Chrámový svátek metropolitního monastýru sv. Kypriána a Justiny

V úterý 2/15.10 2013 se ve Fili nedaleko od Athén uskutečnil chrámový svátek metropolitního monastýru sv. Kypriána a Justiny. Jako každý rok se chrámových oslav zúčastnilo veliké množství poutníků. Sešli se tu duchovní a laikové jak z hlavního města Athén tak i z ostatních částí Řecka a také ze zahraničí.

V úterý 2/15.10 2013 se ve Fili nedaleko od Athén uskutečnil chrámový svátek metropolitního monastýru sv. Kypriána a Justiny. Jako každý rok se chrámových oslav zúčastnilo veliké množství poutníků. Sešli se tu duchovní a laikové jak z hlavního města Athén tak i z ostatních částí Řecka a také ze zahraničí.

Den před svátkem v pondělí odpoledne biskup Kliment gardikijský sloužil obřad malého svěcení vody. Poté byly slavnostním průvodem přeneseny ostatky sv. Kypriána a Justiny z monastýru do metropolitního chrámu, kde byly předloženy poutníkům k uctění.

Téhož dne večer v 19.00 začala slavnostní Velká večerní bohoslužba ke svátku našich svatých Kypriána a Justiny. Obřadu, který byl sloužen s náležitou vznešeností a úctou, předsedal biskup Kyprián orejský, dočasný vykonavatel funkce předsedy Posvátného synodu v ohrazení, spolu s biskupem Fotiem triadickým, prvním hierarchou sesterské Bulharské starostylní pravoslavné církve. Spolu s nimi se slavnostního obřadu zúčastnili také následující biskupové: Michael z Nory (Cagliari, Sardinie), Siluan lunský (Pistoia, Itálie), Auxentios fotikijský (Etna, USA), Chrysostom christianopolský (Řecko), Ambrož methonský (Řecko), Kliment gardikijský (Řecko). Zbylí dva biskupové našeho synodu, vladyka Chrysostom z Etny (USA) a vladyka Jan makarioupolský (švédsko), se nemohli zúčastnit z důvodu nemoci.

Mimo kněžích z Řecka byli přítomni také mnozí duchovní ze zahraničí, a to z Bulharska, švédska, Itálie, Velké Británie, Keni, Konga, Brazílie a Ruska. Slavnosti se zúčastnilo také mnoho mnichů a mnišek a především velké množství věřících. Dva kněží, o. Alexandr Sipakin z Petrohradu a o. Konstantin Busigin ze San Paula v Brazílii, reprezentovali sesterskou Ruskou pravoslavnou zahraniční církev pod vedením metropolity Agathangela, který zaslal pozdravný dopis (část RPCZ, která v roce 2007 nepřijala sjednocení s moskevským patriarchátem a zůstala v jednotě s Posvátným synodem v ohrazení). Tento rok se oslav nezúčastnili představitelé sesterské Rumunské starostylní církve a to z interních důvodu, jak nás o tom informoval jejich první hierarcha metropolita Blasios.

Slavnostní homilii na konci Velké večerní bohoslužby pronesl biskup Kyprián orejský. Téma promluvy bylo věnováno postoji a poslání žen – křesťanek v dnešním světě, a to na základě obdivuhodného příkladu svaté mučednice Justiny.

Následující den v úterý ráno v 6.00 začala jitřní bohoslužba následovaná slavnostní sv. liturgií, které předsedal biskup Kyprián orejský. Spolu s ním sloužilo všech výše uvedených sedm biskupů, dále desítky kněží, tři diákoni a množství hypodiákonů. Přítomno bylo opět veliké množství věřících, zástupci našich monastýrů, farností a církevních společenství z Řecka a ze zahraničí.

Slavnostní homilii při sv. liturgii pronesl biskup Kliment gardikijský. Na začátku svého kázání se zmínil o tom, jakým způsobem se v souladu s pravoslavnou tradicí máme stavět k duchovní přítomností svatých na oslavách jejich svátku a o tom jak je nutné, abychom se snažili jim svým životem působit radost. Promluvil také o tom, jak je nutné uspokojovat duchovní hledání člověka Kristem, jak to učinila sv. Justina a nikoliv ďáblem, jak to učinil v první části svého života mág Kyprián. Ze své vlastní zkušenosti poznal, že ďábel vždy jen půjčuje (a to s velkým úrokem) a nikdy nic z toho, co člověku dává, není zadarmo. Zatímco lidumilný Kristus ve své ukřižované lásce všem, kteří jsou si vědomi svých slabostí a kají se, zadarmo daruje odpuštění všech dluhů a navíc ještě věčný život.

Vědecký vývoj, rozumové poznání, vzdělání a hmotný blahobyt nemohou uspokojit v plnosti všechny lidské potřeby. Naopak bez poznání pravého Boha všechny tyto dary a výdobytky lidstva vedou nakonec člověka do stavu hluboké nelidskosti a úplné katastrofy.

Na konci slavnostní mnohočetné archijerejské sv. liturgie biskup Kyprián orejský pronesl k věřícím krátký závěrečný pozdrav a také poděkování všem přítomným oficiálním představitelům veřejného a politického života. Krátký pozdrav pronesl také biskup Fotios triadický.

Poté následoval slavností průvod s ostatky a ikonou oslavovaných svatých Kypriána a Justiny kolem velkého poutního chrámu chrámu.


Před vchodem do chrámu byla na závěr sloužena artoklasie.

Ve velkém monastýrském archontariki bylo připraveno bohaté pohoštění. Zde se kromě přítomných biskupů v atmosféře bratrské lásky a duchovní radosti ujali slova mimo jiné také starosta města Fili p. Dimitrios Bouraimis a poslanec za oblast Attiki p. Nikolaos Kanteres. V monastýrské trapéze (jídelně) nakonec ještě promluvil vladyka Siluan.

V úterý večer po večerní bohoslužbě vladyka Kliment gardikijský sloužil panychidu za zakladatele monastýru.

Celým svým srdcem vzdáváme díky svatému Trojjedinému Bohu za veliký dar a požehnání, že jsme byli uznáni za hodny také letos prožít požehnaný monastýrský svátek našich divotvorných svatých Kypriána a Justiny, který jako každý rok je velikou duchovní událostí s mezinárodním pravoslavným významem.