Prohlášení k situaci na Ukrajině

A. V poslední době výrazně přibylo zpráv o náboženských nepokojích na Ukrajině. Tamní vláda podniká perzekuční kroky proti takzvané “Ukrajinské pravoslavné církvi” pod vedením kyjevského metropolity Onufrije. Vydala ultimátum mnichům historické lávry v Kyjevě, aby do 29. března letošního roku opustili svůj monastýr, který má být předán novému, pro vládu přijatelnému bratrstvu pod vedením údajného kyjevského metropolity Epifania ze samozvané “Pravoslavné církve Ukrajiny”, nové církevní formace, která byla Konstantinopolí uznána jako autokefální církev. Pronásledování duchovních a věřících “Ukrajinské pravoslavné církve” samozřejmě začalo již dříve, ale nyní vrcholí a hluboce rozděluje ukrajinský lid, zatímco kritické období země vyžaduje vzhledem k válečné situaci jednotu a svornost více než kdy jindy.

B. Pronásledování křesťanů, ale stejně tak lidí jiných náboženských vyznání, ať už k němu dochází kdekoli a jakkoli, a to zejména v naší době, je nepřijatelné a je hanbou a poskvrnou civilizace, demokracie, humanismu a svobody. Proto se obracíme na všechny lidi dobré vůle, kteří se angažují v boji za svobodu náboženství a svědomí a kteří mají možnost přímo zasáhnout, aby přispěli k zastavení pronásledování jakéhokoli druhu! Ukrajina, pokud chce být považována za svobodnou a demokratickou zemi, musí především respektovat právo na náboženskou svobodu a nekopírovat známé metody sovětského autoritářství, se kterým je ve válečném konfliktu.

C. Intenzivně se modlíme k našemu Pánu a přesvaté Bohorodičce, zvláště v tomto kajícím období Velkého půstu, a obracíme se a vyzýváme naše věřící i každého křesťana, aby se modlili za pronásledované věřící na Ukrajině, aby s odvahou, vytrvalostí a křesťanskou trpělivostí čelili bezpráví, které je na nich pácháno, a aby ničivá válka co nejdříve skončila.

Posvátný Synod
Řecké pravoslavné starostylní církve
Athény, 14./27. 3.  2023


ŘECKÝ ORIGINÁL