Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2021

Nezapomínejme, že Boží Prozřetelnost se stará nejen o to, co se týká nynějšího života, který skutečně řídí a kterému věnuje svou péči; Boží Prozřetelnost především předvídá a připravuje dosažení věčnosti, příchod posledních časů, toho, k čemu se rychle a nezadržitelně blížíme.

Řecká pravoslavná starostylní církev
Řecká pravoslavná starostylní církev
Posvátný synod
Kannigos 32
106 82 Athény
Řecko

 

Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2021

„Je Vzkříšení den, osvětleme se, lidé! Pascha jest, Pascha, Hospodinova Pascha! Neboť Kristus, Bůh náš, od smrti k životu a ze země k nebi nás převedl, kteří zpíváme vítěznou píseň.“

Drazí otcové a bratří, děti ve vzkříšeném Pánu!

Duch Svatý, který hovořil ústy svatých otců a skladatelů církevních písní, vybízí všechny věrné pravoslavné křesťany, aby na svátek Vzkříšení našeho Krista a Spasitele naplnili své duše i těla zářivým světlem. Neboť vzkříšený Pán nás „spolupozdvihl“ z temných hlubin hříchu a převedl od smrti k životu, ze tmy ke světlu, z otroctví ke svobodě, z nepřátelství k usmíření, ze země na Nebe!

Je to zcela nepopsatelný dar a nevýslovná milost; je to nezměřitelná velikost jedinečné a Božské lásky! Náš vzkříšený Spasitel jasně předpověděl: Neboť to je vůle Otce, který Mne poslal, abych netratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. (J 6, 39) Bůh Otec dává velkolepý dar víry ve Svého jednorozeného Syna všem těm, kteří mají blahý úmysl a dobré rozpoložení ducha. Působením Svatého Ducha se stávají hodnými, aby byli Synem a Slovem duchovně obrozeni v tomto životě a slavně vzkříšeni v životě budoucím, skutečném a věčném.

Při všeobecném vzkříšení vstanou z mrtvých všichni, avšak nekající se a neosvícení hříšníci budou odsouzeni a zanecháni dole. Naopak lidé spravedliví, kteří až do smrti zachovají víru, nedají se svést neřestmi a vášněmi a odolají svodům ďábla, hrozbám antikristových nástrojů i antikrista samého – ti budou povzneseni a uchváceni na oblacích vstříc Pánu v povětří (1Te 4, 17). Pouze tito spravedliví budou vzkříšeni „k životu věčnému“, „ke slávě svatých“, „kde zní čistý hlas těch, kdož nepřetržitě oslavují a volají: Pane, sláva Tobě!“

* * *

Drazí bratří a sestry ve vzkříšeném Pánu!

Slavíme svátek Života a vítězství nad smrtí v obtížných a bezprecedentních podmínkách. Zdá se, že biologická smrt ohrožuje všechny bez výjimky, přičemž různí – světsky řečeno – „specialisté a chytráci“ využívají této bezprostřední hrozby k tomu, aby v lidech zasévali strach a zoufalství, ale hlavně k tomu, aby mohli v rámci boje s celosvětovou hrozbou epidemií a nemocí uskutečnit svá předem nachystaná, domnělá a vysněná záchranná řešení, jejichž cílem je pouhé prodloužení pozemského života.

Ačkoli není radno zapomínat na náležitou péči o pozemský život, neměli bychom my, kteří věříme ve Vzkříšení, pečovat jen o něj. Pozemský život je zkušebním kolbištěm, ve kterém se ukazuje, zda jsme hodni věčného života s Bohem nebo v odloučení od Něj. Biologickou smrtí jsme ohroženi již od okamžiku našeho narození a žijeme v očekávání, že v kteroukoli chvíli může přijít „jako zloděj v noci“ (1Te 5, 2). Je to tak zařízeno Boží Prozřetelností k naší nápravě a vzdělání, abychom žili zdrženlivě a nedávali přednost zhoubným vášním, které mohou hluboce poskvrnit náš život, a abychom se s pokáním – dokud je ještě čas – obrátili k nekonečnému milosrdenství našeho Božského Vykupitele.

Nezapomínejme, že Boží Prozřetelnost se stará nejen o to, co se týká nynějšího života, který skutečně řídí a kterému věnuje svou péči; Boží Prozřetelnost především předvídá a připravuje dosažení věčnosti, příchod posledních časů, toho, k čemu se rychle a nezadržitelně blížíme. Prvořadý význam nemá to, jak a kdy opustíme tento svět, nýbrž to, zda jsme připraveni vidět Boha a setkat se s Ním, zda jsme připraveni ke spravedlivému soudu a odplatě.

Buďme proto připraveni, osvoboďme se od odpadlictví a hříchu, abychom mohli s moudrostí a odvahou kráčet životem, „neohrožení ani na zemi, ani na moři“ (ctihodný Theodor Studijský), ani ve vzduchu. Nosme v sobě našeho vzkříšeného Pána Ježíše Krista, abychom při každé nepříjemné události tohoto pozemského života mohli směle a neochvějně zvolat: Nebudu se báti zlého, neboť Ty se mnou jsi (Ž 22/23); nebudu se báti mnoha tisíců lidí, kteří se vůkol kladou proti mně (Ž 3, 7); proto se nebudeme báti, byť by se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří (Ž 45/46, 3)!

Otcové a bratří:

Kristus vstal z mrtvých!
Vpravdě vstal z mrtvých!

Svatá Pascha, 2021

Arcibiskup athénský
† Kallinikos
a členové Posvátného synodu