Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2016

A tak se slitujme nad svými těly a učiňme je chrámy, posvěcenými Duchem Svatým skrze praktikování svatých ctností a přijímání svatých Tajin. Jen tak se budeme moci očistit od poskvrn hříchu a svá těla učinit hodnými přijmout Božské Světlo. Zachovávejme své duchovní bohatství nedotčené a bez újmy a nenechejme se znepokojovat hrozbami a neklidem tohoto světa, ale spíše podávejme – podle možností – pomocnou ruku oslabeným na duši i těle.

Orel

Řecká pravoslavná starostylní církev
Posvátný synod
Kannigos 32
106 82 Athény
Řecko

Protokol č. 2351

Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2016

„Padlým darujíce vzkříšení“

Drahá a milovaná dítka ve vzkříšeném Pánu!

Plni radosti a veselí my všichni pravoslavní křesťané slavíme svaté Vzkříšení našeho Pána, Boha a Spasitele Ježíše Krista, které je pro nás pramenem a příčinou nevýslovného jásání a slávy. Neboť Kristus vstal „svobodný mezi mrtvými“, osvoboditel mrtvých, který „padlým daroval vzkříšení“!

Ten, který předtím nosil ponižující trnový věnec, nyní nosí diadém vítěze nad smrtí. Ten, který byl kvůli nám ukřižován, a tak ukázal Svou mocnou lásku k nám, nyní nám poskytuje svobodu od otroctví hříchu, návrat na Nebesa a věčný život.

Původce zla ďábel odpadl od Boha a strhl s sebou do pádu také lidskou přirozenost. Pokoušel a svedl k neposlušnosti naše prarodiče, kteří tak byli vyhnáni z Ráje rozkoše; namísto v zemi oplývající medem a mlékem se ocitli v údolí pláče plném trní a bodláčí.

Pán Bůh stvořil člověka čistým, to jest blahým, aby vzhlížel k Bohu a byl s Ním v obecenství; byli jsme tedy stvořeni „ke konání dobrých skutků“ (Ef 2,10), ale stvoření se obrátilo ke skutkům zlým.

Zbloudili jsme, zhřešili, padli, oslepli, stali se chromými, zemřeli! Kdo by nás mohl vzkřísit?

Pouze On, Bohočlověk, Syn a Slovo Otcovo, který za nás prolil Svoji drahocennou Krev, aby nás zbavil od hříchu.

„Byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění.“ (Ř 4,25)

Nezměrná láska Boží k člověku a Jeho veliká štědrost však převyšují lidský hřích a zlo, pokud člověk hřích vyznává a prosí o odpuštění.

Proto není třeba malomyslnět! Neztrácejme naději na spásu!

Apoštol Petr třikrát zapřel Pána před služkou, ale potom se kál, hořce plakal a dostalo se mu odpuštění a bylo mu navráceno apoštolské důstojenství.

Hřích – to je jediné skutečně zhoubné, těžké a veliké zlo. Není však nevyléčitelné, naopak, snadno se dá vyléčit pravým pokáním (sv. Cyril Jeruzalémský).

***

Dítka ve vzkříšeném Pánu,

„Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.“ (1Kor 15,20)

Pán vstal, aby lidskému rodu daroval všeobecné vzkříšení. My všichni budeme vzkříšeni při Jeho Druhém Příchodu, všichni přijmeme věčná těla, ne však stejná. Spravedliví přijmou těla nebeská, aby žili věčně v Nebesích spolu se svatými anděly. A hříšníci obdrží ošklivá a temná těla k věčnému pohanění!

A tak se slitujme nad svými těly a učiňme je chrámy, posvěcenými Duchem Svatým skrze praktikování svatých ctností a přijímání svatých Tajin. Jen tak se budeme moci očistit od poskvrn hříchu a svá těla učinit hodnými přijmout Božské Světlo.

Zachovávejme své duchovní bohatství nedotčené a bez újmy a nenechejme se znepokojovat hrozbami a neklidem tohoto světa, ale spíše podávejme – podle možností – pomocnou ruku oslabeným na duši i těle.

Náš vzkříšený Pán přebývá i nyní mezi námi (Mt 28,20). Všechno slyší, vidí, o všem ví a vše zažívá. Kéž posiluje naše duše, abychom i nadále zachovávali svoji naději v Něho beze změny. Nechť nás umrtvené hříchem pozdvihne a učiní nás hodnými Svého Nebeského Království. Nechť vepíše naše jména do knihy spasených a kéž je nikdy nevymaže. Vždyť jména mnohých vymazána jsou; jména těch, kteří odstupují od pravé víry, či těch, kteří hřeší a nekají se.

S bdělostí očekávejme Toho, který přijde opět ve slávě soudit živé a mrtvé!

Jemu budiž sláva i moc navěky. Amen!

Kristus vstal z mrtvých! Vpravdě vstal z mrtvých!

Svatá Pascha 2016

Arcibiskup athénský
Kallinikos
a členové Posvátného synodu