Poselství k přeslavnému Vzkříšení našeho Spasitele Ježíše Krista 2020

Návrat k našim kořenům: ke kříži a vzkříšení našeho svatého křtu

„Neboť u Tebe je pramen života… ve světle Tvém uzříme světlo…“

Milovaní bratři a sestry v Kristu,

„Pojďte, zaplesejme Hospodinu a zajásejme Bohu, Spasiteli našemu!“ (Ž 94/95, 1)
„Zpívejme Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu celá země!“ (Ž 95/96, 1)

Jistě si vzpomínáte, jak jsme při vstupu do požehnaného kolbiště Velkého půstu, v atmosféře radostného smutku, společně zpívali: „Rozkvetlo jaro postu, květ pokání…“ (Postní trioda, večerní bohoslužba ve středu syropostního týdne).

Nastoupili jsme jarní pouť pokání, tj. našeho návratu ke kráse Božího království, abychom dosáhli následujícího cíle: obnovení naší účasti v tajemství smrti na kříži a Vzkříšení našeho Spasitele.

A hle!.. „Nyní vše naplněno je světlem, nebe i země i podsvětí!“ (paschální kánon, píseň 4.) A „veškeré stvoření“ je pozváno, aby se veselilo, plesalo a s jásotem oslavovalo zmrtvýchvstání Kristovo novými písněmi

Jsou nové, protože darem Vzkříšení je nový život, který vytryskl z kříže a z hrobu nového Adama (viz 1Ko 15, 45), našeho nového praotce, našeho Pána, Boha a Spasitele Ježíše Krista.

* * *

Milovaní bratři a sestry v Kristu,

v letošním roce nám svatá Čtyřicátnice, zapečetěná od Boží prozřetelnosti celosvětovým pokušením epidemie, pomohla hlouběji pocítit a zakusit, že náš pobyt na zemi je skutečné vyhnanství.

My všichni jsme ve větší či menší míře odcizeni a vzdáleni od pramene života, od našeho Boha a Jeho životodárné milosti.

A proto je celý náš život návratem – kající poutí k nebeské vlasti a ustavičným hledáním onoho pramene.

„Hospodina hledám… Tvář Tvou hledám… Neodvracej ode mne Svou tvář…“ (Ž 26/27, 8-9)
„Neboť u Tebe je pramen života… ve světle Tvém uzříme světlo…“ (Ž 35/36, 10)

Nesmíme však zapomínat, že zkušenost naší ontologické křehkosti, kterou dnes prožíváme zvláště v souvislosti s epidemií, hluboké poznání našeho vzdálení od životodárného Pramene a proto i potřeba návratu – to vše je v podstatě podnětem k našemu dobrovolnému a uvědomělému úsilí o to, abychom se vrátili k našim duchovním kořenům, tj. k našemu křesťanskému křtu.

Když je věřící třikrát ponořen do křestní lázně a když z ní poté vychází, stává se ve křtu účastným ukřižování a Vzkříšení Kristova… Jestliže přistupujeme ke církevním tajinám pokání a svatého přijímání, zakoušíme a obnovujeme své osobní ukřižování a vzkříšení s Kristem a v Něm.

* * *

Milovaní bratři a sestry v Kristu,

podle mého skromného názoru se svatá Čtyřicátnice v tomto roce 2020 stala zvláště podnětným požehnáním pro ty, kteří upřímně hledají opravdový smysl tohoto pozemského života a také pravý způsob života.

V tomto období se s neobyčejnou silou odhalila perspektiva kříže a Vzkříšení, nebo přesněji: perspektiva Vzkříšení prostřednictvím kříže.

To znamená, že jakákoli tělesná či duchovní nemoc, jejíž příčinou je naše padlá, porušená a vášnivá přirozenost, ale i působení zlých duchů, je Kříž, před nímž si musíme nyní s naprostou upřímností odpovědět na následující životně důležité otázky:

  • Jak se snažíme užívat svého zdraví k duchovnímu prospěchu?…
  • Nesloužili jsme své mnohotvárné sebelásce, a neučinili tak své zdraví neužitečným?…
  • Jak jsme dosud využili svého zdraví a jak je hodláme využít v budoucnosti, abychom se stali účastnými Kristova kříže a Vzkříšení?…

Pokud jsou naše odpovědi v souladu s Boží vůlí, pak jsme našli smysl i způsob našeho života, tj. jediný spasitelný evangelní život v Kristu.

* * *

Ať nás modlitby našeho zesnulého otce a metropolity Kypriána (+ 2013), na přímluvy Přesvaté Bohorodice a mocí ctihodného Kříže, posílí a upevní na cestě návratu k našim kořenům: ke kříži a Vzkříšení našeho svatého křtu. Amen!

Kristus vstal z mrtvých! Vpravdě vstal z mrtvých!

† Svaté Vzkříšení našeho Spasitele Ježíše Krista 2020

Váš pokorný modlitebník před zmrtvýchvstalým Spasitelem,
metropolita oropský a filijský
† Kyprián