Oficiální oznámení: Sjednocení Řecké pravoslavné starostylní církve a Posvátného synodu v ohrazení

Čtrnáctiměsíční plodný oficiální dialog vedený v duchu vzájemné úcty a pochopení a podporovaný Vašimi modlitbami nás přivedl k uvědomění si naší jednoty v Duchu Svatém v jedné víře a v jedné naději a ke zjištění, že již neexistují důvody, pro které jsme od roku 1984 neměli vzájemné společenství. Společná pravoslavná víra našich Otců a synkretistická hereze ekumenismu, která přinesla mezi pravoslavné křesťany rozdělení zavedením kalendářní reformy 1924, nás vedou k tomu, abychom započali nové období jednoty v Kristu a abychom – majíce společnou vizi – pokračovali v našem zápase za posilnění pravdy a zahanbení lži.

ŘECKá PRAVOSLAVNá STAROSTYLNí CíRKEV
METROPOLIE OROPSKá A FILIJSKá

 

 

 

Oficiální oznámení
Čtvrtek třetího týdne Velkého půstu 7/20. března 2014

Sjednocení Řecké pravoslavné starostylní církve
a Posvátného synodu v ohrazení

Vážení Hierarchové, ctění otcové, ctihodní mniši a monašky, milovaní bratři a sestry v Kristu, přátelé a drahé děti Církve.

Sláva Bohu za vše!
Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému, Dárci lásky, pokoje, jednoty a všech spasitelných darů!

Vzdáváme díky našemu Spasiteli Ježíši Kristu,
Jeho přečisté Matce, svatým prorokům, apoštolům, mučedníkům, vyznavačům a hierarchům za dar církevního sjednocení mezi Posvátným synodem v ohrazení pod vedením metropolity oropského a filijského Kypriána a Řeckou starostylní církví pod vedením arcibiskupa Kalinika.

 

1. Jeden synod

a. S velikou radostí vám oznamujeme, že v úterý třetího týdne Velkého půstu 5/18. března 2014 bylo dosaženo dlouho očekávaného sjednocení.

b. Tato Bohulibé sjednocení bylo s konečnou platností uzavřeno a vyhlášeno na společném zasedání obou stran. Od toho okamžiku existuje pouze jeden Posvátný synod pod vedením arcibiskupa Kalinika tvořený deseti metropolity a jedenácti biskupy v Řecku a zahraničí.

c. Tímto okamžikem přestal existovat Posvátný synod v ohrazení, neboť výsledkem dosažené jednoty je vznik jedné, sjednocené synody Řecké pravoslavné starostylní církve.

d. Čtrnáctiměsíční plodný oficiální dialog vedený v duchu vzájemné úcty a pochopení a podporovaný Vašimi modlitbami nás přivedl k uvědomění si naší jednoty v Duchu Svatém v jedné víře a v jedné naději a ke zjištění, že již neexistují důvody, pro které jsme od roku 1984 neměli vzájemné společenství.

e. Společná pravoslavná víra našich Otců a synkretistická hereze ekumenismu, která přinesla mezi pravoslavné křesťany rozdělení zavedením kalendářní reformy 1924, nás vedou k tomu, abychom započali nové období jednoty v Kristu a abychom – majíce společnou vizi – pokračovali v našem zápase za posilnění pravdy a zahanbení lži.

f. Mnohaměsíční a namáhavá snaha o dosažení jednoty nechala vzniknout eklesiologickému pojednání s názvem „Pravá pravoslavná církev tváří v tvář herezi ekumenismu – dogmatická a kanonická témata“, které tvoří pevný theologický základ naší jednoty a je zároveň bezpečným průvodcem na cestě jejího dalšího upevnění a rozšíření.

g. Považujeme za vyjímečný dar Boží prozřetelnosti skutečnost, že znovusjednocení a upevnění rozdělených antiekumenistů se uskutečňuje přesně 90 let po rozbití jednoty Pravoslaví (1924-2014).

h. Naše srdce plné lásky, ale také bolesti se obrací ke všem těm, kteří různým způsobem přispěli a nadále přispívají k tomuto skutečně „světovému pohoršení“ tedy k rozdělení pravoslavných křesťanů ve jménu sjednocení s jinoslavnými. Vyzýváme je k pokání a k návratu k pevným a nezaměnitelným hranicím ryzího Pravoslaví, pouze v jehož lůně se nachází plnost Boží milosti a Pravdy.

i. Otcovsky a láskyplně prosíme věřící naší metropolie, aby pracovali s velkou láskou, trpělivostí, pochopením, velkodušností, citlivostí, milosrdenstvím a moudrostí na vytváření zralého společného soužití, společenství a spolupráce s našimi bratry na všech úrovních v rámci naší takto rozšířené a velké rodiny. Tak budme moci vždy a všude přinášet svědectví o pravoslavné víře a životu, pravoslavném vyznání a éthosu, horlivosti a svatosti, naděje a útěchy.

 

2. Specifická témata

V nejbližší době Vás budeme informovat podrobně o všech důsledcích tohoto Bohem stvrzeného sjednocení. Předtím Vás však seznámíme s těmi nejzákladnějšími body.*

a. Oficiální dialog (prosinec 2012-únor 2014) nás přivedl ke zjištění, že je již třeba ukončit naše ohrazení od řeckého starokalendářního hnutí, neboť dogmatické a kanonické důvody, které nás v roce 1984 k tomuto aktu přinutily, již dále neexistují.

b. Zrušení našeho ohrazení mělo za přímý důsledek snětí epitimie uvalené tehdy na našeho metropolitu Kypriána (†2013), další biskupy, kněze a věřící, kteří s ním od té doby byli v jednotě.

c. Zrušení ohrazení a snětí epitimie znovu ustanovilo eucharistické společenství mezi oběma stranami a spojilo je milostí Boží v jedno nerozlučné společenství víry a lásky. Tato nová situace si samozřejmě vyžádala provést některé nutné změny v administrativním uspořádání, tak aby dosažená jednota mohla být převedena a zajištěna také v praxi.

d. Naši biskupové se plně začleňují do Posvátného synodu vedeného arcibiskupem Kalinikem a tak při bohoslužbách vzpomínají prvního hierarchu – arcibiskupa a Posvátný synod.

i. Metropolita oropský a filijský Kyprián spolu s biskupy Ambrožem methonským a Klimentem gardikijským jsou začleněni do čtyřčlenné Synodní rady pro misii. Takto budou i nadále nést zodpovědnost a starat se o naše zahraniční misijní společenství a diecéze, které do sjednocení byly součástí Posvátného synodu v ohrazení.

 

3. Mezi-pravoslavné rokování a mnohočetná archijerejská liturgie

a. Dalším plodem úspěšně zakončeného oficiální dialogu bylo schválení výše zmíněného eklesiologického prohlášení nejen mezi starostylními Řeky, ale také starostylními Bulhary a Rumuny a Ruskou zahraniční církví pod vedením metropolity Agathangela (část Ruské zahraniční církve, která v roce 2007 nepřijala sjednocení s moskevským patriarchátem).

b. Při příležitosti Bohulibého sjednocení řeckých starostylních křesťanů se Athénách uskuteční v pátek 8/21. 3. 2014 Mezi-pravoslavné rokování na kterém, bude oficiálně stvrzena shoda a přijetí výše zmíněného eklesiologického prohlášení, které bude poté zvěřejněno. Při této přiležitosti budou také společně projednána další témata pro upevnění této mnohostranné a mezinárodní pravoslavné jednoty.

c. Slavnostní proklamace a oficiální zpečetění této jak dvoustranné, tak i mnohostranné jednoty se uskuteční s pomocí Boží o třetí neděli Velkého půstu 10/23. 3. 2014 na mnohočetné slavnostní archijerejské liturgii v monastýru Sv. Mikuláše v Paiania u Athén.

d. Tímto způsobem v ten stejný den, kdy byla násilně rozbita jednota Pravoslaví 10/23. 3. 1924, ten stejný den o 90 let později oslavíme znovusjednocení rozděleného hnutí pravých pravoslavných křesťanů.

e. S pevným přesvědčením, že Vaše modlitby nás budou i nadále inspirovat a posilňovat Vás objímáme a plni vděčnosti zůstáváme s Vámi pokorní služebníci usmíření a pokoje v Kristu našem Spasiteli a Bohu.

 

Metropolita
†oropský a filijský Kyprián

 

::::::
*
Pozn. red.: Pro potřeby českého prostředí zde uvádíme pouze témata, která se nás bezprostředně týkají.