Akathist ke svaté mučednici a bohabojné kněžně české Ludmile

Kondak 1.

Z pohanského kmene českého Bůh si tě vyvolil a do národa svatého tě povolal, ó služebnice nové milosti, svatá a nejctihodnější mučednice Kristova Ludmilo! Za své utrpení přijala jsi z rukou Vševládce nepomíjivou korunu mučednictví a spolu s anděly před Jeho trůnem nyní přebýváš. S láskou ti pějeme chvalozpěv a takto tě prosíme: svými modlitbami osvoboď nás od věčného utrpení, bídy a soužení, neboť k tobě voláme:

Raduj se, blažená kněžno Ludmilo, svatá mučednice a přímluvkyně za duše naše.

Ikos 1.

S anděly vpravdě přebýváš a lidí se zastáváš, chvályhodná mučednice Ludmilo, díky dobrodiní Stvořitele všech, Krista Boha, k němuž jsi láskou přilnula a pro nějž jsi až k smrti trpěla, neochvějně Jej vyznávajíc. Přijmi proto naši píseň chvály:

Raduj se, neboť jsi pro jméno Páně mnohá strádání podstoupila;

raduj se, neboť jsi věncem vyznavačským byla Bohem ozdobena.

Raduj se, k zástupu mučedníků připočtená;

raduj se, nebojácná hlasatelko víry křesťanů.

Raduj se, neboť jsi své pomíjivé bohatství rozdávala chudobným;

raduj se, neboť jsi za to získala nepomíjivý poklad v Nebesích.

Raduj se, neboť jsi pro Krista zahubila duši svou, abys ji spasila;

raduj se, neboť jsi ve tmě bezbožnosti jako hvězda slavně zazářila.

Raduj se, blažená kněžno Ludmilo, svatá mučednice a přímluvkyně za duše naše.

Kondak 2.

Když viděl Kristus Pán tvou duši, blažená Ludmilo, jak je čistotou a milosrdenstvím připravena k přijetí semene slova Božího, osvítil ji světlem poznání Svého a připojil tě k zástupu spasených v Nebeském království, v němž spolu s anděly opěvuješ Přesvatou Trojici, zpívajíc Aleluja.

Ikos 2.

Rozumem osvíceným Bůh tě obdaroval, svatá mučednice Ludmilo, a tak jsi jasnozřivě prohlédla dušezhoubnou marnost modlářství snachy své. Znajíc její přání tě zahubit, uchýlila ses na hrad Tetín, abys v úkrytu hledala spásu duše své a celým svým srdcem i myslí horlivě Krista vzývala. Proto k tobě voláme:

Raduj se, Kristova blažená následovnice;

raduj se, Kristových přikázání nejupřímnější milovnice.

Raduj se, neboť jsi všemocnou sílu Kristovy milosti poznala;

raduj se, neboť jsi ďábelskému otroctví unikla.

Raduj se, neboť jsi pozemskému bohatství cenu nepřičítala;

raduj se, neboť již od mladosti své jsi modloslužbou pohrdla.

Raduj se, neboť jsi své poklady rozdala chudým, kteří je vynesli na Nebesa;

raduj se, neboť jsi modláře k pravému Bohu přivedla.

Raduj se, blažená kněžno Ludmilo, svatá mučednice a přímluvkyně za duše naše.

Kondak 3.

Síla milosti Boží tě zastínila, blažená Ludmilo, když jsi s manželem svým, českýmknížetem Bořivojem, přijala svatý křest ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Stejnou silouBoží byla jsi přivedena ke zbožnosti a naučena oslavovat jediného Boha a zpívati Mu Aleluja.

Ikos 3.

Oplývajíc hojným milosrdenstvím ke všem lidem, zejména pak ke svým bližním, svatá a blažená kněžno Ludmilo, v bázni Boží jsi vychovávala děti své. Stala ses laskavou babičkou vnuka svého, svatého knížete Václava, jehož jsi vedla ke zbožnosti. Pomoz i nám, mučednice Kristova, abychom obstáli na kolbišti tohoto světa, konali dobré skutky a abychom tě velebili tímto vzýváním:

Raduj se, blažená matko Ludmilo, mučednice Kristova;

raduj se, neboť jsi své vdovství zbožně a slavně snášela.

Raduj se, neboť po smrti svého chotě-knížete jsi se Boží vůli oddala;

raduj se, neboť i nám v zármutcích našich pomáháš.

Raduj se, neboť nás učíš, abychom se s potřebami svými k Bohu obraceli;

raduj se, neboť svého vnuka, svatého knížete Václava, jsi v pravdách víry vychovala.

Raduj se, neboť i on, po vzoru babičky své, podstoupil smrt mučednickou;

raduj se, neboť je vám za to uchystán poklad věčných blah.

Raduj se, blažená kněžno Ludmilo, svatá mučednice a přímluvkyně za duše naše.

Kondak 4.

Zmítána bouří zlých myšlenek, bezbožná snacha tvá nesmírně se rozčílila, když tě viděla, věrnou služebnici Kristovu, jak vírou a zbožností osvěcuješ zemi českou, jak boříš pohanské svatyně a buduješ chrámy křesťanské, aby bylo opěvováno Trojsvaté jméno Boží a k Jeho chvále zněla píseň Aleluja.

Ikos 4.

Když slyšela jsi svatého Metoděje, apoštolům rovného arcibiskupa moravského, jak káže o čistotě, postu, modlitbě a všech ctnostech života křesťanského, přijala jsi jeho slova v srdce své. Pro tyto ctnosti zamiloval si tě Hospodin a sílu a pevnost ti daroval. Pouč i nás, blažená Ludmilo, abychom zachovávali přikázání Páně a tebe velebili:

Raduj se, bedlivá posluchačko Božských slov;

raduj se, horlivá plnitelko zákona Kristova.

Raduj se, neboť jsi nivu svého srdce od trní zhoubných vášní očistila;

raduj se, neboť jsi ji slzami pokání zkropila.

Raduj se, neboť jsi jako vdova bezúhonnou čistotu zachovala;

raduj se, neboť zdrženlivostí, modlitbou a mučednictvím jsi se Bohu zalíbila.

Raduj se, neboť jsi se s Kristem sjednotila v utrpení;

raduj se, neboť zbavuješ zármutku a bídy všechny, kdož tě s vírou milují.

Raduj se, blažená kněžno Ludmilo, svatá mučednice a přímluvkyně za duše naše.

Kondak 5.

Vyšla jsi na nebi jako hvězda Bohem řízená, svatá kněžno a mučednice Ludmilo, když jsi oblékla Bohem utkaný šat svatého křtu, posílila se pokrmem přečistého Těla a Krve Kristovy a celým svým srdcem přilnula k jedinému Ježíši. Proto celá země česká, tebou osvícená, jedněmi ústy Bohu zpívá Aleluja.

Ikos 5.

Když viděla jsi, svatá a blažená kněžno Ludmilo, jak všichni obyvatelé vlasti naší bloudí v temnotách pohanské bezbožnosti, jala ses je bez váhání osvěcovat světlem víry Kristovy. Usilovně jsi budovala Boží chrámy a upevňovala pravoslavnou víru v zemi české. Proto tě opěvujeme a takto velebíme: 

Raduj se, neboť jsi moudře lidi poučovala, aby zanechali temnotu modloslužby;

raduj se, neboť nás učíš, abychom v zármutcích hledali útěchu u Boha, a ne u lidí.

Raduj se, neboť jsi vnuka Václava naučila, aby se klaněl Bohu jedinému a pravému;

raduj se, neboť ses tím stala sestrou svaté kněžny Olgy, apoštolům rovné.

Raduj se, neboť jsi svou myslnebi stále povznášela;

raduj se, neboť jsi své srdce příbytkem Svatého Ducha učinila.

Raduj se, neboť jsi se lidumilnému Kristu Bohu cele oddala;

raduj se, neboť jsi se k zástupu svatých jako první z Čechů připojila.

Raduj se, blažená kněžno Ludmilo, svatá mučednice a přímluvkyně za duše naše.

Kondak 6.

Ve stopách Duchem naplněných apoštolů kráčela jsi, slavná kněžno, blažená Ludmilo. Slzami svých modliteb jsi zkropila a libou vůní naplnila všechna města a vesnice v okolí města Pražského. Ze všech sil jsi přiváděla národ k víře Kristově a učila jej zpívat jedinému, v Trojici oslavovanému Bohu Aleluja.

Ikos 6.

V samotné Praze byla jsi milosrdnou matkou všem milovaným dítkám Církve pravoslavné, obdivuhodná služebnice Kristova, blažená Ludmilo. Tvé srdce shovívavě naslouchalo všem prosbám a potřebám těch, kdož k tobě přicházeli. Ó laskavá máti, přijmi i nás, kteří se s láskou k tobě utíkáme a voláme:

Raduj se, matko sirotků a živitelko vdov;

raduj se, štědrá dárkyně almužen a dobrotivá zastánkyně ponížených.

Raduj se, neboť se svým knížecím chotěm jsi žila ve zbožnosti;

raduj se, neboť jsi své děti vychovala v bázni Boží.

Raduj se, neboť tvá ratolest, svatý kníže Václav, přijal věnec mučednic;

raduj se, neboť jste oba dosáhli Nebeského království.

Raduj se, neboť se před Božím trůnem modlíš za všechny křesťany;

raduj se, milostiplná vůdkyně těch, kdož hledají cestu spasení.

Raduj se, blažená kněžno Ludmilo, svatá mučednice a přímluvkyně za duše naše.

Kondak 7.

Kolika jen perlami a drahými kameny je osázena nad slunce zářivější koruna, kterou ti Hospodin daroval, svatá a blažená kněžno Ludmilo! Ve svém duchovním boji čestně jsi obstála, víru zachovala a příklad svatého života nám ukázala. Pod ochranu tvou se nyní utíkáme a vděčni tobě zpíváme Bohu Aleluja.

Ikos 7.

Ohavná myšlenka napadla bezbožnou tvou snachu Drahomíru, sotva ses uchýlila na hrad Tetín, aby ses před ní skryla, svatá a bohabojná kněžno Ludmilo. Vedena ďábelskou silou a vlastní závistí usmyslila si Drahomíra, že tvou duši zahubí potupnou smrtí. Poslala ti tedy v patách dva bezbožné velmože, aby ti jako ovečce Kristově připravili ukrutná strádání. Shromáždivše množství lidu bezbožného, vloupali se do knížecího paláce a hanebně zardousili nevinné tělo tvé. Připomínáme si nyní strašlivé tvé skonání a takto ti pějeme:

Raduj se, blažená Ludmilo, jejíž hrdlo sevřel provaz mužů zločinných;

raduj se, neboť jsi se Bohu zalíbila mučednictvím svým.

Raduj se, neboť jsi o první hodině noční duši Bohu poručila;

raduj se, neboť ve svých jedenašedesáti letech byla jsi Hospodinem k mučednictví připravena.

Raduj se, neboť je v tobě zjeven Bůh, podivuhodný ve svatých Svých;

raduj se, neboť tvé neporušené ostatky Bůh milostiplně oslavil.

Raduj se, českých a slovenských měst posilo a chválo;

raduj se, rychlá pomocnice a přímluvkyně za všechny, kdož nosí jméno tvé.

Raduj se, blažená kněžno Ludmilo, svatá mučednice a přímluvkyně za duše naše.

Kondak 8.

Jako nemůže být skryto město na hoře ležící, tak i po tvé smrti, svatá mučednice Ludmilo, oslavil Bůh svaté ostatky tvé a místo tvého pohřbení, jež se nalézalo pod hradební zdí města Tetína. Jako věrnou služebnici Boží tě nyní prosíme: budiž nám zastánkyní u Boha a vypros odpuštění hříchů našich, abychom spolu s tebou zapěli velikému a podivuhodnému Bohu Aleluja.

Ikos 8.

Radost nevýslovná se tě zmocnila, blažená matko Ludmilo, když jsi hleděla na svůj lid, jak přijímá křest na příkaz andělů. V pokorném dojetí vzdala jsi chválu Bohu Spasiteli a snažně Jej prosila, aby shlédl na nově pokřtěný národ Svůj, aby ho utvrdil ve víře a ve zbožnosti a oslavil S jméno v zemi české. Připomínajíce si dnes tuto přeradostnou událost, pějeme ti vděčný chvalozpěv:

Raduj se, nevyčerpatelný prameni milostí národa našeho;

raduj se, matko naše duchovní, jež jsi našim praotcům u Boha osvícení vyprosila.

Raduj se, neboť se v tobě Boží síla zjevila a křesťanům radost přinesla;

raduj se, neboť jsi jménem všemohoucího Pána všechny modly v zemi české zničila.

Raduj se, předobrá Kristova mučednice;

raduj se, před Bohem zázračná přímluvkyně.

Raduj se, neboť jsi modlitbami svými ďábelské úklady potřela;

raduj se, neboť jsi z rukou Krista Životodárce vítězný věnec přijala.

Raduj se, blažená kněžno Ludmilo, svatá mučednice a přímluvkyně za duše naše.

Kondak 9.

Do všech končin země české i za její hranice pronikla sláva přeslavného jména tvého, nejshovívavější matko a mučednice Ludmilo. Oplývalas duchem moudrosti, neboť jsi rozumnými slovy dokázala získat nerozumné, i duchem bázně Boží, neboť jsi bohulibými skutky očistila duši svou. Stanula jsi tak před trůnem Nejvyššího ve shromáždění andělů a spolu s nimi nyní zpíváš Bohu Aleluja.

Ikos 9.

Ani sebekrásnější slova nejvýmluvnějších řečníků nedokáží důstojně popsat vznešenost dobrých skutků tvých, svatá mučednice Ludmilo. V Čechách i v jiných zemích dosud pohanských zasela jsi semeno Božské víry, osvobozujíc lidi od temného modloslužebnictví a věčné záhuby a ukazujíc jim cestu spásy. Proto ti vděčně a zbožně zpíváme:

Raduj se, neboť jsi svou duši ke světlu Pravoslaví obrátila;

raduj se, neboť jsi duchovním poznáním mnohé osvítila.

Raduj se, neboť tvé srdce naslouchalo prosbám a potřebám těch, kdož k tobě přicházeli;

raduj se, neboť jsi chudobné a poutníky sytila.

Raduj se, neboť se tvé ctihodné ikoně s vírou klaníme;

raduj se, neboť tvou památku uctívajíce, Hospodina chválíme.

Raduj se, neboť jsi svým utrpením Kristovu Církev ozdobila;

raduj se, neboť jméno Nejvyššího slaví každý, kdo zří muka tvá.

Raduj se, blažená kněžno Ludmilo, svatá mučednice a přímluvkyně za duše naše.

Kondak 10.

S touhou nejupřímnější, aby všichni spaseni byli, modlíš se za nás u nebeského trůnu Hospodinova, ó vyvolenkyně Kristova, blažená Ludmilo, a svými přímluvami pomáháš nám na krušné pouti životem pozemským. Dejž, abychom ostatní čas života svého v pokání a zbožnosti strávili, neboť tě Hospodin oděl Božskou mocí, abys nevěrné přiváděla na cestu pravou a všechny naučila v srdečném dojetí opěvovat Boha Stvořitele a zpívat Aleluja.

Ikos 10.

Hradbou nerozbornou stala jsi se vlasti své a nepřemožitelnou ochránkyní všem, kdožtě vzývají, v Bohu moudrá Ludmilo. Milostivý Hospodin, Tvůrce nebe i země, rozhodl se oslavit služebnici Svou, a u hrobu tvého počala se dít znamení a zázraky. Po celé zemi nastalo pozdvižení, které povzbudilo knížete Václava, aby tvé tělo neporušené se slávou přenesl z Tetína na hrad Pražský a uložil je v chrámu svatého velkomučedníka Jiřího, zbudovanémjeho otcem Vratislavem. Z hloubi srdce nyní Boha vzýváme a přinášíme ti tuto píseň:

Raduj se, neboť se u Boha za nás vroucně přimlouváš;

raduj se, neboť zpráva o tvých zázracích se po celé zemi roznesla.

Raduj se, neboť se otevřely oči slepci, který se dotkl země z mohyly tvé;

raduj se, neboť vnuk tvůj se slávou přenesl ctihodné tělo tvé.

Raduj se, na nebi i na zemi Bohem oslavená;

raduj se, neboť zesnutí tvé slaví Církev pravoslavná.

Raduj se, neboť jsi zjevením svých ostatků novorozenou Církev českou rozjásala;

raduj se, mučednice Kristova, která jsi i v zemi ruské a srbské s láskou uctívána.

Raduj se, blažená kněžno Ludmilo, svatá mučednice a přímluvkyně za duše naše.

Kondak 11.

Píseň kajícnou přinášíme ti, služebnice Boží, a pokorně se k tobě modlíme: pros za nás jediného lidumilného Boha, aby neodvrátil od nás Tváře Své a na tvé přímluvy, svatá mučednice Ludmilo, odpustil nám naše četné hříchy. Vzdáváme nyní Bohu chválu a díky za tebe a zpíváme Aleluja.

Ikos 11.

Světlonosnou září Trojice na nebesích ozářená, svatá mučednice Ludmilo, osviť srdce naše, temnotou hříchu zahalená, abychom olejem dobrých skutků roznítili pohaslý plamen v lampách našich a stali se hodnými vejít do svatební síně Kristovy, v níž se veselíš a nasloucháš naší písni chvály:

Raduj se, v zástupu mučedníků před Beránkem Božím nyní stojící;

raduj se, i po skonání svém s námi přebývající.

Raduj se, luno, osvícená nezacházejícím Sluncem Pravdy;

raduj se, průvodkyně, jež nám ukazuješ cestu věčné spásy.

Raduj se, neboť po tvém umučení tě Kristus přijal v příbytcích Svých;

Raduj se, neboť i my, budeme-li tě následovat, dosáhneme Nebeského království.

Raduj se, českého a slovenského pravoslavného národa záštito podivuhodná;

raduj se, neboť se za nás, příbuzné své, u Boha stále přimlouváš.

Raduj se, blažená kněžno Ludmilo, svatá mučednice a přímluvkyně za duše naše.

Kondak 12.

Milost Přesvatého Ducha vypros nám u nejmilostivějšího Boha a Spasitele našeho, svatá služebnice a mučednice Kristova Ludmilo. Vypros nám milost, jež nás k rozumu přivádí a v díle spásy upevňuje, aby semeno svaté víry, které jsi v nás zasela, nezůstalo neplodným, ale aby vzklíčilo a vydalo plod důstojný, jímž posilní se naše duše pro život budoucí, abychom se všemi svatými zpívali Bohu Aleluja.

Ikos 12.

Opěvujíce tvé zesnutí, velebíme tvůj mučednický skon a památku tvou uctíváme, svatá mučednice, matko Ludmilo. Přemocná zastánkyně země české, slovenské, ruské i srbské, nepřestávej se modlit k Hospodinu za naše národy ani v dnešních časech odstoupení od svaté víry, abychom tě jednomyslně mohli vzývati:

Raduj se, milostí Svatého Ducha oděná;

raduj se, neboť jsi ve světle nepřístupném před Bohem Živým stanula.

Raduj se, neboť všem vdovám jsi se stala vzorem bohulibého života;

raduj se, vřelá prosebnice, kterou Bůh všem pravoslavným daroval.

Raduj se, neboť jsi dosáhla nebeského údělu spravedlivců křesťanských;

raduj se, neboť jsi se stala hodnou zpívati píseň Trojsvatou s Božími svatými.

Raduj se, dárkyně všech blah Hospodinových všem, kteří k tobě volají;

raduj se, rychlá pomocnice všech pravoslavných křesťanů, kteří tě v modlitbách vzývají.

Raduj se, blažená kněžno Ludmilo, svatá mučednice a přímluvkyně za duše naše.

Kondak 13.

Ó svatá mučednice a věrná Kristova služebnice Ludmilo! Přijmi nyní tento náš nepatrný chvalozpěv a pros milostivého Boha našeho, aby se v nás usídlila svatost Pravoslavné víry a naše srdce naplnila se vůní duchovní, aby se v našem životě rozmnožil olej dobrých skutků a naše lampy neuhasly v půlnoční hodinu, až přijde Ženich Nebeský, abychom se stali hodnými spolu s tebou ustavičně zpívat Kristu Bohu ve věčném Království Aleluja.

(Tento kondak se čte třikrát, následuje 1. ikos, poté 1. kondak a na závěr modlitba.)

Modlitba

Ó svatá služebnice Kristova, kněžno a mučednice Ludmilo, prvosvětice země České a klenote sídelního města Pražského, vroucí naše přímluvkyně před Hospodinem! Pohleď na nás, mnohými hříchy obtížené, jak se před tebou skláníme a v pokoře se modlíme: nedopusť, abychom zahynuli v bažině hříchů našich, ale povznes prosebný svůj hlas k Hospodinu, aby se nad námi smiloval a daroval nám pokání. Ó nejshovívavější matko Ludmilo! Nezapomeň navštěvovat dítka svá, ačkoli ses od nás přenesla do nebeských příbytků, spolu se svým vnukem, svatým mučedníkem Václavem. Modlíme se k tobě, svatá pramáti Václavova: vypros i nám nehodným požehnání Boží pro naše děti i pro nás všechny, abychom i my, tolik hříšní, vzdali díky Hospodinu za dar Jeho milosti a abychom s tebou oslavili Otce i Syna i Svatého Ducha, i tvou velkolepou záštitu na věky věkův. Amen.

Tropar, hlas 1.

Zanechavši temnotu modloslužby / a s horoucí láskou přijavši světlo pravoslavné víry Kristovy, / zjevila jsi se, svatá Ludmilo, jako hvězda jitřní / a světlem svatosti své den pravé bohoúcty v české zemi jsi započala. / Matko chudých, podporo ochromených, / světlo slepých, utěšitelko zarmoucených, / rosou modliteb svých před Hospodinem / zavlaž milostivě srdce lidu svého ve víře netečná a zarmoucená, / a zjasnivši oči naše, / nedejž nám zahynouti od nepřátel našich.

Kondak, hlas 4.

V utrpení svém jsi skvostně zazářila, / mučednice Ludmilo, / a okrášlena krví prolitou, / jako krásná holubice jsi k Nebi vzlétla. // Přimlouvej se stále za ty, kdož uctívají tebe.

Velebení

Velebíme tě, / Kristova mučednice Ludmilo, / a ctíme slavné utrpení tvé, / jež jsi za Krista / s láskou podstoupila.

Český překlad akathistu byl pořízen z církevně-slovanského originálu, vydaného v knihách Акафисты  избранные (Zadonský monastýr 1996, s. 91-113) a Житие и акафистъ святой мученице благоверной княгине Людмиле Чешской (Knihovna sv. archanděla Michaela, Praha 2007).

S požehnáním metropolity larisského a platamonského Klimenta, správce moravské eparchie Řecké pravoslavné starostylní církve, vydala v roce 2021 Pravoslavná církevní obec Olbramovice (kaple sv. novomučedníka Gorazda) ve spolupráci s Orthodoxia Christiana, o. p. s.

Tištěná verze akathistů je k dispozici v našich farnostech, případně může být na požádání zaslána poštou.