Slepá Aspasia: Podivuhodný příběh neznámé svaté naší doby

V jednom městečku na severu Řecka žila slepá dívka jménem Aspasia. Vyrostla jako všemi opuštěný sirotek bez toho, aby se mohla naučit číst. Když jí bylo asi 18 let, jeden kněz z Periferijské metropolie ji nalezl, vzal ji s sebou a zajistil místo ve škole pro slepé v Soluni, kde se naučila číst Braillovo písmo. Když se naučila číst dostatečně dobře, kněz jí dal kopii Nového Zákona napsaného tímto písmem.

Dívka začala číst prsty. Čím více četla, tím více se učila o Kristu a o tom, co učinil pro celý svět. Čím více četla, tím větší klid a mír se rozprostíral v jejím srdci.

Po letech strávených v bolesti tak bylo její utrpení utišeno a navíc byla naplněna pokojem a štěstím. „Nalezla jsem radost. Teď, když se otevřely oči mé duše, nevadí mi, že nevidím tělesnýma očima. Oči mé duše vidí celý svět.“ Viděla Světlo Boží při každé svaté liturgii a radovala se v Pánu.

Stalo se pak, že ji postihla těžká kožní choroba, která se dotkla i jejích rukou, takže ztratila cit v prstech. Nemohla tedy už číst Písmo ani jinou svatootcovskou literaturu.

Její utrpení a bolest byly nesnesitelné a v slzách trávila dny i noci. Už nemohla přijímat sílu a radost ze čtení Svatého Písma. Co jí však zůstalo byla modlitba: „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou.“

Modlila se ze všech sil, aby jí Pán Ježíš Kristus pomohl.

A Bůh odpověděl.

Jednoho dne vzala Aspasia s velkou úctou Nový Zákon a přiložila ho k ústům, aby mohla políbit slova, která nám zvěstují moudrost Boží, vykoupení a spasení. V tu chvíli objevila něco neobyčejného: mohla totiž číst Braillovo písmo svými rty! Život Aspasie se opět naplnil radostí, která pramení ze čtení slov Páně. A tak vzdávala chválu, děkovala Bohu a vroucně se modlila.

Věnovala se nyní četbě a modlila se v slzách za všechny, kdo jsou fyzicky postiženi a nemocní, zejména za ty, kdo jsou slepí duchovně. Prostřednictvím modlitby spatřila Boží trůn a prosila za chudé, sirotky, nezaměstnané, za lidi bez domova a za všechny nemohoucí. Za dobré a za zlé, za prosté i za lstivé, za spravedlivé a za ty, kterým je ubližováno, ale i za ty, kdo ubližují, za ty, kdo vedou i za ty, kdo jsou vedeni, modlila se, aby ti všichni byli osvíceni a všichni mohli spatřit pravé Světlo, Krista, Spasitele světa.

Po nějaké době Aspasia vážně onemocněla. Když nadešel její čas, vyzpovídala se a přijala svaté Tajiny. Poprosila, aby ji dali Nový Zákon a aby jí ho dali tak, aby se ho mohla dotknout rty. Navzdory vyčerpání pak Aspasia napnula ruce a pevně držela otevřenou knihu.

Úradkem Božím se stalo, že její blízcí otevřeli Bibli na stránce, kde začíná první kapitola sv. Evangelia podle Jana.

Opakujíce znovu a znovu slova „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh“ odevzdala Aspasia svého ducha a když její duše vzlétla k nebi, pokoj naplnila nepopsatelná vůně.

Je započtena mezi neznámé svaté!


Přeloženo z angličtiny.