Památka sv. Tří Nových Hierarchů Fótia Velikého, Řehoře Palamy a Marka Efezského

Otec a Učitel Církve je nositelem tradice a éthosu Církve. Na základě osvícení Ducha Svatého vyjadřuje theologicky zkušenost Pravdy a zásadním způsobem tak napomáhá k překonání theologické krize, která ve své době otřásá Církví. Otcové a učitelé Církve jsou oni velikáni ducha, kteří osvítili svět. Jejich Bohem inspirované spisy byly Církví schváleny a určeny k tomu, aby je následující generace přijaly, opatrovaly a předaly dále. Církev stvrdila a přijala autoritu těchto Otců.

Otcové a učitelé Církve

„Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží“ (Žd 13,7)

Ctihodní otcové,
milovaní bratři a sestry v Kristu,

První neděle měsíce listopadu byla naší církví zasvěcena společné památce sv. Tří Nových Hierarchů: Fótia Velikého, Řehoře Palamy a Marka Efezského. Posvátný synod v ohrazení je navíc roku 2005 prohlásil za zvláštní ochránce a patrony ve svém zápase a ohrazení se proti současné eklesiologické herezi ekumenismu.

Jaké důvody vedly náš synod k takovému rozhodnutí? Sv. Tři Noví Hierarchové každý ve své době horlivě bránili Orthodoxii proti heretickým naukám přicházejícím z římskokatolického Západu. V 8. století sv. Fótios Veliký jako konstantinopolský patriarcha stál za odsouzením nauky o filioque. Ve 14. století sv. Řehoř Palama vyvrátil římskokatolickou naukou o stvořené Boží milosti a zasadil se za její sněmovní odsouzení. A nakonec sv. Marek Efezský byl jediný, který v polovině 15. století odmítl sjednocení Pravoslavné církve s Římskokatolickou církví. Z těchto důvodu jsme přesvědčeni, že tito sloupové Orthodoxie budou také v dnešní době vést a ochraňovat ty pravoslavné věřící, kteří pokračujíce v jejích šlépějích, obětavě se staví proti stejné, tedy římskokatolické herezi, a navíc také proti všem odnožím protestantismu, které se zapojily do ekumenického hnutí a společně tvoří Světovou radu církví.

***

Skutečnost, že se odvoláváme na sv. Otce je obzvláště dnes velmi důležitá. Sv. Otcové jsou totiž tím neomylným kritériem pravosti jak v otázkách víry a dogmat, tak i v otázkách praxe – pravoslavného éthosu.

Pravoslavná církev nikdy nezapomněla na výzvu sv. Pavla: „Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře!“ (Žd 13,7)

Slovo Boží, které naši duchovní vůdcové a Otcové kázali a jejich způsob života tvoří společně onu drahocennou „Tradici“, o které nám sv. Pavel ve své výzvě říká, abychom ji ochraňovali a udržovali.

„Opatruj, co ti bylo svěřeno, Timoteji“ (1 Tim 6,20); „Svěřený poklad chraň mocí Ducha svatého, který v nás přebývá.“ (2 Tim 1,14) Sv. Pavel vyzývá svého učedníka Timoteje, aby chránil poklad Pravdy, který mu svěřil Bůh, aby jej opatroval pomocí Ducha Svatého a aby se „vyhýbal bezbožným řečem a protikladným naukám…“. (1 Tim 6,20)

***

Otec a Učitel Církve je nositelem tradice a éthosu Církve. Na základě osvícení Ducha Svatého vyjadřuje theologicky zkušenost Pravdy a zásadním způsobem tak napomáhá k překonání theologické krize, která ve své době otřásá Církví. Otcové a učitelé Církve jsou oni velikáni ducha, kteří osvítili svět. Jejich Bohem inspirované spisy byly Církví schváleny a určeny k tomu, aby je následující generace přijaly, opatrovaly a předaly dále. Církev stvrdila a přijala autoritu těchto Otců.

Sv. Tři Noví Hierarchové, které dnes naše církev oslavuje, náleží k zástupu těchto Církví stvrzených a schválených Otců. Měli a i nadále mají ono charisma být Otci a Učiteli Církve, kteří bojovali za pravdu, tedy za spásu, neboť v pravoslavné tradici pravda a spása jsou jedno a totéž.

***

Od roku 1920 synkretický ekumenismus narušuje jednotu pravoslavných křesťanů. Církví potvrzení sv. Otcové a Učitelé, jejichž památku dnes slavíme, nám podávají svědectví o velké pravdě: Pravoslaví je jedinou archou spásy člověka. Od počátku Pravoslavná církev je tou Kristovou Církví a Církví apoštolů. Ona je tou Církví, která se ontologicky ztotožňuje s jednou, svatou, katolickou (obecnou) a apoštolskou Církví z Vyznání víry.

Jakákoliv jiná nauka, která v rámci ekumenického hnutí klade Pravoslaví na roveň se všemi západními křesťanskými denominacemi je chybnou naukou a rouháním. Je onou „protikladnou naukou“ na rozdíl od „drahocenného pokladu“ a Tradice, kterou nám předali sv. Otcové a Učitelé Církve, a to včetně sv. Tří Nových Hierarchů. Jejich požehnání a milost sv. Trojice kéž nás učiní neochvějnými ve vyznávání pravdy a spásy Orthodoxie.

† Metropolita oropský a filijský Kyprián
předseda Posvátného synodu v ohrazení

____________________________________
Text sváteční promluvy, kterou metropolita oropský a filijský Kyprián pronesl v průběhu slavnostní archijerejské liturgie v metropolitním chrámu sv. Kypriána a Justiny ve Fili u Athén 4/17. 11. 2013 při příležitosti svátku sv. Tří Nových Hierarchů, patronů Posvátného synodu v ohrazení.