Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2017

Vzkříšení našeho Pána Boha a Spasitele Ježíše Krista je tou největší a nejvýznamnější příčinou naší radosti. Vždyť život již více nekončí smrtí, smrt byla poražena a otevřel se před námi horizont věčnosti.

Hřích nás učinil služebníky ďábla a smrti. Ovšem náš vše-dobrý Hospodin na se přijal krev a tělo, aby skrze smrt na kříži zničil ďábla majícího moc smrti a tak osvobodil nás, kteří jsme byli skrze strach ze smrti po celý život v otroctví. (viz. Žd 2,14-15.)

Řecká pravoslavná starostylní církev

Řecká pravoslavná starostylní církev
Posvátný synod
Kannigos 32
106 82 Athény
Řecko

Protokol č. 2578

Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2017

„Nikdo ať se netrápí za hříchy, vždyť z hrobu vyšlo odpuštění“!

Milované děti ve vzkříšeném Pánu!

Vzkříšení našeho Pána, Boha a Spasitele Ježíše Krista je tou největší a nejvýznamnější příčinou naší radosti. Vždyť život již více nekončí smrtí, smrt byla poražena a otevřel se před námi horizont věčnosti.

Hřích nás učinil služebníky ďábla a smrti. Ovšem náš vše-dobrý Hospodin na se přijal krev a tělo, aby skrze smrt na kříži zničil ďábla majícího moc smrti, a tak osvobodil nás, kteří jsme byli skrze strach ze smrti po celý život v otroctví. (viz Žid 2,14-15.)

Vzkříšením našeho Spasitele Krista byla poražena smrt a to, co s ní bylo spojeno – hřích a ďábel. Provinilcům, otrokům a těm, kteří úpěli v zajetí Hádu a v trpkém otroctví hříchu, byla darována svoboda a odpuštění.

Náš Pán prolil svoji přečistou krev „na odpuštění hříchů“ (Mt 26, 28) a po svém životodárném Vzkříšení udělil apoštolům a jejich nástupcům moc odpouštět hříchy (J 20,22; Mt 16, 12; Mt 18,18) tam, kde je pokání, neboť Boží je láska silnější, očišťuje a přináší spasení.

Ovšem chceme-li dosáhnout odpuštění, je absolutně nezbytné, abychom nejprve my sami druhým odpustili: „… a odpusť nám naše viny, jakož my odpouštíme naším viníkům…“ (Mt 6, 12). Jsme povinování vítězit nad zlem dobrem (Ř 11,21) a vždy v lásce odpouštět, stejně jako činil a činí také náš Pán a Bůh Ježíš Kristus (viz. Kol 3,13).

Proto v paschálním období stále znovu a znovu zpíváme: „Odpusťme druhým při oslavě Vzkříšení!“

Protože tento pozemský život je zcela jistě vstupní branou do věčnosti, tam kde vládne Boží radost, pokoj a láska, je zřejmé, že do této nebeské paschální skutečnosti může vstoupit pouze ten, kdo již za tohoto života žije v souladu s éthosem Vzkříšení a podle pravidel „nového stvoření“ a „jiného žití“.

Každá vášnivost a zlo, cokoli, co nebylo proměněno světlem Vzkříšení, které vytrysklo z životodárného hrobu, bude ztraceno a stáhne s sebou do záhuby i toho, kdo je učinil částí své existence. To potvrzuje také jednoznačný výrok našeho Pána ze Zjevení svatého Jana: „Psi, čarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež.“ (Zj 22, 15)

Naproti tomu kajícníci, ti kteří odpouští, ti kteří jsou schopni přijímat Boží milost a ti kteří jsou osvíceni „září Vzkříšení“, zakouší již zde za tohoto života věčné plesání pramenící z vykoupení, jsouce zbaveni smutku, soužení a studu viny.

Jistěže zrání a upevňování této radosti se uskutečňuje v průběhu těžkého a bolestivého zápasu, za prolévání slz, za přínášení obětí a za chopení se kříže…

Paschální hymny vyzývají věřící k převeliké radosti: „Pascha – v radosti se navzájem obejmeme. Pascha – vykoupení smutku!“

Sv. Jan Zlatoústý nás vítězoslavně ujišťuje: „Nikdo ať se nesouží z chudoby, vždyť se ukázalo společné království. Nikdo ať se netrápí za hříchy, vždyť z hrobu vyšlo odpuštění. Nikdo ať se nebojí smrti, vždyť Spasitel nás osvobodil ze smrti.“

***

Milované dětí ve vzkříšeném Pánu!

Nechť se staneme také my účastníky této radosti. Vzdejme se bolestivých pout hříchu. Odvraťme se od ďábla o od jeho sloužení. Zvláště řekněme ne egoismu, který je pramenem každého zla. Nechť v našich vzkříšených životech již více nevládnou vášnivé lidské touhy, klamy, svévole, rozdělení, předsudky a předpojatosti, které způsobují, že mnoho lidí zůstává zajatci svých chyb v neschopnosti odpouštět.

Kéž Boží odpuštění a radost Vzkříšení našeho Spasitele Krista naplní a prostoupí životy všech dětí naší svaté mučednické církve, a to jako závdavek zakoušení budoucí, nevyslovitelné radosti v Království Otce, Syna a Ducha Svatého. Amen!

Kristus vstal z mrtvých! Vpravdě vstal z mrtvých!

Svatá Pascha 2017

Arcibiskup athénský
Kallinikos
a členové Posvátného synodu

Přihlaste se k odběru nových článků na email