Pastorační návštěva správce moravské eparchie vladyky Klimenta gardikijského

V pátek 17./30. 6. 2017 přiletěl do Prahy vladyka Kliment gardikijský se svým doprovodem na misijní návštěvu, aby povzbudil věřící a duchovní moravské eparchie Řecké pravoslavné starostylní církve v České republice a na Slovensku.

 

Krása hlavního města České republiky Prahy, prohlídka historických památek, setkání s věřícími a kleriky učinila na všechny hluboký dojem. V pátek byla sloužena večerní bohoslužba v našem pražském chrámu sv. Andělů a sv. Filareta Nového Vyznavače (+1985) a v sobotu ráno pak byla sloužena jerejská sv. liturgie, při které se biskup Kliment gardikijský ujal funkce žalmisty (v řečtině). V jejím průběhu měl vladyka Kliment krátký proslov o svatém Filaretovi, našem současníku, vyznavači pravého Pravoslaví a neochvějném nositeli patristického myšlení a víry jak v dogmatech tak i v duchovní praxi.

V sobotu odpoledne 18. června/1. ​​července byla sloužena sváteční večerní bohoslužba v chrámu sv. Jana Šanghajského v Jezdovicích. V neděli ráno, o svátku svatého Jana Šanghajského (+1966), biskup Kliment gardikijský sloužil sváteční archijerejskou liturgii. Účastnili se naši místní kněží o. Jeremiáš Cvak, o. Jiří Ján, který zároveň i překládal z řečtiny, o. Chariton a jerodiákon Gabriel, ikonopisec našeho monastýru svatého Kypriána a Justiny ve Fyli. O. Gabriel v dalších dnech zůstal v jezdovickém chrámu a pracoval se svými spolupracovníky na nalepení pláten s ikonou Přesvaté Bohorodičky – Platytery do apsidy chrámu. Sváteční liturgie se zúčastnilo nemálo místních pravoslavných věřících.

Ve svém svátečním kázání biskup Kliment zmínil důležité charakteristiky světce-divotvorce, který s evangelijní citlivostí, oddaností, pokorou a láskou vynikal jako dobrý pastýř, dosáhl plné výšky svatosti a uprostřed světského dění udržel pravou víru, mimořádnou askezí se vyrovnal dávným otcům a žil plně pro Boha a službu bližním.

 

Na konci liturgie následoval slavnostní průvod kolem chrámu, modlitby a upomínkové společné fotografování.

 

V odpoledních hodinách téhož dne vladyka Kliment, spolu s kněžími o. Jeremiášem Cvakem a o. Jiřím Jánem a svým doprovodem, navštívil historické město Boskovice, kde posvětil a otevřel nový pravoslavný chrám, zasvěcený památce svatého apoštola a evangelisty Jana Theologa. Chrám byl postaven úsilím bratra Jana Machače, žalmisty a místního lékaře, jeho rodiny a za pomoci o. Jeremiáše a mnoha přátel.

 

 

 

Vladyka Kliment v krátkém proslovu poděkoval všem, kteří pomohli k tomuto dílu a vyzdvihl význam nově vysvěceného svatostánku, jako nového duchovního centra pro ty, kteří hledají pravdu o Bohu a životě v pravoslavné církvi a také místa, kde prostřednictvím svaté liturgie dochází k uzdravování nemocných duší.

V pondělí 20. 6./3. 7. biskup Kliment gardikijský spolu se svým doprovodem podnikl dlouhou celodenní cestu do Michaľan na Slovensku, kde je naše církevní obec s chrámem zasvěceným svatému knížeti-mučedníku Rostislavovi. Chrám se nachází na zahradě u domu o. Vladimíra Mohority.

Věřící ze Slovenska a Polska (Moravská eparchie zahrnuje také polské území), poskytli řecké návštěvě vřelé přivítání a u společného pohoštění si mohli vyslechnout duchovní poučení.

V úterý ráno 21. června/4. července byla sloužena v chrámu sv. Rostislava slavnostní liturgie, zpívaná bratry z Polska v církevní slovanštině.

Po sváteční homílii na téma místa sv. tajin v životě pravoslavného křesťana byla liturgie zakončena slavnostním průvodem kolem chrámu. Poté následoval slavnostní oběd v centru městečka.

 

V odpoledních hodinách, po večerní bohoslužbě, byla možnost duchovního setkání a rozhovorů s biskupem Klimentem o otázkách víry. Na konci návštěvy biskupa Klimenta požádalo několik zájemců o sjednocení s ohrazeným Pravoslavím o soukromou rozmluvu.

Ve středu 22. června/5. července odcestoval vladyka Kliment se svým doprovodem do Budapešti, odkud odletěli do Atén plni pozitivních dojmů z další plodné pastorační cesty po střední Evropě.

_________

Přeloženo z řečtiny