrchního a lhostejného posluchače –, přináší to člověku věčnou smrt. Takto zvěstoval o vtěleném Bohu-Slovu Bohem inspirovaný stařec Simeon: Hle, položen je Tento ku pádu a ku povstání mnohým v Izraeli, na znamení, jemuž bude odpíráno (L 2, 34). Slovo Boží – toť kámen, kámen nesmírné velikosti a váhy, a kdož by padl na ten kámen, rozrazí se nevyléčitelně (Mt 21, 44).

Bratří! Buďme zbožnými a činnými posluchači Božího slova! Buďme poslušni Nebeského Otce, který k nám dnes zvolal ze svatého Evangelia o Svém nejsvětějším Slově: Tento je Syn Můj milovaný, v němž se Mi zalíbilo, Toho poslouchejte. Ano, poslouchejme Ho! Budeme-li Ho poslouchat, zalíbení Otce Nebeského na nás spočine na věky věkův. Amen.


Přeloženo z ruštiny: Святитель Игнатий Брянчанинов, Аскетическая проповедь. Паломникъ,Москва 2002, s. 7-9.

Přihlaste se k odběru nových článků na email