Encyklika k počátku Velkého postu 2024

Milovaní otcové, bratři a sestry,

nacházejíce se na prahu svaté a velké Čtyřicátnice, cítíme vděčnost před naším Pánem a Bohem za dar postu a charizma zdrženlivosti. Opět je nám darována příležitost, abychom zabojovali a získali věnec vítězství, abychom se vzdálili od zla a přiblížili se k dobru.

Postní období je zahradou zářivých a kvetoucích ctností, které provoní duši, zklidní život a které jsou zapsány v nebesích. Skutečnost je taková, že náš duchovní život potřebuje obnovu a posílení, příležitost k růstu a rozvoji. A svaté období postu je tím nejvhodnějším prostředkem k tomu, abychom unikli tomu, co nás utlačuje a dezorientuje, a mohli se tak nerušeně a s lehkostí obrátit k novým duchovním vzestupům.

Půst, pokud je vykonáván s rozvážnou myslí, radostným naladěním, svatým odhodláním a upřímnou touhou, přináší obdivuhodné výsledky na duši a na těle: posiluje a dává vyniknout Božímu obrazu v člověku, upevňuje ctnost, vyhání hřích, odlehčuje tělo.

Svatí otcové ze zkušenosti dosvědčují, že půst je „matkou modlitby, zdrojem rozumnosti, učitelem hesychie, leskem rozvážlivosti, obranou každé ctnosti“ (sv. Izák Syrský)

Je to zbraň, kterou Bůh připravil a se kterou sám náš Spasitel Kristus během Svého čtyřicetidenního postu na poušti porazil moc nepřítele a získal pro naši přirozenost korunu vítězství. Když vidí zlý ďábel v rukou člověka tuto vítěznou zbraň, jímá ho strach při vzpomínce na porážku, kterou utrpěl na poušti od Bohočlověka Krista, a jeho moc se hroutí.

***

Drazí bratři a sestry,

máme-li být opravdovými křesťany, musíme se stát skutečným napodobením a pečetí Krista. Půst a zdrženlivost jsou naprosto nezbytné, máme-li se podobat našemu Pánu a být zachráněni před nástrahami zlého, které nám klade na každém kroku, aby nás oklamal. Svlékli jsme ze sebe zářivý oblek milosti a ztratili jsme nebeský ráj, protože jsme neuposlechli Boží přikázání o postu.

Abychom se znovu navrátili do ráje a oblékli Boží nádheru a záři, je nám třeba postu jak tělesného, tak i netělesného (sv. Řehoř Nysský).

Tělesný půst je zdrženlivost od nepostních jídel, lahodných a chutných, záležitost zcela zásadní pro získání ctnosti, ale nikoliv dostatečná. Současně je k tomu zapotřebí postu netělesného, což je zdrženlivost od zla. Musíme spojit dohromady tělesný a netělesný půst, chceme-li přijmout Boží slitování a odpuštění a stát se hodnými čistoty mysli, sjednocení s Bohem a Jeho požehnání.

Pokud se totiž postíme od jídel, ale neodpouštíme v srdci těm, kdo nám ublížili, nebo pokud neomezíme mnohomluvnost a zvláště odsuzování, nebo pokud neochráníme své oči od nevhodných toulek, nebo pokud se podle svých sil neslitujeme nad svými bližními, pak náš půst ztrácí smysl a hodnotu.

Když se postíme, náš duch musí být pokorný, naše tvář radostná a naše srdce naplněné láskou k Bohu a člověku, dobrotivé a shovívavé.

Pravoslavná církev věnuje zvláštní péči tomu, aby právě během postního období vytvářela častější a delší příležitosti k modlitbě. Každý večer bychom měli doma pozorně číst Velké povečeří, i když nemůžeme být v chrámu. Měli bychom se účastnit liturgií předem posvěcených darů, abychom mohli obětovat kadidlo svých modliteb, pokud nám to naše časové možnosti dovolí. V pátek večer bychom měli vždy pospíchat na četbu Akathistu, abychom měli Bohorodičku jako svoji ochranu a nejvyšší vojevůdkyni. Obracejme se pilně k pokání a zpovědi, aby naše duše byly zářivě očištěny. Pravidelně přistupujme k přijímání božských a přečistých Tajin  s vírou a touhou, abychom se stali účastníky věčného Života!

***

Milovaní otcové, bratři a sestry,

náš Pán očekává náš dobrý boj za zdrženlivost. Očekává jej jako čistou a libou oběť, neboť dým strašných hříchů současného lidstva všechno znečistil. Kéž se náš půst a pokání stanou protiváhou tolikerým nepravostem  a odpadlictví, aby spravedlivý Boží hněv nepadl na nebohý svět, ale aby nade všemi námi hříšníky zvítězila nekonečná Boží dobrota a láska k člověku.

S otcovským požehnáním nepatrný modlitebník před Pánem

† Kliment, metropolita lariský a platamonský

Larisa, Syropostní neděle 4. / 17. 3. 2024