Boholidství: Autentický humanismus

Následující text byl sepsán a publikován roku 2010 jako encyklika Posvátného synodu v ohrazení ke svátku nového církevního roku, který je v pravoslavné Církvi slaven 1. září. Text reagoval zejména na krizi v Řecku, která se v té době rozvíjela. Encyklika reflektuje řeckou krizi z duchovního hlediska, a proto je nadčasová a velmi aktuální i dnes.

Návrat k základům pravoslavného éthosu

Milovaní bratři a sestry v Kristu!

Mateřské požehnání našeho duchovního otce a metropolity Kypriána skrze přímluvy přesvaté Bohorodičky nechť je pro vás v průběhu nadcházejících církevního roku posilněním, průvodcem a útěchou.

Krize, která u nás v loňském roce propukla, přivedla naši zemi k historickému mezníku. Prozřetelnost Boží nám tímto způsobem láskyplně pomáhá praktikovat sebekritiku a to jak na úrovní osobní, tak i společenské.

Hospodin dává spasitelnou příležitost všem těm, kteří se chtějí považovat za křesťany, aby si – co se týče theologicko-eklesiologického pojetí krize – uvědomili svoji velikou zodpovědnost při vzniku současné krize.

Je potřeba podrobit sami sebe přísné kritice a odvrhnout pokusy o sebeospravedlňování. Platí-li, že křesťané jsou duší světa, pak je zřejmé, že v případě, kdy svět je nemocen, nemocná je také jeho duše – tedy křesťané.

Zcela po právu se zdůrazňuje, že krize, kterou dnes prochází naše vlast, je krizí „theologickou, neboť mnoho křesťanů žije světským životem, zavrhli asketický, duchovní život a jejich chování je v protikladu k tomu, co učí Kristus a Církev“.

Skutečně se zdá, že křesťané podlehli a uvěřili chiliastické vizi: egocentrismus na úrovni společenské a osobní, blahobyt, spotřební způsob života a společenský úspěch vyhnaly z našich životů éthos Pravoslaví, který se vyznačuje křížem, obětí, askezí a službou druhým.

Zapomněli jsme na to, že nám bylo dán ten největší dar: náležet do svaté Boží aristokracie; že jsme povolání ke svatosti, že naší smyslem je vtělit do svého života boholidství, které jediné je pravým a skutečným humanismem; že se máme stát „účastníky Boží přirozenosti“; že se máme ve svém prostředí stát viditelnými znameními nestvořených energií Svaté Trojice, aby svět mohl dojít pokoje a spásy.

Prozřetelnost Boží skrze současnou krizi, jak na její národní tak i na její mezinárodní úrovni, nás vede k tomu, abychom se jaké křesťané vrátili k základním principům pravoslavného éthosu: Jedině tehdy, když odvrhneme touhu po zalíbení a slávě, po majetku a po užívání si jako způsobu života, můžeme napodobit našeho Spasitele, který na Hoře pokušení vyhnal tyto tři démony. A tehdy „hle andělé přijdou a budou nám sloužit“ v naší snaze stát se v Kristu „nositeli pokoje“.

Nepřetržitá snaha o návrat k těmto základním principům, ve světle přesvaté Bohorodičky a všech svatých nás promění a také svět kolem nás a tímto způsobem se současná krize ukáže být spasitelnou příležitostí a skutečným požehnáním!

1/13. září 2010

Biskup Kyprián orejský

______________________________

Přeloženo z řečtiny