Encyklika ke svátku Narození našeho Spasitele Krista

V Kristu milovaní bratři a sestry,

znovu se v tento velký den shromažďujeme v chrámu slávy našeho Pána. Znovu se účastníme hostiny Království Božího a vedeni Božím Utěšitelem do pravého Světla, klaníme se s úctou nevyslovitelnému tajemství Vtělení našeho Spasitele Krista.

 

„Naděje a Vize – z tajemství Vtělení Logu do tajemství Svaté Trojice“

V Kristu milovaní bratři a sestry,
znovu se v tento velký den shromažďujeme v chrámu slávy našeho Pána. Znovu se účastníme hostiny Království Božího a vedeni Božím Utěšitelem do pravého Světla, klaníme se s úctou nevyslovitelnému tajemství Vtělení našeho Spasitele Krista.

Chválu a díkuvzdání přinášíme Otci, Synu a Duchu Svatému!… Dobrá novina, radostné zvěstování, dobrá zpráva, Evangelium, o tom, že Bůh Logos se stal tělem, vždy vyznávané, bez přestání kázané a neustále zvěstované oživuje naši naději a obnovuje naši vizi. Ale proč je tomu tak?…

Protože jedno tajemství nás vede do dalšího tajemství… První tajemství, tajemství Vtělení Logu nám odhaluje druhé tajemství, tajemství Svaté Trojice.

* * *

V Kristu milovaní bratři a sestry,
dnes se nám odhaluje, že Bůh je láska, že není monáda, že není jedna osoba, ale že je jednotou Osob, že je obecenstvím tří Božích Osob, společenstvím lásky.

Bůh nemá pouze lásku, ale Sám je láska, je pramenem lásky. Je jako moře lásky, která je výrazem jeho podstaty a přirozenosti. Má zcela podstatně a skutečně lásku podle podstaty. A když je nám zjeveno, že Bůh je láska, je tím myšleno, že společně celá Svatá Trojice je a nazývá se láskou. A že Osoby Svaté Trojice jsou sjednoceny, spojeny a navzájem nesmíšeně proniknuty jak z důvodu jejich společné podstaty, tak i z důvodu lásky náležející jejich podstatě.

A právě tato veliká Pravda, tato dobrá novina oživuje především naši naději: Bůh jako láska neustále vše obsahuje, udržuje a přitahuje k Sobě. Nezapomíná na Své stvoření a na nás, na Své dílo. Ne naopak o nás neustále pečuje a stará se, aby nás stále znovu navracel do společenství se Sebou, do společenství, které má za vzor společenství Osob Svaté Trojice.

* * *

V Kristu milovaní bratři a sestry,
tato dobrá zpráva, Evangelium obnovuje také naši vizi, která je v nebezpečí vyblednutí v šedi naší každodennosti a to i přes výzvu: „Milujme se navzájem, abychom v jednotě vyznávali a byli ve společenství s Otcem, Synem i Duchem Svatým, Trojicí soupodstatnou a nerozdílnou!“

Pouze pokud zůstáváme v lásce, pouze pokud máme mezi sebou lásku, pouze pokud jsme sjednoceni a navzájem prostupujeme jeden druhého, pouze tehdy zůstáváme ve Svaté Trojici a Svatá Trojice zůstává v nás. Pouze tehdy se stáváme chrámem a obydlím Otce, Syna a Svatého Ducha. Pouze tehdy se naplňuje Kristova touha: „…aby všichni byli jedno, jako Ty Otče ve mne a já v Tobě, aby i oni v nás byli jedno.“

Naděje a vize!… Nedovolme, aby zapadla a ztratila se naše naděje a naše vize v těžkostech různých krizí a zkoušek…

Naše víra a naše vyznání je stejné dnes jako vždycky: „Logos se stal tělem“ a „Bůh je láska“. To jsou ty nejcennější dary jak pro nás samé, tak i pro naše bratry, dary, které nám přinášejí znovuzrození a vzájemně nás sjednocují.

* * *

Kéž modlitby našeho duchovního otce a metropolity Kypriána společně s požehnáním Bohorodičky nás všechny posilňují, vedou a ochraňují tak, abychom přinášeli dobré svědectví o pokristovštění člověka o velkém tajemství setkání Boha a člověka ke slávě Otce, Syna a Ducha Svatého na věky věků. Amen!

Svátek Narození našeho Spasitele Ježíše Krista 2012

Pokorný modlitebník před naším vtěleným Pánem

Biskup Kyprián orejský
Zastupující předseda Posvátného synodu v ohrazení