Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2023

Přijměme uzdravení duše i těla a v radostném opojení božskou útěchou zvolejme: Toto je den, který učinil Hospodin; radujme se a veselme se v něm!

Řecká pravoslavná starostylní církev
Řecká pravoslavná starostylní církev
Posvátný synod
Kannigos 32
106 82 Athény
Řecko

Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2023

„Zmrtvýchvstalý, pozdvihni nás, pro hřích padlé!“
(nedělní stichira, hlas 4.)

V Pánu milovaní otcové a bratři!

Spasitel a Lékař Pán Ježíš Kristus ve Své nevýslovné dobrotě a shovívavosti přišel „mezi nás“ a podstoupil strašlivé utrpení, potupné ponížení, kříž, smrt a pohřbení proto, aby zvítězil nad mocí nepřítele-ďábla, umrtvil smrt a daroval nám Svým spasitelným Zmrtvýchvstáním svobodu, život a vzkříšení.

Bůh Slovo sestoupil na zem, vtělil se, tedy bez hříchu přijal naši lidskou přirozenost, naši slabost a ubohost, v hypostatickém sjednocení se Sebou. Tím naši přirozenost zbožštil, ačkoli neodstranil její charakteristické vlastnosti, nýbrž je zachoval nezměněné a nedotčené i po tomto Božském sjednocení. Celým Svým dílem spásy a zvláště Svým Zmrtvýchvstáním Bůh Slovo doširoka otevřel brány nebeské, aby již nic nebránilo našemu výstupu a vstupu do Božího Království.

Bohočlověk, náš Pán Ježíš Kristus rozevírá Nebesa, která našemu lidskému rodu zavřel svou neposlušností praotec Adam. Jediný Lidumil sestoupil do pekla a vyvedl odtud Adama a starozákonní spravedlivé, kteří v něm byli nespravedlivě vězněni. Ve Svém věčném Království však očekává také nás všechny!

* * *

Zmrtvýchvstalý Kristus náš pravý Bůh nás obrodil vodou a Duchem (J 3, 5), daroval nám zaslíbení budoucí blaženosti a udílí nám nesčíslná blaha ve Své svaté Církvi a zejména nám předkládá duchovní hostinu Božské Liturgie, aby nás učinil neporušenými a vysvobodil nás z přebolestných hrobů hříchu.

Avšak stejně jako v době Jeho příchodu na zem bylo mnoho lidí, kteří slyšeli Jeho Božská slova, viděli ohromující zázraky, a přesto pro slepotu svých duchovních smyslů nevěřili, – tak i v každé jiné době, včetně té naší, velká část lidí nevěří, ačkoli slyší i vidí vzkříšeného Pána prostřednictvím Jeho Církve, božských Písem a svatých divotvůrců.

Problém však nespočívá jen v nevěřících a falešně věřících. Problém je i v nás, věřících – když zažíváme jakoukoli duchovní porážku a když vinou vlastní duchovní lenosti a liknavosti upadáme do zhoubného hříchu a cítíme se zajatci nepřítele ďábla.

Ctihodný Izák Syrský nás nabádá, ať si v takových chvílích vzpomeneme, jaké úsilí a horlivost jsme dříve věnovali tomu, abychom se osvobodili z duchovního zajetí. Ať si vzpomeneme na to, jak jsme se káli a vzdychali proto, abychom se zbavili nedbalosti a znovu získali božskou útěchu. Takto se skutečně odehrává duchovní probuzení, zažíhá se plamen božské horlivosti a znovu se vrací naděje. A tehdy duše vstává z mrtvých a navrací se k dřívějšímu dobrému pořádku a životnímu rytmu (Promluva druhá). Taková je zkušenost Vzkříšení v našem životě!

Svatý Simeon Nový Theolog učí, že Bůh se stal člověkem, byl ukřižován, zemřel a vstal z mrtvých proto, aby nám daroval vzkříšení duše již v tomto životě. Tehdy se naše velmi roztěkaná mysl napravuje a soustředí k modlitbě a ke čtení božských slov. Naše mysl se uzdravuje a získává poznání a uvědomění sebe sama i Boha (Abecední kapitoly, 12).

* * *

Drazí bratři a otcové ve vzkříšeném Pánu!
Náš Kristus vstal z mrtvých i pro nás, věřící dnešních časů, kteří jsme pravoslavně pokřtěni a směle vyznáváme Jeho Pravdu. I my, narušíme-li některé z Jeho spasitelných přikázání, neochvějně věřme, že se nám dostane „duchovního uzdravení“! Pán vstal z mrtvých i pro ty z nás, kteří jsou nedbalí a zůstávají kdesi vzadu – aby je přilákal a pobídl ke Své svatosti!

Všichni – i ti, kteří se postili řádně, i ti, kteří se postili omezeně – vykonejme upřímné pokání, abychom s vírou přistoupili k Božskému přijímání ctihodného Těla a Krve Kristovy, abychom byli naplněni libou vůní duchovní. Všichni, kteří jsouce posilněni Boží milostí zachovali své tělo v čistotě a ochránili je přede vším tělesným hříchem, ať přistoupí nyní k Hostině Nesmrtelnosti, jíž se nám dostává nikoli pro naši spravedlnost, nýbrž pro dobrotivost nejčistšího Ženicha Krista. Přijměme uzdravení duše i těla a v radostném opojení božskou útěchou zvolejme: Toto je den, který učinil Hospodin; radujme se a veselme se v něm! (Ž 117/118, 24)

Staňme se opravdovými ctiteli Přesvaté Trojice na zemi, žijme tiše a pokojně, abychom mohli ctít a klanět se Trojsvatému Bohu na Nebesích na věky věků. Amen!

Kristus vstal z mrtvých!
Vpravdě vstal z mrtvých!

Svatá Pascha, 2023

Arcibiskup athénský
† Kallinikos
a členové Posvátného synodu