Pastýřská návštěva metropolity Klimenta v České republice

Metropolita larisský a platamonský Kliment, správce moravské eparchie naší církve, vykonal s Boží pomocí dlouho očekávanou pastorační návštěvu v České republice, poslední léta odkládanou z důvodu cestovních a dalších omezení spojených s pandemií. Doprovázeli ho manželé Konstantinos a Argyri Gekkovi z Larissy.

V sobotu 18. 6. / 1. 7. 2023 vladyka Kliment sloužil v Olbramovicích na Moravě obřad slavnostního otevření našeho nového chrámu, zasvěceného památce svatého novomučedníka Gorazda. Spolu s ním sloužili duchovní správce chrámu o. Karel Podracký a o. Jiří Ján, který měl na starost překlad z řečtiny. Dále byli přítomni také naši duchovní o. Jeremiáš Cvak z Jezdovic u Jihlavy a o. Vladimír Mohorita ze Slovenska. Kromě místních věřících se této radostné události zúčastnili také pravoslavní věřící z různých částí naší země. Mnozí z nich se připojili k farnímu sboru a společný zpěv tak dodal bohoslužbě obzvlášť modlitební tón.

Po skončení obřadu otevření nového chrámu a jeho vykropení posvěcenou vodou zevnitř i zvenčí, byla odsloužena první archijerejská sv. liturgie. Předsedal ji správce moravské eparchie, metropolita Kliment, který na závěr liturgie pronesl slova duchovního poučení.

Poté se o. Karel jménem celé farnosti obrátil k vladyku Klimentovi s krátkou řečí, na jejímž konci mu členové farní obce předali několik malých dárků jako výraz lásky, úcty a vděčnosti.

Následovalo pohoštění pro všechny přítomné, v jehož průběhu měl vladyka možnost se lépe seznámit s místními věřícími a odpovědět na jejich duchovní otázky.

Odpoledne téhož dne se metropolita Kliment přesunul do Jezdovic, kde předsedal slavnostní večerní bohoslužbě v chrámu sv. Jana Maximoviče.

V neděli ráno 19. 6./ 2.7 . vladyka sloužil archijerejskou liturgii, které se spolu s ním zúčastnili také o. Jeremiáš, o. Karel, o. Vladimír, o. Jiří a o. Chariton.

Liturgie za hojné účasti věřících byla sloužena mimo českého jazyka také v církevní slovanštině a řečtině.

Ve své homilii se metropolita Kliment zaměřil na život sv. Jana. Vyzdvihl zejména ty události z jeho života a ty z jeho myšlenek, které jsou obzvláště příkladné a důležité pro naši duchovní pomoc a podporu. Zvláštní zmínku věnoval také dobrodinci naší starostylní církve, arcibiskupovi chilskému Leontiovi (Filippovič), hiearchovi Ruské zahraniční církve, jednomu z nejbližších spolupracovníků, druhů a přátel sv. Jana, který zesnul právě v tento den v roce 1971. Na závěr své promluvy se Metropolita obrátil k těmto dvěma sloupům pravoslaví minulého století a vzýval jejich pomoc a přímluvy za všechny pravoslavné křesťany. Následoval modlitební průvod kolem chrámu a společná pamětní fotografie.

Všichni návštěvníci, kteří přijeli do Jezdovic oslavit chrámový svátek sv. Jana Maximoviče, byli poté pozváni na skromné pohoštění do místního sálu nedaleko kostela, kde o. Jeremiáš pronesl krátkou uvítací řeč a požádal vladyku Klimenta, aby se ke shromážděným věřícím obrátil se slovy útěchy a poučení, jak se také stalo.

Později měli naši duchovní možnost soukromě pohovořit se svým biskupem o různých problémech spojených s jejich kněžským působením.

V pondělí 20. 6. / 3. 7. se vladyka spolu s duchovními o. Jeremiášem, o. Vladimírem, o. Karlem a o. Jiřím a věřícími vydal na pouť na Horu svatého Klimenta. V této významné velkomoravské lokalitě posvěcené působením soluňských misionářů sv. Cyrila a Metoděje a jejich žáků stával chrám zasvěcený sv. Klimentu Římskému. Podle tradice zde byla uložena také část jeho sv. ostatků a založen monastýr.

Na základech starobylého chrámu sv. Klimenta byl v českém jazyce odsloužen Akathist sv. Cyrila a Metoděje.

Poutníci měli možnost odpočinout si jak duševně tak i fyzicky v nádherné přírodě obklopující tento pro duchovní dějiny českého národu tak významný prostor. Opět byla možnost pokládat otázky a načerpat tak poučení a útěchu, plynoucí z bohaté duchovní zkušenosti a moudrosti metropolity Klimenta.

Poslední den návštěvy úterý 21. 6./ 4. 7 si metropolita Kliment vyhradil pro setkání s věřícími naší pražské farnosti Svatých andělů a sv. metropolity Filareta.

Díky Bohu to byla další požehnaná návštěva našeho vladyky plná Božích darů s nadějí na lepší rozvoj a svědectví Pravoslaví ve střední Evropě podle skutečného odkazu svatých apoštolů Cyrila a Metoděje.