Dopis o. Serafíma Rose na obranu archimandrity (později metropolity) Kypriána

V Americe známe archimandritu Kypriána jako vysoce respektovaného duchovního ze starokalendářní jurisdikce, kterou Posvátný synod Ruské zahraniční pravoslavné církve a mnoho dalších biskupů mimo Řecko uznává. Společně s mnoha pravoslavnými křesťany v Americe chceme věřit, že řecká vláda bude respektovat upřímné náboženské přesvědčení řeckých křesťanů, kteří se z kanonických důvodů a z důvodů svědomí oddělili od oficiální církve, dovolí o. Kypriánovi svobodně praktikovat svoji pravoslavnou víru a umožní mu působit jako knězi bez zasahování státu.

Přinášíme našim čtenářům dopis, poukazující na pouto a přátelství mezi dvěma významnými postavami pravého pravoslaví, o. Serafíma Rose z Ruské zahraniční církve a metropolity Kypriána z Řecké starostylní církve. V roce 1971 o. Serafím Rose poslal řeckému ministru vnitra dopis protestující proti pronásledování řeckých starostylníků.

Od samotného počátku bylo zavedení nového kalendáře v Řecku v roce 1924 spojeno s krutým pronásledováním těch věřících, mnichů, kněží a biskupů, kteří nekanonické zavedení gregoriánského kalendáře v Řecké pravoslavné církvi odmítli. Athénský arcibiskup Chrysostomos (Papadopoulos) zodpovědný za zavedení nového kalendáře ve své snaze potřít nesouhlasný odpor došel tak daleko, že – jak psal tehdejší tisk – „potřísnil svůj trůn krví mučedníků“. Novostylní církev používala k pronásledování pravých pravoslavných křesťanů – tak se v té době začali řečtí starostylníci nazývat – státní bezpečnostní složky. Police dostávala příkaz k zásahu buď od samého athénského arcibiskupa nebo od místního metropolity. Po obdržení příkazu a podrobných informacích o tajných bohoslužebných shromážděních či místech skrývání starostylních duchovních, police vyrážela k akci: násilné rozhánění bohoslužeb, zatýkání a věznění laiků, zatýkání duchovních a potupné a barbarské zbavování duchovenských znaků – násilné svlékání z rjasy, holení vousů a stříhání vlasů.

V roce 1969 se archimandrita Kyprián (pozdější metropolita oropský a filijský) spolu s bratrstvem monastýru Sv. Kypriána a Justiny rozhodli z důvodu ekumenismu opustit státní novostylní církev a sjednotit se s Řeckou starostylní církví. Déle než rok se je jejich bývalí biskupové snažili přesvědčit, aby si svůj krok rozmysleli. Když pochopili, že tato snaha nepřinese žádný užitek, odsoudili o. Kypriána ke zbavení kněžství a obrátili se s žádostí o „pomoc“ na policii (v té době v Řecku vládla vojenská junta). Jednoho dne police obdržela příkaz k zatčení o. Kypriána a k provedení aktu zbavení kněžství: svlečení z rjasy, ostříhání a oholení. V monastýru však našli pouze o. Christodula, kterého zatkli a po několikadenním vězení poslali do vyhnanství na Athos. Archimandrita Kyprián se pak musel skrývat po domech svých duchovních dětí. Teprve poté, co starostylníci získali ujištění, že police nevyplní rozkaz státní církve, se mohl o. Kyprián vrátit do svého monastýru.


List č. 72
26. února 1971

Ministru vnitra Řecké republiky
Stadiou and Dragatsaniou
Athény, Řecko

 

Vaše Excellence:

Doslechli jsme se, že archimandrita Kyprián Koutsoumbas byl oficiální řeckou státní církví suspendován do laického stavu. Snažně Vás prosíme, abyste použil svoji autoritu k ochraně jak jeho osoby, tak i jeho kněžství, a to před jakýmkoliv násilným aktem ze strany oficiální státní církve.

V Americe známe archimandritu Kypriána jako vysoce respektovaného duchovního ze starokalendářní jurisdikce, kterou Posvátný synod Ruské zahraniční pravoslavné církve a mnoho dalších biskupů mimo Řecko uznává.

Společně s mnoha pravoslavnými křesťany v Americe chceme věřit, že řecká vláda bude respektovat upřímné náboženské přesvědčení řeckých křesťanů, kteří se z kanonických důvodů a z důvodů svědomí oddělili od oficiální církve, dovolí o. Kypriánovi svobodně praktikovat svoji pravoslavnou víru a umožní mu působit jako knězi bez zasahování státu.

Pokud by přesto archimandrita Kyprián měl být vystaven jakékoliv formě násilí ze strany státu či oficiální církve, neměli bychom spolu s tisíci pravoslavných křesťanů mimo Řecko jinou možnost, než v tom spatřovat AKT PRONÁSLEDOVáNí proti Pravé pravoslavné církvi (Řecká starostylní církev), o kterém bychom museli informovat čtenáře našeho časopisu.

S úctou mnich Serafim a mnich Herman, redaktoři časopisu The Orthodox Word

______
Přeloženo z angličtiny: The Letters of Fr. Seraphim Rose