Metropolita Kyprián: Poslání ke svátku Narození Spasitele Krista 2015

Toto privilegium nám bylo darováno ve Vtělení, tím jak se Bůh Slovo stal člověkem. Tehdy byl odhalen dokonalý vzor člověka, ale zároveň také možnost přisvojení si tohoto vzoru… Ovšem vždy a pouze ve společenství s ostatními bratry a skrze ně… neboť pouze tehdy se stáváme libou Kristovou vůní.


 

 

Poslání ke svátku Narození Spasitele Krista 2015

Vtělení Slova

Dokonalý vzor člověka a nevyčerpatelný pramen libé vůně duchovní

„Proto tě, Bože, tvůj Bůh pomazal olejem veselí nad tvé druhy.“ (Ž 45,8)

 

Sláva Tobě Kriste Bože náš… Naděje naše sláva Tobě… Svatá Trojice sláva Tobě!…

Milovaní bratři a sestry v Kristu,

dnes se klaníme, oslavujeme a vzdáváme díky našemu Bohu a Spasiteli Kristu… Klaníme se nejenom jeho Boží přirozenosti, ale také jeho lidské přirozenosti… té, kterou přijal od přečisté Bohorodičky a kterou zbožštil a posadil po pravici trůnu Boží vznešenosti…

Dnes oslavujeme onen nevýslovný dar: oslavení naší přirozenosti… to, že naše přirozenost byla v Kristu pomazána skrze Ducha Svatého… to, že ji Bůh Slovo přijal na sebe a tak ji zbožštil.

Dnes objímáme všechny ty dary, které prýští ze skutečnosti Vtělení a obohacují naši přirozenost…

Dnes s vděčností oslavujeme to, co jsme, to, čím jsme se stali skrze Vtělení: „Kristové, tedy pomazaní Páně“!…

Ve svátosti křtu a pomazání jsme se stali „kristy, pomazanými Páně“. Neodvolatelně jsme se stali společníky a účastníky Krista, který je jediným nositelem Božího Utěšitele, a proto jediným pramenem života a neporušitelnosti.

Vtělení, Narození Krista obnovuje základ našeho života v Kristu, tedy naše vyznání, které je současně vyznáním svatých apoštolů o Spasiteli,

„o Ježíši, o tom z Nazareta, kterého Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí ďábla, protože Bůh byl s ním.“ (Sk 10, 38)

***

Krista milující bratři a sestry,

když vyznáváme našeho Spasitele jako Krista, získávajíce tak pojmenovaní křesťan, v podstatě vyznáváme víru ve Svatou Trojici: v Otce, který pomazal vtěleného Syna; v Jednorozeného Syna a Slovo Boží, jehož tělo Otec pomazal; v Ducha Svatého, který je to pomazání, kterým byla pomazána lidská přirozenost našeho Spasitele.

Toto naše vyznání podtrhuje spasitelnou pravdu, že pouze tehdy se stáváme skutečně člověkem, když náš život, náš éthos, naše vnímání je triadologické…Vše odkazuje ke Svaté Trojici: žijeme a dosahujeme spásy u Otce, skrze Syna v Duchu Svatém.

Toto privilegium nám bylo darováno ve Vtělení, tím jak se Bůh Slovo stal člověkem. Tehdy byl odhalen dokonalý vzor člověka, ale zároveň také možnost přisvojení si tohoto vzoru… Ovšem vždy a pouze ve společenství s ostatními bratry a skrze ně… neboť pouze tehdy se stáváme libou Kristovou vůní.

„My všichni, kteří jsme přijali,“ píše sv. Cyril Alexandrijský, „jednoho a téhož Ducha, tedy Svatého Ducha, určitým způsobem splýváme mezi sebou a s Bohem…Neboť Duch Boží, který se v nás usídlil je jeden a nerozdělitelný a všechny nás přivádí do jednoty…“ (PG 74, 661)

***

Světlé děti Církve,

sláva našemu Boholidskému Spasiteli… Daroval nám pomazání, abychom dosáhli sjednocení s ním a jednoty mezi sebou … tedy, aby se realizovala Církev… aby se skrze Církev přinášelo svědectví o Kristu a jeho pravdě.

„Neexistuje nic radostnějšího než harmonie mezi věřícími,“ učí nás patristická tradice, „která je jako vonný olej stékající na vous áronův (Ž 133,2). Ve starozákonní době byl olej pro pomazání archijerejů vyráběn z mnoha různých vonných přísad… ovšem žádná z nich sama o osobě nebyla schopná vydávat takovou vůni. Pouze spojením všech vůní dohromady se dosáhlo výsledné libé vůně…To poukazuje na bratrské souznění…“ (Theodóros z Kýru PG 80, 1912B)

Jednotu, spolupráci a společné konání nemůžeme v Církvi považovat za přirozený jev. Naopak svůj původ má v charizmatické přirozenosti živého Těla Kristova, z toho Těla, jehož libá vůně nás – jeho údy – naplňuje. Tato vůně vytryskla z jediné nové skutečnosti pod sluncem, ze Vtělení Jednorozeného Syna a Slova Božího!…

Milovaní v Kristu bratři a sestry,

kéž prostřednictvím Přeblahoslavené Bohorodičky, která zcela jedinečným způsobem přispěla ke Vtělení, modlitbami svatých a požehnáním našeho duchovního otce a metropolity Kypriána blažené paměti (2013) si neustále udržujeme hluboké a živé vědomí o tom velkém a jedinečném daru-charizmatu, kterou naše lidská přirozenost obdržela, o daru Vtělení Logu, které je nevyčerpatelným pramenem libé duchovní vůně mnoha různých charizmat. Neustále s vděčností, pokorou a radostí pamatujme na tento velký dar „aby svět uvěřil“…

Pokorný modlitebník před vtěleným Hospodinem

Metropolita
† Kyprián oropský a filijský


VERZE PRO TISK ZDE