Encyklika ke svátku všeslavného Vzkříšení Krista Spasitele

Jak všichni víme, vidění Boha vyžaduje změnu smýšlení: místo zájmu a starání se o sebe samé si musíme osvojit smýšlení vzkříšeného Krista, a to konkrétně znamená nesobecké smýšlení otevřené pro sebeobětování, pokorné smýšlení obětující se poslušnosti.

Svatý apoštol Pavel nás vyzývá: „Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši.“

Smýšlení vzkříšeného Krista, očištění srdce a vidění Boha

 

Milovaní bratři a sestry v Kristu,
Oslavujme spolu s celým obnoveným stvořením, které všude kolem nás rozlévá nádhernou vůni…

A naše oslava nechť je neustálá a bez přestání, protože náš Pán Ježíš Kristus byl vzkříšen. Nejenom že smrt a Hádes byly poraženi a pošlapáni, ale také již více netyranizují a nevládnou nad obrazem a stvořením Božím!…

„Dnes jaro rozlévá svoji vůni a nové stvoření plesá…“ „Dnes celé stvoření jásá a raduje se, protože Kristus vstal z mrtvých a Hádes byl vypleněn“… „Dnes Vládce vyplenil Hádes a vyzdvihl odtud zajatce, kteří tam byli od věků krutě drženi“… „Nechť se veselí vše nebeské a raduje vše pozemské“!…

V tento slavný den plný radosti pociťujeme jak naši existenci prostupuje radostná zvěst svatého apoštola Pavla: Bratři, „Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Spolu s ním nás oživil v Kristu a spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním nás uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši…“1

Protože je bohatý ve slitování, „Sklonil se k zemi a našel svůj obraz“2 … A oživil ho, vzkřísil ho, vyvýšil ho a usadil ho na trůn zabitého Beránka…

Sláva tvému slitování Pane!… Sláva tvé ekonomii spásy jediný Lidumile!… Sláva Tobě Bože! Svatá Trojice sláva Tobě!…

 

V Kristu milovaní bratři a sestry,
„Veliký je člověk!“3 zní z hloubi věků od moudrého autora starozákonní knihy Přísloví. Skutečně jak ohromné je stvoření Boží nazývající se člověk! Nejkrásnější ze všech stvoření, koruna celého stvoření, obraz Boží… A právě pro tuto svoji velikost bylo třeba, aby znovuoživený, osvobozený a obnovený opět odhalil svoji původní slávu, svoji počáteční nádheru ve slávě Svaté Trojice, aby viděl Boha!…

Kristovo vzkříšení otevírá epochu, ve které se vidění Boha již stalo možným… Ovšemže ve své plnosti nám tento dar vidění Boha bude dán až na konci věků, v době Nového stvoření, kdy „Ho spatříme takového, jaký jest“4Tehdy služebníci Boží „budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno.“5

Ovšem náš vtělený, ukřižovaný a vzkříšený Pán a Bůh považuje za šťastné a oni jsou skutečně šťastní, ty, kteří v tomto pozemském životě získají čisté a nevinné srdce, protože oni uvidí Boha: “Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uvidí Boha.“6

 

Milovaní bratři a sestry v Kristu,
Jak všichni víme, vidění Boha vyžaduje změnu smýšlení: místo zájmu a starání se o sebe samé si musíme osvojit smýšlení vzkříšeného Krista, a to konkrétně znamená nesobecké smýšlení otevřené pro sebeobětování, pokorné smýšlení obětující se poslušnosti.

Svatý apoštol Pavel nás vyzývá: „Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši.“7

Bůh se stal člověkem, aby nám předal své smýšlení. Toto smýšlení nás dovede k lásce a milosrdenství… A to nám přinese čistotu srdce… A tehdy nám bude darován veliký dar vidění Boha.

Svatý Izák Syrský praví: „Čistota srdce znamená lásku ke slabým, kteří padají.“ A dále pokračuje: „Pokud vidíš svého bratra jak hřeší, přikryj ho pláštěm své lásky“…8

Láska takové záře tryská pouze ze smýšlení vzkříšeného Krista… Taková láska je skutečně očisťující, tvořivá a má schopnost působit, protože, „mění přirozenost věcí“9 jak nás ujišťuje sv. Jan Zlatoústý a přivádí nás bezpečně k vidění Boha ve Světle vzkříšení a slávě Svaté Trojice.

Jak jsme uvedli „Veliký je člověk!“, ale ještě větší je milosrdný člověk: „Hodný cti je muž milosrdný“10

Moji bratři a sestry, kéž drahocenné modlitby našeho duchovního otce a metropolity Kypriána spolu s milostí našeho vzkříšení Krista Spasitele a přímluvami Bohorodičky nás posilňují v našem zápase o změnu smýšlení, abychom se stali skutečně milosrdnými, aby se očistilo naše srdce a abychom byli uznáni hodni vidění Boha nyní a na věky věkův. Amen!

 

Kristus vstal z mrtvých! V pravdě vstal z mrtvých!
Svaté vzkříšení našeho Spasitele Ježíše Krista 2013

Pokorný modlitebník před vzkříšeným Pánem
Biskup orejský Kyprián
zastupující předseda Posvátného synodu v ohrazení

 

_______
1
Ef 2,4-6

2Sv. Mikuláš Kabasila, O životě v Kristu, PG 150, 504B.

3Př 20,6 (LXX)

41J, 3,2

5Zj 22,4

6Mt 5,8

7Fil 2,4

8viz. sv. Izák Syrský, Slovo LVIII.

9Sv. Jan Zlaoústý PG 61, 273.

10Př 20,6 (LXX)